Teminis planas vadovėliui „ŽEMĖ 7“ I dalis

(Rytas Šalna, Georgijus Sapožnikovas, Giedrė Čepaitytė),

BRIEDIS, 2005.

I skyrius: GEOGRAFINIS PAŽINIMAS

Siūlomas pamokų skaičius: 4 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Geografinių atradi-mų raida

Klaudijas Ptolemajas, Senasis pasaulis, Naujasis pasaulis.

ŽEMĖ, 1 d. 6 ir 7 p. iliustracijų analizė.

ŽEMĖ, 1 d. 5 užd..

Paaiškina Didžiųjų geografinių atradimų esmę (kas yra Didieji geografiniai atradimai?.

Žino, kurie žemynai priklauso Senajam pasauliui ir, kurie – Naujajam.

Apibūdina Vasko da Gamos, Kristupo Kolumbo ir Fernando Magelano keliones.

 

2. Žemėlapiai ir jų projekcijos

Gaublys, kartografinė projekcija, kartografinis tinklas, cilindrinė projekcija, azimutinė, kūginė projekcijos.

ŽEMĖ, 1 d. 12 p., 2, 3 užd..

ŽEMĖ, 1 d. 12 p., 5 užd.

Žino, kas yra kartografinė projekcija.

Palygina skirtingomis projekcijomis sudarytą pasaulio žemėlapį arba jų fragmentus.

3. Geografinės informacijos sistemos

Skaitmeninis žemėlapis, duomenų bazė, sluoksniai, palydoviniai navigaciniai imtuvai GPS.

 

 

Paaiškina, kaip sudarytas skaitmeninis žemėlapis.

Žino, kuo patogus kelionėje GPS imtuvas.

4. Pasaulis vienas – laikas įvairus

Vietos laikas,

laiko juosta, juostinis laikas, pasaulinis arba Grinvičo laikas, vasaros laikas, datos keitimo linija.

ŽEMĖ, 1 d. 21 p., 2, 3, 9, 10 užd..

ŽEMĖ, 1 d. 23 p., 6 užd.

Supranta, kodėl įvairiose pasaulio vietose tuo pačiu metu laikrodžiai rodo skirtingą laiką.

Apibūdina vietos ir juostinį laiką.

Žino, kodėl įvedamas vasaros laikas.

Žino, kur yra datos keitimo linija.

II skyrius: LITOSFERA

Siūlomas pamokų skaičius: 5 (4) pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Žemyninė ir vandenyninė Žemės pluta

Žemės pluta, žemyninė pluta, vandenyninė pluta, litosfera, geologija, geologai, vidiniai procesai, išoriniai procesai.

ŽEMĖ, 1 d. 41 p., 4, 6 užd.

 

Palygina žemyninę ir vandenyninę Žemės plutą.

Apibūdina vidinių ir išorinių procesu veiklos padarinius Žemės paviršiuje. Supranta geologijos mokslo svarbą.

2. Uolienos ir mineralai

Uolienos, mineralai, uolienų kaitos ciklas, magminės nuosėdinės ir metamorfinės uolienos. Žaliavos, skalda, rūdos, metalai, brangakmeniai.

 

ŽEMĖ, 1 d. 27 p., 5, 6 užd.; 41 p. 5 užd.

Žino, kuo mineralai skiriasi nuo uolienų ir kam jie naudojami.

Skiria magmines, nuosėdines ir metamorfines uolienas, paaiškina jų susidarymą.

3. Litosferos plokštės. Plokščių pakraščiai

Vidurio vandenyno kalnagūbris, tektonikos plokščių teorija, litosferos plokštės, konvekciniai srautai, žemyno platforma. Plokščių pakraščiai, giliavandenės įdubos, raukšliniai kalnai.

 

ŽEMĖ, 1 d. 33 p., 1–5 užd.;

41 p. 3 užd.

Suvokia litosferos plokščių išsidėstymą Žemėje.

Paaiškina litosferos plokščių judėjimo mechanizmą.

Žino plokščių pakraščių tipus.

Paaiškina plokščių judėjimo padarinius.

4.Žemės paviršius nuolat kinta.

Tekantis vanduo ir vėjas keičia reljefą

Dūlėjimas, mechaninis cheminis ir biologinis dūlėjimas, rūgštieji lietūs.

 

Erozija, akumuliacija, griova, raguva, nuošliauža, upės nešmenys, meandra, senvagė, delta, kopos barchanai, dykumėjimas.

ŽEMĖ, 1 d. 39 p., mechaninio ir biologinio dūlėjimo bandymai.

Bandymas „Vėjo darbas dykumoje“.

 

Apibūdina mechaninį, cheminį ir biologinį dūlėjimą. Žino, kas yra rūgštieji lietūs.

Palygina erozijos ir akumuliacijos procesus.

Paaiškina griovų ir raguvų susidarymą.

Suvokia, kaip upės keičia reljefą.

Paaiškina, kaip susidaro kopos ir barchanai.

III skyrius: PASAULIO VANDENYNAS

Siūlomas pamokų skaičius: 4 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Pasaulio vandeny-nas.

Jūrų ir vandenynų vanduo.

Pasaulio vandenynas, okeanografas.

Druskingumas, ledkalnis.

ŽEMĖ, 1 d. 42 p., diagramos, lentelės ir žemėlapio analizė.

 

Paaiškina Pasaulio vandenyno ir okeanografo sąvokas.

Žemėlapyje rodo ir apibūdina vandenynus, nurodo jų reikšmę.

Paaiškina, nuo ko priklauso vandens druskingumas ir temperatūra.

Žino, kaip susidaro ledkalniai ir kokį pavojų jie kelia laivybai.

2. Vandenyno dugnas

Echolotas, žemyno šelfas, žemyno šlaitas, vandenyno guolis, rifinis slėnis, giliavandenės įdubos.

 

 

Apibūdina vandenyno dugno dalis.

3. Vandens judėjimas Pasaulio vande-nyne

Ketera, papėdė, bangos aukštis, cunamis, potvyniai, atoslūgiai, vandenynų srovės, šiltosios srovės, šaltosios srovės vakarų vėjo srovė.

 

 

Paaiškina, kaip susidaro bangos.

Paaiškina cunamio susidarymą.

Žino potvynių ir atoslūgių susidarymo priežastis.

Žino, kaip susidaro vandenynų srovės.

4. Vandenynas ir žmonių ūkinė veikla

Radiolokatoriai, gręžimo platforma, vandenyno tarša, tanklaivis, vandens valymo įrenginiai.

ŽEMĖ, 1 d. 52 p., 2 užd..

 

Žino, kokiais gamtos ištekliais turtingas vandenynas.

Išvardija vandenynų šelfe randamas naudingąsias iškasenas.

Paaiškina, kokiais būdais teršiamos jūros ir vandenynai.

IV skyrius: KLIMATAS

Siūlomas pamokų skaičius: 5 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Šilumos pasiskirstymas Žemėje

Orai, klimatas, Saulės spinduliuotė, izotermė, albedas.

ŽEMĖ, 1 d. 73 p., 4 užd.

ŽEMĖ, 1 d. 73 p., 3 užd.

Žino, kas yra orai.

Išvardija orų apibūdinimo rodiklius.

Žino, kas yra klimatas, išvardija klimatą lemiančius veiksnius.

2. Atmosferos cirkuliacija

Oro masė, bendroji atmosferos cirkuliacija, žemo slėgio sritis, aukšto slėgio sritis, pastovūs vėjai, pasatai, vakarų vėjai, vietiniai vėjai. Sezoninis vėjas musonas: vasaros musonas, žiemos musonas.

 

 

Paaiškina atmosferos slėgio juostų išsidėstymą Žemėje.

Pasaulio žemėlapyje rodo pasatų ir musonų veiklos sritis.

3.

Oro drėgnis ir kritulių pasiskirstymas

Oro drėgnis, rasos taškas.

 

 

Paaiškina, kas yra oro drėgnis.

Nurodo kritulių pasiskirstymo Žemėje priežastis.

4. Reljefo ir vande-nyno įtaka klimatui

Fenas, priešvėjinis šlaitas, pavėjinis šlaitas, žemyninis klimatas, jūrinis klimatas.

 

 

Paaiškina, kaip klimatą veikia kalnų išsidėstymo kryptis.

Žino, kaip susidaro kalnų vėjas – fenas.

Nurodo jūrinio ir žemyninio klimato bruožus.

Palygina šiltųjų ir šaltųjų vandenyno srovių įtaką pakrančių klimatui.

5. Klimato juostos

Oro masių tipai, klimato juostos.

 

 

Klimatiniame žemėlapyje rodo klimato juostas.

Žino pusiaujo, atogrąžų, vidutinių platumų ir arktinės (antarktinės) klimato juostų ypatumus.

V skyrius: GEOGRAFINĖ SFERA

Siūlomas pamokų skaičius: 5 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Kraštovaizdžių įvairovė

Kraštovaizdis, gamtinis komponentas, gamtinis kompleksas.

ŽEMĖ, 1 d. 75 p., schemos analizė.

 

Suvokia kraštovaizdžių įvairovę.

Analizuoja gamtos komponentų tarpusavio ryšį.

Vertina žmogaus ūkinės veiklos pasekmes kraštovaizdžiui.

2. Geografinės zonos

Geografinė zona, pazonės, platuminis geografinis zoniškumas.

ŽEMĖ, 1 d. 76, 77 p. 4 užd. analizė.

ŽEMĖ, 1 d. 77 p., 3 užd. Pagal duotą planą apibūdinti vieną geografinę zoną. ŽEMĖ, 1 d. 79 p.

 

Gamtinių zonų žemėlapyje rodo gamtines zonas.

Suvokia gamtinių zonų seką nuo ašigalių iki pusiaujo.

Paaiškina gamtinės zonos ir klimato ryšį.

3. Dirvožemiai

Derlingumas, humusas, humuso sluoksnis, įplautasis sluoksnis, dirvodarinė uoliena.

ŽEMĖ, 1 d. 87 p., 4 užd..

ŽEMĖ, 1 d. 81 p., 4 užd.

Paaiškina, kokie sluoksniai sudaro dirvožemį.

Paaiškina, kas yra derlingumas.

4. Žmonių veiklos įtaka gamtai

Kultūrinis kraštovaizdis, atmosferos tarša.

 

ŽEMĖ, 1 d. 87 p., 5 užd.

Paaiškina smarkiai kintančių gamtinių kraštovaizdžių priežastis.

Žino, kas yra rūgštieji lietūs, įvardija jų padarinius.

5. Aplinkosauga

Raudonoji knyga, saugomos teritorijos, rezervatai, nacionaliniai parkai.

 

ŽEMĖ, 1 d. 87 p., 3 užd.

Žino pasaulyje paplitusių saugomų teritorijų rūšis.

Įvardija svarbiausius rezervato ir nacionalinio parko skirtumus.

Žino pirmojo pasaulyje nacionalinio parko ir pirmojo Lietuvos rezervato pavadinimus.

VI skyrius: PASAULIO GYVENTOJAI

Siūlomas pamokų skaičius: 5 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Žmonija, valstybių įvairovė

Monarchija, respublika, Jungtinės Tautos.

 

 

Orientuojasi pasaulio politiniame žemėlapyje.

Paaiškina, kuo skiriasi valstybių valdymo formos respublika ir monarchija.

Žino Jungtinių Tautų organizacijos svarbą žmonijai.

2. Gyventojų pasis-kirstymas

 

 

ŽEMĖ, 1 d. 105 p., 3 užd.

Žino, kodėl netolygiai pasiskirstę pasaulio gyventojai.

Pasaulio gyventojų tankumo žemėlapyje nustato tankiausiai ir rečiausiai gyvenamas teritorijas.

Moka apskaičiuoti vidutinį gyventojų tankumą.

3. Gyventojų skaičiaus kaita

Demografinis sprogimas, vidutinis vaikų skaičius šeimoje, gimstamumas, mirtingumas, natūralusis gyventojų prieaugis.

 

ŽEMĖ, 1 d. 105 p., 4, 5 užd.

Paaiškina, kas yra demografinis sprogimas.

Žino, kas yra natūralusis gyventojų prieaugis.

Nurodo, kodėl vienose pasaulio valstybėse gyventojų skaičius auga, o kitose – mažėja.

4. Pasaulio gyventojų įvairovė, religijos

Tauta, kalba, prokalbė, indoeuropiečių kalbų šeima.

Kultūra, religija, krikščionybė, islamas, budizmas, induizmas, judaizmas

 

ŽEMĖ, 1 d. 105 p., 6 užd.

Žino didžiausias pasaulio religijas, nurodo, kur jos paplitusios.

5. Miesto ir kaimo gyventojai

Urbanizacija, priemiestis

 

 

Žino, kaip skirstomi pagal gyvenamąją vietą bet kurios valstybės gyventojai.

Išvardija būdingus miesto ir kaimo bruožus.

Paaiškina „urbanizacijos“ sąvoką.

VII skyrius: ŽMOGAUS ŪKINĖ VEIKLA

Siūlomas pamokų skaičius: 5 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Pasaulio valstybių ekonomikos ir gyvenimo būdo kontrastai.

Valstybių ūkis ir ekonominė galia

Ūkio sektoriai,

išsivystymo lygis arba ekonominė galia, ekonomiškai stiprios šalys, ekonomiškai silpnos šalys, bendrasis vidaus produktas (BVP), gyvenimo kokybės indeksas (GKI).

ŽEMĖ, 1 d. 106 p., žemėlapio analizė.

ŽEMĖ, 1 d. 123 p., 3 užd.

 

 

Apibūdina I, II, III ūkio sektorius.

Įvardija pagrindinius ekonomiškai stiprių ir ekonomiškai silpnų valstybių bruožus.

Paaiškina BVP ir GKI rodiklių esmę.

2. Gamtos ištekliai

Gamtos ištekliai, atsinaujinantys ištekliai, neatsinau-jinantys ištekliai, telkinys, karjeras, šachta, antrinės žaliavos.

 

ŽEMĖ, 1 d. 123 p., 4 užd.

Paaiškina, ką vadiname gamtiniais ištekliais.

Įvardija atsinaujinan- čius ir neatsi-naujinančius išteklius.

Žino, kas yra naudingosios iškasenos ir kaip jos išgaunamos.

3. Pirmasis ūkio sektorius

Žemdirbystė, gyvulininkystė, organinė žemdirbystė.

 

ŽEMĖ, 1 d. 87 p., 5 užd.

Žino ir apibūdina pirmojo ūkio sektoriaus šakas.

4. Pramonė – antrasis ūkio sektorius

Vartotojai, sunkioji pramonė, lengvoji, maisto pramonė, bendrovė, tarptautinė bendrovė.

 

 

Žino, kas yra pramonė.

Paaiškina, kokią produkciją gamina sunkioji, lengvoji ir maisto pramonė.

 

5. Paslaugų sektorius

Paslaugos, tarptautinė prekyba, eksportas, importas, transporto tinklas, serpentinai, tuneliai, kanalai, užsienio turizmas, vidaus, kaimo turizmas, turizmo centrai, kurortai.

 

 

Paaiškina paslaugų sferos reikšmę gyventojams.

Išvardija paslaugų sektoriuje dirbančių žmonių specialybes.

Paaiškina eksporto ir importo sąvokas.

Įvardija žmonių keliavimo priežastis.

Paaiškina, kokią naudą šalims teikia turizmas.

 

 

Teminis planas vadovėliui „ŽEMĖ 7“ II dalis

(Rytas Šalna, Georgijus Sapožnikovas, Giedrė Čepaitytė),

BRIEDIS, 2005.

VIII skyrius: AFRIKOS GAMTINĖ GEOGRAFIJA

Siūlomas pamokų skaičius: 5 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Afrikos paviršius ir  gelmės

Platforma, grabenas.

Užd. sąs (2 dalis),
1 p., 1 (1–5) užd., 2 (5) užd..

 

Užd. sąs (2 dalis), 2 p., 2 (1–4,6) užd..

 

Afrikos gamtiniame žemėlapyje rodo kalnus, kalnynus, gabenus, svarbiausius ugnikalnius.
Analizuoja Afrikos paviršiaus susidarymo ypatumus.
Žino, kurių naudingųjų iškasenų gausu Afrikos žemyne.

2. Afrikos tropiniame miške

Ardas, medžiai išsišovėliai, miško skliautas, pomiškis, lianos, lašėjimo smailės, epifitai, atraminės šaknys, miško paklotė.

Užd. sąs (2 dalis),
3 p., 3 (1–3) užd..

 

Užd. sąs (2 dalis), 3 p., 3 (4,5) užd..
ŽEMĖ, 2 d. 151 p., 3 užd..

 

Gamtiniame žemėlapyje rodo Afrikos tropinius miškus.
Lygina drėgnuosius Kongo ir mišriuosius Lietuvos miškus.
Suvokia dienos eigą ties pusiauju.\
Išvardija svarbiausius Kongo gyvūnus.
Apibūdina pigmėjų ir bantų tautų gyvenimo būdą.

3. Afrikos savana

Savana, guotas, dygliuotoji savana, sausoji savana, gateriniai miškai, drėgnoji savana, gyvūnų migracijos, termitynai, miegligė.

Užd. sąs (2 dalis),
4 p., 4 (1–4) užd.;
5 p., 6 (1,2) užd..

Užd. sąs (2 dalis), 6 p., 7 (1–4) užd..

ŽEMĖ, 2 d. 151 p., 4 užd..

Afrikos gamtiniame žemėlapyje rodo savanų geografinę juostą.
Apibūdina įvairių savanų tipų gamtines sąlygas (klimatą, augaliją, gyvūniją).
Žino bent vieną Afrikos savanose esantį nacionalinį parką.

4. Sahara – dykumų dykuma

Vadės, samumas, mechaninis dūlėjimas, akmeningosios dykumos, žvyringosios dykumos, smėlingosios dykumos

Užd. sąs (2 dalis),
4 p., 4 (1–4) užd.;
5 p., 6 (1,2) užd..

 

Užd. sąs (2 dalis), 6 p., 7 (1–4) užd..
ŽEMĖ, 2 d. 151 p., 4 užd..

 

Afrikos gamtiniame žemėlapyje rodo Saharos dykumą.
Apibūdina gamtines sąlygas Saharoje.
Paaiškina ir pavyzdžiais įrodo, kaip Saharoje išgyvena augalai ir gyvūnai.

5. Saharos dykuma ir žmogus

Oazė, klajokliai, beduinai, tuaregai, fogara.

Užd. sąs (2 dalis),
9 p., 12 (1–6) užd.;
10 p., 13 (1–4) užd..

 

Užd. sąs (2 dalis), 10 p., 13 (4) užd..

 

Analizuoja žmogaus gyvenimo dykumoje galimybes.
Žino, kas yra oazė ir kaip jos gyventojai apsirūpina vandeniu.
Apibūdina datulių palmę. Pagrindžia posakį, kad datulė – dykumų duona.
Apibūdina dykumos klajoklių gyvenimo būdą.

IX skyrius: AFRIKOS GYVENTOJAI IR ŪKIS

Siūlomas pamokų skaičius: 5 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Afrikos gyventojai praeityje ir dabar

Kolonijos, misijonieriai, Viktorijos krioklys.

Užd. sąs (2 dalis),
11 p., 1 (1–3) užd.; 2 (1) užd..

 

Užd. sąs (2 dalis), 11 p., 3 (1) užd..

 

Suvokia XVI–XIX a. vergų prekybos padarinius.
Išvardija keletą Europos valstybių kolonijų Afrikoje.
Analizuoja Afrikos tautų ir kalbų įvairovę.
Afrikos žemėlapyje rodo valstybes, kuriose paplitęs islamas.

2. Sunkus gyvenimas Afrikoje

Demografinis sprogimas, lūšnynų kvartalai, natūrinis ūkis.

Užd. sąs (2 dalis),
12 p.,  (1) užd..
ŽEMĖ, 2 d.
160 p., 7-tos iliustracijos analizė.

 

ŽEMĖ, 2 d. 159 p., 1–3 užd..

Analizuoja didelio gyventojų skaičiaus keliamas problemas.
Lygina Lietuvos ir „juodosios“ Afrikos gyvenimo lygio rodiklius.

3. Sahelis – negandų sritis

Sahelis, plantacijos, klajoklinė gyvulininkystė, dykumėjimas.

Užd. sąs (2 dalis),
12 p., 5 (1–3) užd..
ŽEMĖ, 2 d.
163 p., 4-tos iliustracijos analizė.

 

ŽEMĖ, 2 d. 163 p., 2 užd..

Apibūdina Sahelio geografinę padėtį.
Analizuoja problemas, siūlo jų sprendimo būdus.

4. Šiaurės Afrika – ypatinga žemyno dalis

Magribas

ŽEMĖ, 2 d.
164 p., 1 pav. (žemėlapio) analizė.

ŽEMĖ, 2 d. 164 p., 1, 5 užd..

Politiniame žemėlapyje rodo šiaurės Afrikos šalis, įvertina jų geografinę padėtį.
Žino, kurios šalys sudaro Magribą.  

5. Egiptas ir Nilas –neatskiriami

Upės oazė, užtvanka, dirvų druskėjimas, felachai.

Užd. sąs (2 dalis),
13 p., 6 (1,2) užd.,7 (1) užd.;
14 p., 9 (1) užd..

Užd. sąs (2 dalis), 13 p.,
7 (2) užd.; 14 p., 8 (1,2) užd..

Apibūdina Egipto geografinę padėtį.
Įvertina Nilo upės reikšmę Egiptui.
Įrodo Sueco kanalo svarbą Egiptui.

 X skyrius: PIETŲ ŽEMĖS

Siūlomas pamokų skaičius: 7 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Australijos gamta

Krykai, endeminiai augalai ir gyvūnai, eukaliptai, skrebai.

Užd. sąs (2 dalis),
16 p., 1 (1–6) užd.;
17 p., 2 (1,2) užd., 3 (1–5) užd..

 

Užd. sąs (2 dalis), 18 p.,
4 (1–4) užd..

 

Nusako ir įvertina Australijos geografinę padėtį.
Gamtiniame žemėlapyje rodo Australijos paviršiaus sritis, upes, ežerus.
Paaiškina sąvoką „endemikas“.
Išvardija būdingiausius Australijos augalus ir gyvūnus.

2. Australijos gyventojai

Aborigenas, bumerangas, katorgininkai, Abelis Tasmanas, Džeimsas Kukas.

ŽEMĖ, 2 d.
178 p., 1–3 iliustracijų analizė.

ŽEMĖ, 2 d. 179 p., 1,2,4 užd..

Žino, kurių valstybių keliautojai atrado Australiją.
Išvardija priežastis, lėmusias mažą Australijos gyventojų skaičių.
Žemėlapyje rodo svarbiausius Australijos miestus.

3. Australijos ūkis

Merinosai, fermos.

Užd. sąs (2 dalis),
19 p., 5 (1–3) užd..

 

Užd. sąs (2 dalis), 19 p.,
4 užd..

 

Įvertina Australijos gelmių turtus.
Suvokia avininkystės reikšmę Australijos žemės ūkiui.
Žino, kodėl  Australija skiriama prie ekonomiškai stiprių šalių grupės.

4. Okeanija – salų pasaulis

Okeanija, Melanezija, Mikronezija, Polinezija, vulkaninės kilmės salės koralinės kilmės salos, koralų polipai, koralų rifas, pakrančių rifas, žiedinis rifas, atolas, lagūna, kopra.

Užd. sąs (2 dalis),
21 p., 1 (1–3) užd., 2 (1–3) užd..

 

Užd. sąs (2 dalis), 22 p.;
2 (4) užd.. 3 (1,2) užd..

 

Žino Okeanijos dalis.
Išvardija svarbiausias Okeanijos salas.
Nagrinėja atolų susidarymą.
Komentuoja Papua–Naujosios Gvinėjos čiabuvių gyvenimo pakitimus.
Įvertina kokoso palmės reikšmę Okeanijos gyventojams.

5. Naujoji Zelandija – gamtos perlas

Geizeris

Užd. sąs (2 dalis),
23 p., 1 (1–3) užd..

 

Užd. sąs (2 dalis), 23 p.; 1 (4) užd.
ŽEMĖ (2 d.), 191 p. 4 užd..

 

Žemėlapyje rodo Naująją Zelandiją ir nusako jos geografinę padėtį.
Nurodo aktyvaus vulkanizmo Naujojoje Zelandijoje priežastis.
Žino Naujosios Zelandijos gyventojų tautinę sudėtį.
Įvertina naujosios Zelandijos ūkio išsivystymo lygį.

6. Antarktidos geografinė padėtis ir atradimo istorija

Robertas Skotas, Roalis Amundsenas

Užd. sąs (2 dalis),
24 p., 1 (a
–d) užd.;
25 p., 3 (1) užd..

 

Užd. sąs (2 dalis), 24 p.;
2 (1–3) užd..

 

Žemėlapyje rodo Antarktidos žemyną, įvertina geografinę padėtį.
Lygina R. Skoto ir R. Amundseno ekspedicijas į Pietų ašigalį.

7. Antarktidos gamta. Mokslinės stotys Antarktidoje

Ledyninis skydas, šelfiniai ledynai, biologai, klimatologai, geologai, glaciologai.

Užd. sąs (2 dalis),
24 p., 1 (e,f) užd., 2 (a–d) užd..

Užd. sąs (2 dalis), 25 p.;
4 (1,2) užd..

Aiškina Antarktidos klimato ypatumus, jo įtaką augalijai ir gyvūnijai.
Komentuoja mokslinių tyrimų stočių darbą.

XI skyrius: AMERIKOS GAMTA IR GYVENTOJAI

Siūlomas pamokų skaičius: 5 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Šiaurės ir Pietų Amerikos ypatumai

 

Užd. sąs (2 dalis),
27 p., 2 (1,2) užd., 3 (1–4) užd..

Užd. sąs (2 dalis), 26 p.;
1 (1–5) užd..

Gamtiniame žemėlapyje rodo abiejų žemynų žemumas ir lygumas, plokščiakalnius, senuosius ir jaunus kalnus.

2. Šiaurės ir Pietų Amerikos gamtos įvairovė

Amazonija, prerijos, pampa, vertikalusis poniškumas, paramos.

Užd. sąs (2 dalis),
28 p., 4 (1–5) užd..

 

ŽEMĖ (2 d.), 198 p., 6-tos iliustracijos analizė;
207 p., 3 užd..

 

 

Geba apibūdinti tundros, taigos, tropinių miškų, prerijų, pampų, dykumų gamtines sąlygas.
Suvokia vertikalųjį zoniškumą.

3. Amerikos gyventojai praeityje

Indėnai, konkistadorai

Užd. sąs (2 dalis),
29 p., 5 (1–3) užd..

 

Užd. sąs (2 dalis), 29 p.;
5 (4) užd..

 

Žino seniausias Amerikos civilizacijas.
Vardija Europos valstybes,  XVII–XVIII a. kolonizavusias Ameriką.

4. Amerika – „rasių katilas“

Kreolai, jankiai, metisai, mulatai, sambai.

Užd. sąs (2 dalis),
30 p., 6 (1–3, 5) užd..

 

Užd. sąs (2 dalis), 30 p.;
6 (4) užd..
ŽEMĖ (2 d.), 207 p., 4,5 užd..

Vardija pagrindines ir tarpines rases Amerikoje.
Paaiškina teiginį „Amerika – „rasių katilas““.

5. JAV – imigrantų šalis

Imigrantai iš Europos, afroamerikiečiai, ispaniškai kalbantieji, išeiviai iš Azijos, Padėkos diena.

ŽEMĖ (2 d.),
204 p., 5, 6 iliustracijų analizė.

ŽEMĖ (2 d.), 205 p., „Žvilgsnis iš arčiau“.

Žino, kuriais laikotarpiais į JAV atvyko daug migrantų iš Europos, Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos.
Komentuoja Šiaurės Amerikoje gyvenančių indėnų padėtį.

XII skyrius: PIETŲ AMERIKA

Siūlomas pamokų skaičius: 4 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Amazonija

Selva, kaučiukas, pororoka.

Užd. sąs (2 dalis),
31 p., 1, 2 užd.; 32 p., 2 (1) užd..

 

Užd. sąs (2 dalis), 31 p.,
1 (3) užd.;
32 p., 2 (2,3) užd..

 

 

Žemėlapyje rodo Amazonės upės baseiną ir nusako geografinę padėtį.
Apibūdina Amazonijos miškus.
Žino būdingus Amazonijos miškų ir vandenų augalus bei gyvūnus.

2. Brazilija – Pietų Amerikos galiūnė

Katinga, favela.

Užd. sąs (2 dalis),
33 p., 3 (1–3) užd..

 

ŽEMĖ (2 d.), 216 p., „Žvilgsnis iš arčiau“; 225 p., 5 užd..

 

Žemėlapyje rodo Braziliją, įvertina jos geografinę padėtį.
Apibūdina Brazilijos ūkį.
Išvardija pagrindines didžiųjų Brazilijos miestų problemas.

3. Amazonija pavojuje

 

Užd. sąs (2 dalis),
33 p., 3 (1–3) užd..

 

ŽEMĖ (2 d.), 216 p., „Žvilgsnis iš arčiau“; 225 p., 5 užd..

 

Analizuoja, vertina Transamazonijos kelių tiesimo programą.
Supranta Amazonijos miškų svarbą ne tik Brazilijai, bei ir visiems planetos gyventojams.

4. Andų šalys

 

Užd. sąs (2 dalis),
35 p., 5 užd..

 

ŽEMĖ (2 d.), 221 p., 1 užd.;
225 p., 4 užd..

 

Žemėlapyje rodo Andų šalis, įvertina jų geografinę padėtį.
Žino didžiausius naudingųjų iškasenų telkinius Andų šalyse.
Paaiškina naudingųjų iškasenų svarbą Andų šalių ūkiui.
Nagrinėja žemės ūkio sritis Anduose.

XIII skyrius: Šiaurės Amerika

Siūlomas pamokų skaičius: 5 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. JAV gamtinė aplinka

Tornadas, uraganas

Užd. sąs (2 dalis),
36 p., 1 (1–5) užd.; 37 p., 2 (1,2) užd..

 

Užd. sąs (2 dalis), 38 p.,
3,4 užd..

 

Žemėlapyje rodo JAV, įvertina geografinę padėtį.
Komentuoja JAV paviršiaus kaitą iš rytų į vakarus.
Lygina Apalačių ir Kordiljerų kalnus.
Žino JAV klimato ypatumus.
Žino Didžiųjų Šiaurės Amerikos ežerų svarbą Kanadai ir JAV.

2. JAV nacionaliniai parkai

 

Užd. sąs (2 dalis),
38 p., 3 (1–3) užd.; 39 p., 3 (7) užd..

 

Užd. sąs (2 dalis), 38 p.,
3 (4) užd.; 39 p., 3 (5,6).

 

Žino didžiuosius JAV nacionalinius parkus, rodo juos žemėlapyje.
Paaiškina nacionalinių parkų JAV įkūrimo būtinybę.

3. JAV – galingiausia pasaulio valstybė

Konvejerinė gamyba, pramonės juosta, produktyvus ūkis, fermeriai, specializacija.

Užd. sąs (2 dalis),
40 p., 3 (1–3) užd.; 41 p., 3 (5) užd.; 43 p., 8 (9) užd...

 

Užd. sąs (2 dalis), 42 p.,
7 užd.; 43 p., 7 užd/.

 

Nurodo svarbiausius naudingųjų iškasenų telkinius JAV teritorijoje.
Nurodo svarbiausio JAV pramonės rajono šiaurės rytuose susiformavimo priežastis.
Paaiškina JAV žemės ūkio produktyvumo priežastis.

4. Vidurio Amerikos šalys

Monokultūra

 ŽEMĖ, 2 d. 239p., 5-tos iliustracijos analizė.

 ŽEMĖ, 2 d. 240 p., „Žvilgsnis iš arčiau“.

Žino Vidurio Amerikos šalis, rodo jas žemėlapyje, įvertiną geografinę padėtį.
Vardija eksportuojamą žemės ūkio produkciją.
Paaiškina teiginį „bananinės šalys“.

5. Kanada – šiaurės šalis

Eskimai, amžinasis įšalas, kajakas, iglu, harpūnas.

Užd. sąs (2 dalis),
44 p., 1 (1–6) užd..

 

Užd. sąs (2 dalis), 44 p.,
2 (1, 2) užd.; 45 p., 2 (3–5) užd..

 

Žemėlapyje rodo Kanadą, vertina jos geografinę padėtį.
Paaiškina netolygų gyventojų pasiskirstymą šalies teritorijoje.
Išvardija eksportuojamą produkciją.
Lygina eskimų gyvenimo būdą praeityje ir dabar.