Įvadinis skyrius

Siūlomas pamokų skaičius: 1 pamoka

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Įvadinė pamoka. Ką vadiname Europa?

1. Atskleisti  Europos istorijos mokslo tikslus ir uždavinius.

2. Ugdyti suvokimą, kad, žinodami apie praeitį, daug geriau suprasime tai, kas vyksta mūsų laikais.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

Civilizacija, demokratija, europinė kultūra, krikščionybė, legenda.

ŽINGSNIAI   I d. 6 ir 7 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 1 p. 1, 2 užduotys.

 

ŽINGSNIAI   I d. 2 užd.

Užduočių sąs. I d. 1 p. 3 užduotis.

 

Nurodo, kam reikalinga istorija. Apibūdina Europos žemyno kultūrines, geografines ypatybes, istorinę raidą.

 

I skyrius. Europos priešistorė

Siūlomas pamokų skaičius: 7 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Istorija ir jos šaltiniai

1. Atskleisti istorijos tyrimo būdus ir metodus

2. Ugdyti domėjimąsi Europos istorija.

Darbas su  dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Archyvas, mitas.

ŽINGSNIAI I d.  10 ir      11 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 2 p.   1–3 užduotys.

 

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 2 p.

 

ŽINGSNIAI I d. 3 užd.

Užduočių sąs. I d. 2 p. 4 užduotis.

 

 

 

Apibūdina Europos istorijos tyrimo metodus.

2. Archeologija – istorijos pagalbininkė

1. Atskleisti archeologijos mokslo ypatybes, archeologų darbo metodus.

2. Ugdyti suvokimą, jog archeologijos mokslas padeda tirti priešistorę.

Diskusija, darbas su iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Kultūrinis sluoksnis, rekonstrukcija.

ŽINGSNIAI 12 ir 13 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 3 p.  1 užduotis.

 

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 3 p.

 

 

ŽINGSNIAI I d. 3 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 3 p. gyvosios istorijos užduotys.

 

Nurodo archeologų darbo būdus ir priemones.

3. Erdvė ir laikas istorijoje

1. Suformuoti  erdvės ir laiko suvokimo  istorijoje vaizdinius.

2. Ugdyti suvokimą, kad istorija skirstoma į įvairius laikotarpius.

Diskusija, darbas su iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Amžius, epocha, istorinė chronologija, priešistorė.

ŽINGSNIAI I d. 14 ir 15 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 4 p.   1–3 užduotys.

 

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 2 p.

 

ŽINGSNIAI  I d. 4 užd.

Užduočių sąs. I d. 4 p. 4 užduotis.

 

 

 

Apibūdina erdvės ir laiko vietą istorijoje.

4. Kelias į žmogų

1. Suformuoti vaizdinius apie žmogaus atsiradimą.

2. Ugdyti suvokimą, jog egzistuoja dvi žmogaus kilmės teorijos.

Darbas su žemėlapiu, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu ir dokumentais, iliustracijų nagrinėjimas.

Australopitekai, evoliucijos teorija, homo, pirmykščiai žmonės.

ŽINGSNIAI I d. 16 ir 17 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 5 p.   1–3 užduotys.

 

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 4 p.

 

ŽINGSNIAI I d. 3 užd.

Pasirinktinai:

24 ir 25 p. užduotys.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 5 p. 4  užduotis.

Nurodo žmogaus kilmės teorijas.

5. Pirmykštis medžiotojas – menininkas

1. Atskleisti mūsų protėvių gyvenimo esminius bruožus.

2. Ugdyti suvokimą, kad medžioklė buvo vienas iš pagrindinių žmogaus pragyvenimo šaltinių.

Diskusija, darbas su  iliustracijomis, žemėlapiu, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Amuletas, ledynmetis, neandertaliečiai, ritualas.

ŽINGSNIAI I d. 18 ir 19 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

 

Užduočių sąs. I d. 6 p.    1, 2 užduotys.

 

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 5 p.

 

 

 

ŽINGSNIAI I d. 3 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 6 p.   3 užduotis.

Apibūdina pirmykščio žmogaus gyvenimą.

6. Medžiotojas tampa žemdirbiu

1. Suformuoti vaizdinius apie žemdirbystės ir gyvulininkystės atsiradimą.

2. Ugdyti suvokimą, jog atsiradusi  žemdirbystė ir gyvulininkystė palengvino žmonių gyvenimą.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas.

Amatas, mainai.

ŽINGSNIAI I d. 20 ir 21 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 7 p. 1 užduotis.

 

Senovės istorija. Atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 6 p.

 

 

ŽINGSNIAI I d. 4 užd.

Pasirinktinai:

23 p. užduotys.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 7 p.  2 užduotis.

Nurodo žemdirbystės ir gyvulininkystės įtaką pirmykščių žmonių gyvenimui.

7. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Archyvas, chronologija, evoliucijos teorija, kultūrinis sluoksnis, priešistorė, ritualas.

 

ŽINGSNIAI I d. 26 ir 27 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 34–36 p. užduotys.

 

 

 

 

II skyrius. Europos pirmosios civilizacijos

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Civilizacijų aušra

1. Suformuoti vaizdinius apie seniausias civilizacijas ir jų laimėjimus.

2. Ugdyti suvokimą, kad pirmosios civilizacijos kūrėsi ne Europoje.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija.

Astronomija, faraonas, hieroglifai, miestas valstybė.

ŽINGSNIAI I d. 30 ir 31 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 8 p.   1–3  užduotys.

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 14 p.

 

 

ŽINGSNIAI  I d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 8 p.  4 ir gyvosios istorijos užduotys.

 

Pasirinktinai:

46 ir 47 p. užduotys.

 

Apibūdina pagrindinius senųjų civilizacijų laimėjimus.

2. Senovės Graikija

1. Suformuoti vaizdinius apie graikų civilizaciją ir jos laimėjimus.

2. Ugdyti suvokimą, kad graikų mokslo, kultūros palikimu naudojamės ir šiandien.

Darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė, diskusija.

Akropolis, antika, kolonija, polis.

ŽINGSNIAI I d. 32 ir 33 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 9 p.   1–3  užduotys.

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 22–28 p.

 

ŽINGSNIAI I d.  2 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 9 p. 4, 5 užduotys.

Pasirinktinai:

45 p. užduotys.

 

Nurodo pagrindinius graikų civilizacijos laimėjimus.

3. Graikų dievai ir jų garbinimas

1. Suformuoti vaizdinius apie graikų religiją.

2. Ugdyti suvokimą, jog senovėje olimpinės žaidynės buvo ne tik sporto, bet ir religinė šventė.

Diskusija, darbas su dokumentais, žemėlapiu, liustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Dzeusas, olimpinės žaidynės, oratorius, teatras.

ŽINGSNIAI  I d. 34 ir     35 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 10 p.   1 užduotis.

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 22–28 p.

 

ŽINGSNIAI I d.  2 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 10 p. 2, 3 užduotys.

Apibūdina olimpinių žaidynių reikšmę Senovės Graikijoje.

4. Aleksandras Makedonietis – pasaulio užkariautojas

1. Suformuoti vaizdinius apie Aleksandro Makedoniečio užkariavimus.

2. Ugdyti suvokimą, kad per šiuos užkariavimus plito ir graikų kultūra.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija.

Genialus, helenizmas, imperija.

ŽINGSNIAI I d. 36 ir 37 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 11 p. 1, 2 užduotys.

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 30–31 p.

 

ŽINGSNIAI I d. 4 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 11 p. 3–5 užduotys.

Nurodo Aleksandro Makedoniečio užkariavimus, apibūdina  įtaką helenizmo plitimui.

5. Senovės Romos pasaulis

1. Suformuoti vaizdinius apie romėnų civilizaciją ir jos laimėjimus.

2. Ugdyti suvokimą, jog romėnų mokslinis, kultūrinis palikimas naudojamas ir mūsų dienomis.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Barbaras, legionierius, respublika.

ŽINGSNIAI  I d. 38 ir     39 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 12 p.  1, 2 užduotys.

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 30–41 p.

 

ŽINGSNIAI I d. 3 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 12 p. 3–5 užduotys.

Nurodo pagrindinius romėnų civilizacijos laimėjimus.

6. Roma – pasaulio sostinė

1. Suformuoti vaizdinius apie  gyvenimą senovės Romoje.

2. Ugdyti suvokimą, kad Roma buvo didžiausias to meto pasaulio miestas.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija.

Akvedukas, amfiteatras, arka, forumas, gladiatorius, termos.

ŽINGSNIAI I d. 40 ir 41 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 13 p. 1, 2 užduotys.

 

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009,

30–41 p.

ŽINGSNIAI I d. 2 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 13 p. 3  užduotis.

Apibūdina gyvenimą to meto Romos mieste.

7. Jėzus Kristus – krikščionybės pradininkas

1. Atskleisti krikščionybės atsiradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog krikščionybė  yra viena iš pasaulinių religijų.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Apaštalas, Biblija, judaizmas.

ŽINGSNIAI I d.

42 ir 43 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

 

Užduočių sąs. I d. 14 p. 1, 2 užduotys.

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009,   40 p.

ŽINGSNIAI I d. 3 užd.

 

 

Užduočių sąs. I d. 14 p. 3 užduotis.

Nurodo krikščionybės atsiradimo priežastis.

8. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Akropolis, akvedukas, amfiteatras, arka,  demokratija, helenizmas, judaizmas, polis.

ŽINGSNIAI I d.

48 ir 49 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 34–36 p. užduotys.

 

 

 

III skyrius. Viduramžiai

Siūlomas pamokų skaičius: 10 pamokų

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Bizantijos imperijos galybė

1. Suformuoti vaizdinius apie Bizantijos politinį ir visuomeninį gyvenimą.

2. Ugdyti suvokimą, jog Bizantijos imperijoje išsaugotas antikos paveldas.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Katalikybė, patriarchas, popiežius, stačiatikybė.

ŽINGSNIAI  I d.52 ir 53 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  6 p.

 

 

Užduočių sąs. I d. 15 p. 1 – 3 užduotys.

 

 

ŽINGSNIAI I d. 3 užd.

Užduočių sąs. I d.     15 p. 4 – 6 užduotys.

 

Apibūdina Bizantijos imperijos politikos ir kultūros laimėjimus.

2. Alacho vardu

1. Atskleisti islamo atsiradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad islamas – viena iš pasaulinių religijų.

Diskusija, darbas su dokumentais, žemėlapiu, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Alachas, islamas, Koranas, mečetė, musulmonas.

ŽINGSNIAI I d. 54 ir 55 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

 

Užduočių sąs. I d. 16 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  7 p.

 

 

ŽINGSNIAI I d. 3 užd.

Užduočių sąs. I d.    16 p. 3 ir 4 užduotys.

 

Nurodo islamo atsiradimo aplinkybes, apibūdina musulmoniškąją kultūrą.

3. Karolis Didysis

1. Suformuoti vaizdinius apie frankų imperijos sukūrimą.

2. Atskleisti frankų imperijos nuopelnus Europos kultūriniam palikimui.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Frankai, pagonys.

ŽINGSNIAI I d. 56 ir 57 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

 

Užduočių sąs. I d. 17 p. 1 ir 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl. 4, 5 p.

Ankstyvieji viduramžiai Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

ŽINGSNIAI I d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 17 p. 3 ir 4 užduotys.

 

Nusako būdingiausius frankų valstybės ir valdžios bruožus.

4. Vikingai – pirkliai ir užkariautojai

1. Atskleisti vikingų žygių priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad vikingai buvo ne tik pirkliai ir užkariautojai, bet ir atradėjai.

 

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijomis, diskusija, pokalbis.

Drakaras, runa, saga, vikingas.

ŽINGSNIAI I d. 58 ir 59 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

 

Užduočių sąs. I d. 18p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  8 p.

Ankstyvieji viduramžiai Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

 

ŽINGSNIAI  I d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 18 p. 3, 4 užduotys.

 

Nurodo vikingų įtaką viduramžių Europos raidai.

5. Dievo kariai ar plėšikai?

1. Atskleisti kryžiaus žygių priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog kryžiaus žygiai turėjo ir teigiamų,  ir neigiamų pusių.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, žemėlapiu, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Kryžiaus žygiai, kryžininkai, kryžiuočiai, ordinas.

ŽINGSNIAI I d. 60 ir 61 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 19 p. 1–3 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  10 p.

Viduramžiai Europoje.

Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

ŽINGSNIAI I d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 19 p. 4 ir 5  užduotys.

 

Nurodo kryžiaus žygių priežastis, teigiamas ir neigiamas puses.

6. Senjorai ir vasalai

1. Atskleisti feodalizmo atsiradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad viduramžiais žmonės priklausė  tam tikroms įstatymuose apibrėžtoms visuomenės grupėms – luomams.

Aiškinimas, darbas su  iliustracijomis, dokumentu, diskusija.

Feodalas, feodas, lažas, luomai,  senjoras, vasalas.

ŽINGSNIAI I d. 62 ir 63 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

 

Užduočių sąs. I d. 20 p. 1 užduotis.

ŽINGSNIAI  I d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 20 p. 2 ir 3 užduotys.

Pasirinktinai:

71 p. užduotys.

 

Nurodo būdingiausius viduramžių feodalinės valstybės, valdžios ir visuomenės bruožus.

7.  Kasdienybė viduramžiais

1. Suformuoti vaizdinius apie kasdienį gyvenimą viduramžiais.

2. Ugdyti suvokimą, kad viduramžių žmonių gyvenime svarbų vaidmenį atliko religija.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Epidemija, kraitis, maras.

ŽINGSNIAI I d. 64 ir 65 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 21 p. 1–3 užduotys.

ŽINGSNIAI  I d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 21 p. 4 ir gyvosios istorijos užduotys.

Pasirinktinai:

72 ir 73 p. užduotys.

 

Apibūdina kasdienį gyvenimą viduramžiais.

8. Viduramžių mieste

1. Atskleisti viduramžių miestų kūrimo priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie gyvenimą viduramžių mieste.

Aiškinimas, darbas su  dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijomis, diskusija, pokalbis.

Cechas, gildija, pameistrys, rotušė.

ŽINGSNIAI I d. 66 ir 67 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

 

Užduočių sąs. I d. 22 p. 1  užduotis.

 

ŽINGSNIAI I d. 2 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 22 p. 2 užduotis.

 

Apibūdina viduramžių miestų gyvenimą.

9. Viduramžių bažnyčia – kultūros židinys

1. Suformuoti vaizdinius apie mokymąsi ir mokslą viduramžiais.

2. Ugdyti suvokimą, jog viduramžiais mokslas tarnavo Dievui.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Dešimtinė,  gotika, inkvizicija, romanika, universitetas.

ŽINGSNIAI I d. 68 ir 69 p. iliustracijų ir teksto  nagrinėjimas.

 

 

Užduočių sąs. I d. 23 p. 1 ir 2 užduotys.

 

ŽINGSNIAI I d. 2 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 23 p. 3  užduotis.

 

Apibūdina viduramžių Europos mokslą ir švietimą.

10. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Epidemija,  feodalizmas, gildija, inkvizicija, mečetė, vikingas.

ŽINGSNIAI I d. 74 ir 75 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 34–36 p. užduotys.

 

 

 

IV skyrius. Atgimimas

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Didieji geografiniai

atradimai

1. Atskleisti didžiųjų geografinių atradimų priežastis.

2. Ugdyti suvokimą,  kad didieji geografiniai atradimai pakeitė to meto pasaulėvaizdį, paskatino mokslo plėtrą.

Darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, iliustracijų ir dokumentų nagrinėjimas, diskusija.

Astroliabija, indėnai, karavelė, kompasas.

ŽINGSNIAI I d. 78 ir 79 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 24 p. 1 ir 2 užduotys

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  19 p.

Geografinės kelionės ir atradimai. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

ŽINGSNIAI I d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. I d.    24 p. 3 ir 4 užduotys.

Pasirinktinai:

96 ir 97 p. užduotys.

 

Įvardija didžiuosiu geografinius atradimus, nurodo jų priežastis.

2. Spausdinta knyga keičia Europą

1. Suformuoti vaizdinius apie knygų spausdinimo išradimą.

2. Ugdyti suvokimą, jog knygų spausdinimo išradimas paskatino mokslo, naujų idėjų plitimą.

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Litera, miniatiūra, papirusas, pergamentas, presas.

ŽINGSNIAI I d. 80 ir 81 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 25 p. 1  užduotis.

 

ŽINGSNIAI I d. 2 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 25 p. 2 ir 3 užduotys.

 

Apibūdina pokyčius moksle ir kultūroje išradus knygų spausdinimą.

3. Renesansas

1. Suformuoti vaizdinius apie pasaulėvaizdžio pasikeitimą Renesanso laikotarpiu.

2. Ugdyti suvokimą, jog sparti mokslo raida pakeitė Visatos sampratą

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Humanizmas, Renesansas.

ŽINGSNIAI I d. 82 ir 83 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 26 p. 1 ir 2 užduotys.

 

ŽINGSNIAI I d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 26 p. 3  ir 4 užduotys.

 

Pasirinktinai:

98 ir 99 p. užduotys.

 

Apibūdina pasaulėvaizdžio pasikeitimą Renesanso laikotarpiu.

 

4. Krikščionybę reikia keisti

1. Atskleisti reformacijos atsiradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad reformacinis judėjimas paskatino keistis katalikybę, kuri ilgainiui atsikratė daugumos ydų.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Eretikas, indulgencija, protestantizmas, reformacija.

ŽINGSNIAI  I d. 84 ir 85 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 27 p. 1 ir 2 užduotys.

 

ŽINGSNIAI d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 27 p. 3 ir 4 užduotys.

 

Nurodo reformacijos priežastis, apibūdina katalikų ir protestantų tikėjimo skirtumus.

5. Anglija tampa jūrų valdove

1. Suformuoti vaizdinius apie Anglijos valstybės iškilimą.

2. Ugdyti suvokimą, kad parlamentas apribojo Anglijos valdovo valdžią.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Anglikonybė, parlamentas.

ŽINGSNIAI  I d. 86 ir 87 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 1 p. 28, 1 užduotis.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  18 p.

Viduramžiai Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

ŽINGSNIAI 3 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 28 p. 2 ir 3 užduotys.

 

Pasirinktinai:

95 p. užduotys.

 

Nurodo Anglijos iškilimo priežastis.

6.  Karalius saulė

1. Atskleisti absoliutinio valdymo ypatybes.

2. Suformuoti vaizdinius apie Liudviko XIV valdymą.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Absoliutizmas, aristokratas.

ŽINGSNIAI I d. 88 ir 89 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 29 p. 1 užduotis.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  18 p.

 

Viduramžiai Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

ŽINGSNIAI I d. 1 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 29 p. 2 ir užduotys.

 

Apibūdina Liudviko XIV valdymą Prancūzijoje, nurodo esminius absoliutizmo bruožus.

7. „Ir vis dėlto ji sukasi!“

1. Suformuoti vaizdinius apie pasaulėžiūros kitimą naujausiais laikais.

2. Ugdyti suvokimą,jog ir naujaisiais amžiais bažnyčia turėjo įtakos mokslo raidai.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Hipotezė, teleskopas.

ŽINGSNIAI  I d. 90 ir 91 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 30 p. 1 ir 2 užduotys.

ŽINGSNIAI I d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 30 p. 3 ir 4 užduotys.

 

Apibūdina mokslo raidą naujaisiais amžiais.

8. Petras I stiprina Rusiją

1. Suformuoti vaizdinius apie Rusijos valstybės raidą ikireforminiu laikotarpiu.

2. Ugdyti suvokimą, kad Petro I dėka Rusijos valstybė tapo galinga imperija.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Caras.

ŽINGSNIAI I d. 92 ir 93 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 31 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  18 p.

 

ŽINGSNIAI I d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 31 p. 3–5 užduotys.

 

Palygina Rusijos valstybės gyvenimą ikireforminiu ir poreforminiu laikotarpiu.

9. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Aristokratas, astroliabija, caras, miniatūra, reformacija, Renesansas.

ŽINGSNIAI I d. 100 ir 101 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 34–36 p. užduotys.

 

 

 

V skyrius. Revoliucijų ir technikos pažangos laikotarpis

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Didžioji Prancūzijos revoliucija

1. Atskleisti Didžiosios Prancūzijos revoliucijos priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog Didžioji Prancūzijos revoliucija iki pamatų sugriovė buvusią santvarką.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Apšvieta, generaliniai luomai, revoliucija, Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija.

ŽINGSNIAI  II d. 110 ir  111 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 1 p. 1, 2 užduotys.

 

ŽINGSNIAI II  d.  2 užd.

Pasirinktinai:

125 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 1 p. 3–5 užduotis.

 

Nurodo Didžiosios Prancūzijos revoliucijos priežastis.

2. Napoleonas viešpatauja Europoje

1. Suformuoti vaizdinius apie Napoleono karus, pergales ir pralaimėjimus.

2. Atskleisti Napoleono karų padarinius.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Diktatorius.

ŽINGSNIAI II d. 112 ir 113 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 2 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  26 p.

 

ŽINGSNIAI II d. 2 užd.

Užduočių sąs. II d. 2 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina Napoleono laikotarpį Europoje.

3. Pramonės perversmas

1. Atskleisti pramonės perversmo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog pramonės perversmas iš esmės pakeitė žmonių gyvenimą.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Garo mašina, kapitalizmas, mechanizacija, pramonės revoliucija.

ŽINGSNIAI II d. 114  ir 115 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 3 p.   1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  20 p.

 

ŽINGSNIAI II d. 2 užd.

Užduočių sąs. II d. 3 p. 3, 4 užduotys.

 

Pasirinktinai:

126 ir 127 p. užduotys.

 

Nurodo pramonės perversmo padarinius.

4. Pokyčiai visuomenėje

1. Suformuoti vaizdinius apie kapitalistų ir darbininkų tarpusavio santykius XIX a.

2. Ugdyti suvokimą, kad, suklestėjus kapitalizmui, buržuazija lobo, o darbininkai skurdo.

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Komunizmas, profesinė sąjunga, streikas.

ŽINGSNIAI II d.  116 ir 117 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 4 p. 1, 2 užduotys.

 

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  23 p.

 

ŽINGSNIAI  II d. 3 užd.

Užduočių sąs. II d.     4 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina kapitalistų ir darbininkų santykius

XIX a.

5. Europos tautos bunda

1. Atskleisti nacionalizmo stiprėjimo priežastis Europoje    XIX a.

2. Ugdyti suvokimą, jog  perdėtas nacionalizmas gali virsti šovinizmu.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Nacionalizmas, romantizmas, šovinizmas, tautiniai sąjūdžiai.

ŽINGSNIAI II d. 118 ir 119 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 5 p.   1, 2 užduotys.

 

ŽINGSNIAI IId. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 5 p. 3–5 užduotys.

 

Nurodo nacionalizmo stiprėjimo priežastis Europoje XIX a. Skiria nacionalizmą nuo šovinizmo.

6. Europiečiai užkariauja pasaulį

1. Atskleisti kolonializmo priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie kolonializmo padarinius Naujajam pasauliui.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Imperializmas, plantacija.

ŽINGSNIAI II d. 120 ir 121 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 6 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  23 p.

 

ŽINGSNIAI II d. 2 užd.

Užduočių sąs. II d.      6 p. 3–5 užduotys.

 

Nusako kolonializmo priežastis bei padarinius.

7. Atradimai, pakeitę žmonių gyvenimą

1. Suformuoti vaizdinius apie pasaulio raidą

XIX a.

2. Ugdyti suvokimą, jog XIX a., sparčiai tobulėjant mokslui bei technikai, gyvenimas pasikeitė labiau nei bet kurioje kitoje epochoje.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Bakterija.

ŽINGSNIAI II d. 122 ir 123 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 7 p. 1, 2 užduotys.

 

ŽINGSNIAI II d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 7 p. 3 užd.

 

Nurodo pagrindinius žmonijos laimėjimus     XIX a.

8. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Apšvieta, diktatorius, imperializmas, kapitalizmas, nacionalizmas, revoliucija.

ŽINGSNIAI II d. 128 ir 129 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. II d. 28–30 p.  užduotys.

 

 

 

 

 

VI skyrius. Didieji karai

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Pirmasis pasaulinis

karas

1. Atskleisti Pirmojo pasaulinio karo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog didžiausias iki tol vykęs konfliktas smarkiai sumažino Europos įtaką pasaulyje.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Antantė, Pirmasis pasaulinis karas, Trilypė sąjunga.

ŽINGSNIAI II d. 132 ir 133 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 8 p. 1, 2 užduotys.

 

Naujųjų laikų istorijos atlasas 9 kl. 24, 25 p. Pirmasis pasaulinis karas 1914–1918 m. Lietuvos Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

 

 

ŽINGSNIAI II d. 2 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 8 p. 3, 4 užduotys.

 

Nurodo Pirmojo pasaulinio karo priežastis ir padarinius.

2. Pokyčiai kasdieniame gyvenime

1. Suformuoti vaizdinius apie mokslo ir kultūros raidą XX a. I –oje pusėje.

2. Ugdyti suvokimą, kad tarpukariu susiklostęs gyvenimo būdas padarė didžiulę įtaką šiems laikams.

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Čarlstonas, džiazas, estrada, komiksas, konvejeris.

ŽINGSNIAI II d. 134 ir 135 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 9 p. 1, 2 užduotys.

 

ŽINGSNIAI II d. 2 užd.

Užduočių sąs. II d. 9 p. 3, 4 užduotys.

 

Pasirinktinai:

149–151 p. užduotys.

 

Apibūdina mokslo ir kultūros raidą XX a.

I pusėje.

3. Bolševikų perversmas Rusijoje

1. Atskleisti bolševikų perversmo Rusijoje priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog, bolševikams užgrobus valdžią, taikus gyvenimas Rusijoje baigėsi.

Darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

Bolševikai, fanatikas, koncentracijos stovykla, pilietinis karas

ŽINGSNIAI II d. 136 ir 137 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 10 p. 1–3 užduotys.

 

 

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 4 p.

ŽINGSNIAI II d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 10 p.  4– 6 užduotys.

 

Nurodo bolševikų perversmo Rusijoje priežastis ir eigą.

4. Sovietų Sąjungos diktatorius

1. Suformuoti vaizdinius apie SSRS valdžios ir visuomenės struktūrą stalinistinės diktatūros laikotarpiu.

2. Ugdyti suvokimą, kad SSRS – totalitarinė valstybė.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Kolektyvizacija, kolūkis, komunistai, Sovietų Sąjunga (SSRS).

ŽINGSNIAI II d. 138 ir 139 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 11 p. 1, 2 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 5 p.

 

ŽINGSNIAI II d. 2 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 11 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina tarpukario SSRS valdžios ir visuomenės struktūrą.

5. Nacistinė Vokietija

1. Atskleisti nacistinės diktatūros įsigalėjimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog nacistai į valdžią Vokietijoje atėjo demokratiškų rinkimų būdu.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Fiureris, nacionalsocialistai (nacistai).

ŽINGSNIAI II d. 140 ir 141 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 12 p. 1, 2 užduotys.

 

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 12 p.

ŽINGSNIAI II d. 1 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 12 p. 3, 4 užduotys.

 

Nurodo nacizmo įsigalėjimo Vokietijoje priežastis.

6. Antrasis pasaulinis karas

1. Atskleisti Antrojo pasaulinio karo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog  Antrojo pasaulinio karo kaltininkės buvo Vokietija ir SSRS.

Apklausa, darbas su dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Antrasis pasaulinis karas, kapituliacija,

Ribentropo–Molotovo paktas.

ŽINGSNIAI II d. 142 ir 143 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 13 p. 1, 2 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 14–17 p.

Antrasis pasaulinis karas. (1939–1945 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

ŽINGSNIAI II d. 3 užd.

Užduočių sąs. II d. 13 p. 3–5 užduotys.

 

Užduočių sąs. II d. 28 p. 3, 4 užduotys.

 

Nurodo Antrojo pasaulinio karo priežastis.

7. Bomba, sukrėtusi pasaulį

1. Suformuoti vaizdinius apie Antrojo pasaulinio karo padarinius ir nusikaltimus.

2. Ugdyti suvokimą, jog  atominis ginklas gali pražudyti žmoniją.

Apklausa, darbas su dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Atominė bomba, spindulinė liga.

ŽINGSNIAI II d. 144 ir 145 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 14 p. 1 užd.

 

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 14–17 p.

Antrasis pasaulinis karas. (1939–1945 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

ŽINGSNIAI II d. 2 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 14 p. 2 užd.

 

Nusako branduolinės agresijos padarinius.

8. Nusikaltėliai turi būti nubausti

1. Suformuoti vaizdinius apie Antrojo pasaulinio karo padarinius ir nusikaltimus.

2. Ugdyti suvokimą, jog  Antrasis pasaulinis karas buvo žiauriausias ir kruviniausias iki tol istorijoje vykęs konfliktas.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Genocidas, holokaustas, Tarptautinis karinis tribunolas.

ŽINGSNIAI II d. 146 ir 147 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 15 p. 1, 2 užduotys.

 

ŽINGSNIAI II d. 1 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 15 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina Antrojo pasaulinio karo padarinius ir nusikaltimus.

9. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Bolševikai, holokaustas, kamikadzė, koncentracijos stovykla, pilietinis karas, Ribentropo–Molotovo paktas.

ŽINGSNIAI II d. 152 ir 153 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 28–30 p.  užduotys.

 

 

 

VII skyrius. Permainingas pasaulis

Siūlomas pamokų skaičius: 12 pamokų

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1.  Šaltasis karas

1. Atskleisti šaltojo karo priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie geopolitinę padėtį pasaulyje po Antrojo pasaulinio karo.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Berlyno siena, NATO, supervalstybės, šaltasis karas.

ŽINGSNIAI II d. 156 ir 157 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 16 p. 1, 2 užduotys.

 

ŽINGSNIAI II d. 1 užd.

Užduočių sąs. II d. 16 p. 3, 4 užduotys.

 

 

Pasirinktinai:

177 p. užduotys.

 

Nurodo šaltojo karo priežastis.

2. Žmogaus teisės Sovietų Sąjungoje

1. Suformuoti vaizdinius apie valdžios ir visuomenės struktūrą SSRS.

2.Ugdyti suvokimą, kad nuo SSRS įkūrimo svarbiausiu sovietinės sistemos bruožu tapo melas ir prievarta grindžiama diktatūra.

Darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

Jungtinių Tautų organizacija (JT), KGB, pogrindis, Visuotinė žmogaus teisių deklaracija.

ŽINGSNIAI II d. 158 ir 159 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 17 p. 1, 2 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. p. 30,31, 34,35.

 

ŽINGSNIAI II d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d.  17 p. 3, 4 užduotys.

 

 

Apibūdina SSRS valdžios ir visuomenės struktūrą.

3. Žmogus pakyla į kosmosą

1. Suformuoti vaizdinius apie  kosmonautikos laimėjimus XX a. antroje pusėje.

2. Ugdyti suvokimą, kad žmogaus pakilimas į kosmosą tapo visos žmonijos laimėjimu.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Astronautas, dirbtinis žemės palydovas, kosmoplanas, orbita.

ŽINGSNIAI II d. 160 ir 161 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 18 p. 1, 2 užduotys.

 

 

ŽINGSNIAI II d. 2 užd.

Užduočių sąs. II d. 28 p. 3 užd.

 

Pasirinktinai:

178 ir 179 p. užduotys.

 

Nusako kosmonautikos pasiekimus XX a. II pusėje.

4. Berlyno siena griūva

1. Atskleisti komunistinės sistemos žlugimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog SSRS subyrėjo dėl vidaus veiksnių.

Darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

Baltijos kelias.

ŽINGSNIAI II d. 162 ir 163 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 19 p. 1, 2 užduotys.

 

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 39 p.

ŽINGSNIAI II d. 1 užd.

Užduočių sąs. II d. 19 p. 3, 4 užduotys.

 

 

Nurodo komunistinės sistemos žlugimo priežastis.

5. Kompiuterių revoliucija

1. Suformuoti vaizdinius apie mokslo raidą XX a. antroje pusėje.

2. Ugdyti suvokimą, kad žmonija pereina iš industrinės (pramoninės) į post industrinę visuomenę.

Darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Asmeninis kompiuteris, internetas, mikroschema, tranzistorius.

ŽINGSNIAI II d. 164 ir 165 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 20 p. 1, 2 užduotys.

 

ŽINGSNIAI II d. 2 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 20 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina mokslo laimėjimus XX a. II pusėje.

6. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Asmeninis kompiuteris, Berlyno siena, NATO, orbita, Visuotinė žmogaus teisių deklaracija.

ŽINGSNIAI II d. 180 ir 181 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 28–30 p.  užduotys.

 

 

 

7. Globalinės problemos

1. Suformuoti vaizdinius apie globalines problemas šiandienos pasaulyje.

2.Ugdyti suvokimą,

kad, sprendžiant globalines problemas neaišku, kas nugalės – vartotojiškas asmeninės naudos siekimas ar žmonijos interesai.

Darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

Globalinės problemos, demografinis sprogimas, šiltnamio reiškinys.

ŽINGSNIAI II d. 166 ir 167 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 21 p. 1, 2 užduotys.

 

ŽINGSNIAI II d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 21 p. 3, 4 užduotys.

 

Nusako globalines problemas.

8. Europa vienijasi

1. Atskleisti Europos vienijimosi raidą XX a.

II pusėje.

2. Suformuoti vaizdinius apie Europos sąjungos pranašumus ir trūkumus.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Euras, Europos Ekonominė Bendrija (EEB), Europos Parlamentas, Europos Sąjunga (ES).

ŽINGSNIAI II d. 168 ir 169 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 22 p. 1, 2 užduotys.

 

 

ŽINGSNIAI II d. 1 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 22 p. 3–5 užduotys.

 

Apibūdina šiandieninės Lietuvos padėtį Europoje.

9. Terorizmas – karas prieš civilizaciją

1. Atskleisti problemas, kliudančias išsaugoti taiką pasaulyje.

2.Ugdyti suvokimą,

 jog tik glaudus

bendradarbiavimas

ir tarpusavio

supratimas gali

išsaugoti taiką

Žemėje.

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

„Al Kaeda“, terorizmas.

ŽINGSNIAI II d. 170 ir 171 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 23 p. 1, 2 užduotys.

 

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 42–43 p.

ŽINGSNIAI II d. 2 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 20 p. 3 užd.

 

 

Nurodo problemas, keliančias grėsmę taikai pasaulyje.

10. Baltijos sesės

1. Suformuoti vaizdinius apie Estijos, Latvijos, Lietuvos valstybių istoriją ir kelią į nepriklausomybę.

2. Ugdyti suvokimą, kad Baltijos šalis nuo seno sieja draugiški santykiai.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Baltai, Baltijos šalys, „dainuojančios revoliucijos“, finougrai, liuteronybė.

ŽINGSNIAI II d. 172 ir 173 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 24 p. 1 užd.

 

ŽINGSNIAI II d. 3 užd.

Užduočių sąs. II d. 24 p. 1 užd.

 

Apibūdina svarbiausius Estijos, Latvijos ir Lietuvos istorijos bruožus.

11. Kitos Lietuvos kaimynės

1. Suformuoti vaizdinius apie Baltarusijos (Gudijos), Lenkijos, Rusijos ir Švedijos valstybių istoriją ir  kelią į nepriklausomybę.

2. Ugdyti suvokimą, jog kiekviena tauta turi teisę savarankiškai tvarkyti savo likimą.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Slavai.

ŽINGSNIAI II d. 174 ir 175 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 25 p. 1 užd.

 

ŽINGSNIAI II d. 2 užd.

Užduočių sąs. II d. 25 p. 1  užd.

 

Nurodo svarbiausius Baltarusijos(Gudijos), Lenkijos, Rusijos ir Švedijos istorijos bruožus.

12. Apibendrinamoji

pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Europos Sąjunga, globalinės problemos, KGB, šaltasis karas, supervalstybės, teroristas.

ŽINGSNIAI II d. 180 ir 181 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

 

Užduočių sąs. II d. 28–30 p.  užduotys.