Teminis planas atnaujintam vadovėliui LAIKAS 9, BRIEDIS, 2015

 

Įvadinis skyrius

Siūlomas pamokų skaičius: 1 pamoka

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

Įvadas. Kaip dirbti su vadovėliu LAIKAS?

1. Suformuoti vaizdinius apie naujųjų laikų istorijos laikotarpį.

2. Toliau ugdyti suvokimą kaip dirbti su vadovėliu LAIKAS.

 Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

 

LAIKAS I d. 4–7 p. iliustracijų, teksto nagrinėjimas.

 

Apibūdina naujųjų laikų istorijos laikotarpį.

I skyrius. Nuo absoliutizmo iki didžiųjų revoliucijų

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. „Valstybė – tai aš!“

1. Atskleisti absoliutinio valdymo ypatybes.

2. Suformuoti vaizdinius apie Liudviko XIV valdymą.

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Absoliučioji monarchija (absoliutizmas), generaliniai luomai,  iždas, merkantilizmas.

LAIKAS I d. 10–13 p. iiustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 1 p. 1–3 užduotys.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 40.

LAIKAS I d. 2 užd.

Užduočių sąs. I d. 2 p. 4–6 užduotys.

 

Apibūdina Liudviko XIV valdymą Prancūzijoje, nurodo esminius absoliutizmo bruožus.

2. Anglijos revoliucija

1. Atskleisti Anglijos revoliucijos priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie revoliucijos eigą ir padarinius.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Diktatūra, konstitucinė monarchija, lordas protektorius, parlamentinė respublika, puritonizmas, revoliucija.

LAIKAS I d. 14–17 p. iiustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 3 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 41.

LAIKAS I d. 1 užd.

Užduočių sąs. I d. 4 p. 3–5 užduotys.

 

Nurodo Anglijos revoliucijos priežastis, apibūdina revoliucijos eigą.

3. Apšvietos epocha

1. Atskleisti esminius Apšvietos epochos bruožus.

2. Supažindinti su svarbiausiais Apšvietos epochos laimėjimais.

Darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Apšviestasis absoliutizmas, apšvieta, dogma, enciklopedija, kosmopolitizmas, Laisvieji mūrininkai (masonai), švietėjai.

LAIKAS I d.

18–21 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 5 p. 1, 2 užduotys.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 2,3.

LAIKAS I d. 3 užd.

Užduočių sąs. I d. 6 p. 3–5 užduotys.

 

 

 

Apibūdina esminius Apšvietos epochos bruožus.

4. Kasdienis europiečių gyvenimas XVIII a.

1. Suformuoti vaizdinius apie kasdienį gyvenimą XVIII a.

2. Ugdyti suvokimą. Kad nuo viduramžių iki XVIII a. žmonių gyvenimas keitėsi, tačiau permainos vyko pamažu.

 

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

 

LAIKAS I d.

22–25 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 7 p. 1 užduotis.

Viduramžių istorijos atlasas 8kl. 27 p.

LAIKAS I d. 6 užd.

Užduočių sąs. I d. 8 p. 2, 3 užduotys.

 

Apibūdina kasdienį gyvenimą XVIII a.

5. Jungtinių Amerikos Valstijų susikūrimas

1. Suformuoti vaizdinius apie Jungtinių Amerikos Valstijų susikūrimą.

2. Ugdyti suvokimą, kad amerikiečių pergalė Nepriklausomybės kare skatino ir europiečius vaduotis iš karalių priespaudos.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Boikotas, federacija, kongresas, nacija, Nepriklausomybės deklaracija, prezidentas.

LAIKAS I d.

26–29 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 9 p. 1, 2 užduotys.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 4,5 p.

LAIKAS I d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 10 p. 3,4 užduotys.

Apibūdina amerikiečių kelią į nepriklausomybę.

6. Didžioji Prancūzijos revoliucija

1. Atskleisti Didžiosios Prancūzijos revoliucijos priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog Didžioji Prancūzijos revoliucija iki pamatų sugriovė buvusią valdžią ir santvarką.

Diskusija, darbas dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Įstatymų leidžiamasis susirinkimas, Nacionalinė gvardija, Nacionalinis susirinkimas, sankiulotai, Steigiamasis susirinkimas, trečiasis luomas, Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija.

LAIKAS I d.

30–31 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 11 p. 1, 2 užduotys.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 6,7.

LAIKAS I d. 5 užd.

 

 

Užduočių sąs. I d. 12 p. 3,4 užduotys.

Pasirinktinai:

39 p. užduotys.

Nurodo Didžiosios Prancūzijos revoliucijos priežastis.

7. „Revoliucija ryja savo vaikus“

1. Suformuoti vaizdinius apie tolesnį revoliucijos raidos etapą.

2. Atskleisti Didžiosios Prancūzijos revoliucijos teigiamas ir neigiamas puses.

Darbas su žemėlapiu, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu ir dokumentais, iliustracijų nagrinėjimas.

Jakobinai, kontrrevoliucija, Konventas, revoliucinis tribunolas, Termidoras, teroras,

LAIKAS I d.

34–37 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 13 p. 1, 2 užduotys.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 6,7.

LAIKAS I d. 5 užd.

Pasirinktinai:

40 ir 41 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 14 p. 3–5 užduotys.

Nurodo teigiamas ir neigiamas Didžiosios Prancūzijos revoliucijos puses.

8. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Apšvieta, apšviestasis absoliutizmas, jakobinai, konstitucija, konstitucinė monarchija, kontrrrevoliucija, Konventas, masonai, nacija, pilietinis karas, respublika, revoliucija, tautinė savimonė, teroras.

LAIKAS I d.

42 ir 43 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 58–64 p. užduotys.

 

 

II skyrius. ATR nuopuolis ir žlugimas

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Aukso laisvės virsta bajorų savivale

1. Suformuoti vaizdinius apie bajorų laisvių įtaką valstybės gyvenimui.

2. Ugdyti suvokimą, jog ATR bajorų teisės ir laisvės ilgainiui virto savivale.

Diskusija, darbas dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Elekcinė monarchija, konfederacija, liberum veto, oligarchija, pavieto seimelis, rokošas.

LAIKAS I d.

46–49 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 15 p. 1, 2 užduotys.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla, Briedis, 2013 p. 8.

LAIKAS I d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 16 p. 3, 4  užduotys.

 

Apibūdina bajorų teisių ir laisvių įtaką ATR politikai.

2. Respublikos grėsmingosios kaimynės

1. Suformuoti vaizdinius apie Rusijos, Austrijos Prūsijos užsienio politiką ATR atžvilgiu.

2. Ugdyti suvokimą, jog kaimynių politika buvo vienas iš pagrindinių veiksnių, lėmusių ATR žlugimą.

Diskusija, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija.

Caras, despotija, militaristinis, nebylusis seimas, suverenitetas, Šiaurės karas.

LAIKAS I d.

50–53 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 17 p. 1, 2 užduotys.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 8.

LAIKAS I d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 18 p. 3, 4 užduotys.

 

Įvardina Rusijos, Prūsijos, Austrijos tikslus ATR atžvilgiu.

3. Abiejų Tautų Respublikos I padalijimas

1. Atskleisti ATR I padalijimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad ATR I padalijimas paskatino apsišvietusius didikus bei bajorus susirūpinti valstybės ateitimi.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija.

Baro konfederacija, „Familija“, konfederacija, respublikonai, Vilniaus–Radomo konfederacija.

LAIKAS I d.

54–57 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 19 p. 1, 2 užduotys.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 8.

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XVI- XVIII a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 3 užd.

Pasirinktinai:

75 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 20 p. 3–5 užduotys.

Nurodo I ATR padalijimo priežastis.

4. Ketverių metų seimo reformos

1. Suformuoti vaizdinius apie ATR vykdytas reformas po I padalijimo.

2. Ugdyti suvokimą, jog Gegužės 3- iosios konstitucija–viena iš pažangiausių ATR įvykdytų reformų.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Abiejų Tautų tarpusavio įžadas, Gegužės 3-iosos konstitiucija, įstatymų sargyba, Ketverių metų seimas, pilietinė visuomenė, Targovicos konfederacija.

LAIKAS I d.

58–61 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 21 p. 1, 2 užduotys.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 9.

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XVI- XVIII a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 7 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 22 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina riterių gyvenimą viduramžiais.

5. 1794 m. Tado Kosčiuškos sukilimas

1. Atskleisti 1794 metų sukilimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad nesėkmingas sukilimas priartino ATR valstybingumo panaikinimą.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Dalgininkai, deputacija, generalgubernatorius, gubernatorius, gubernija, Lietuvos tautinė aukščiausioji taryba, manifestas, patriotas, Polaneco universalas.

LAIKAS I d.

62–65 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 23 p. 1 užduotis.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 10, 11.

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XVI- XVIII a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 6 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 24 p. 2, 3 užduotys.

Nurodo 1794 metų sukilimo priežastis.

6. Apšvietos idėjos LDK švietime, kultūroje ir ūkyje

1. Suformuoti vaizdinius apie Apšvietos idėjas LDK švietime, kultūroje ir ūkyje.

2. Supažindinti su svarbiausiomis reformomis.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija.

Bankrotas, Edukacinė komisija, ekonomija, klasicizmas, kolegija, milicija, pijorai, vicekancleris.

LAIKAS I d.

66–69 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 25 p. 1, 2 užduotys.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 9.

LAIKAS I d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 26 p. 3–5 užduotys.

Nurodo pagrindines Apšvietos idėjoms įtakos turėjusias reformas LDK.

7. XVIII a. LDK visuomenė

 

Diskusija, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija.

Pavietas, sentikiai, Unitai (graikų apeigų katalikai), vaivadija.

LAIKAS I d.

70–73 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 27 p. 1–3 užduotys.

 

LAIKAS I d. 4 užd.

Pasirinktinai:

78–79 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 28 p. 4, 5 užduotys.

 

5. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Abiejų Tautų tarpusavio įžadas, anarchija, aneksija, bankrotas, Edukacinė komisija, ekonomija, „Familija“, gubernija, klasicizmas, konfederacija, patriotas, rublis.

LAIKAS I d.

80 ir 81 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 58–64  p. užduotys.

 

 

III skyrius. Europa nuo Napoleono karų iki tautų laisvės idėjų

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Generolas tampa imperatoriumi

1. Suformuoti vaizdinius apie Napoleono kilimą karjeros laiptais.

2. Ugdyti suvokimą, jog karjeros aukštumų Napoleonas pasiekė visų pirma asmeninių savybių dėka.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Amnestija, didybės manija, Direktorija, kapralas, koalicija, kodeksas, konkordatas, konsulas, plebiscitas, spekuliacija.

LAIKAS I d.

84–87 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 29 p. 1, 2 užduotys.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 12,13.

LAIKAS I d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 30 p. 3, 4 užduotys.

Apibūdina Napoleono kilimą karjeros laiptais.

2. Nuo Napoleono triumfo iki pralaimėjimo

1. Suformuoti vaizdinius apie Napoleono karus, pergales ir pralaimėjimus.

2. Atskleisti Napoleono karų padarinius.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, žemėlapiu, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Blokada, frankas, gerilja, hercogas, maršalas.

LAIKAS I d.

88–91 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 31 p. 1, 2 užduotys.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 12–14.

LAIKAS I d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 32 p. 3 užduotis.

Apibūdina Napoleono karus.

3. Vienos kongresas

1. Suformuoti vaizdinius apie Vienos kongreso eigą.

2. Atskleisti Vienos kongreso rezultatus.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, žemėlapiu, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Diplomatas, Restauracija, Šventoji sąjunga, uzurpatorius, Vienos kongresas.

LAIKAS I d.

92–95 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 33 p. 1 užduotis.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 15.

LAIKAS I d. 6 užd.

 

 

Užduočių sąs. I d. 34 p. 2–4 užduotys.

Nurodo Vienos kongreso rezultatus.

4. Bundančios tautos

1. Atskleisti 1848–1849 m. revoliucijų priežastis Europoje.

2. Ugdyti suvokimą, jog nuo XIX a. vis svarbesnį vaidmenį ima vaidinti tauta ir tautinės valstybės idėja.

Aiškinimas, darbas su dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, iliustracijomis, diskusija, pokalbis.

Moderni tauta, nacionalizmas, romantizmas, šovinizmas, tautinis atgimimas, tautinė mažuma, tautinė savimonė, „tautų pavasaris“.

LAIKAS I d.

96–99 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 35 p. 1, 2 užduotys.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 16, 18.

Pasaulis 1830 – 1914 m. Lietuvos Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS II d. 7 užd.

Pasirinktinai:

111 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 36 p. 3, 4 užduotys.

 

Nurodo 1848–1849 m. revoliucijų priežastis. Skiria nacionalizmą nuo šovinizmo.

5. Tautų kalėjimas

1. Suformuoti vaizdinius apie Rusijos imperijos vidaus ir užsienio politiką XIX a.

2. Ugdyti suvokimą, kad Rusijoje klestėjo neribota caro valdžia.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Dekabristai, despotas, ekspansija, katorga.

LAIKAS I d.

100–103 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 37 p. 1, 2 užduotys.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 30.

Pasaulis 1830 – 1914 m. Lietuvos Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS II d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 38 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina carinės Rusijos vidaus ir užsienio politiką XIX a.

6. Pilietinis kancleris suvienija Vokietiją

1. Suformuoti vaizdinius apie vokiečių tautos kovą už valstybės suvienijimą.

2. Ugdyti suvokimą, jog daugiausiai prie valstybės suvienijimo prisidėjo Prūsijos kunigaikštystė.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Kancleris, kaizeris, provokacija, reichas, reparacijos.

LAIKAS I d.

104–106 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 39 p. 1, 2 užduotys.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 19.

Pasaulis 1830 – 1914 m. Lietuvos Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 39 p. 3 užd.

 

Apibūdina vokiečių tautos kelią į suvienjimą.

7. Viva Italia!

1. Suformuoti vaizdinius apie italų tautos kovą už valstybės suvienijimą.

2. Ugdyti suvokimą, kad daugiausiai prie valstybės suvienijimo prisidėjo Sardinijos–Pjemonto karalystė.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Agitacija, „Jaunoji Italija“, karbonarai.

LAIKAS I d.

107–109 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 40 p. 1, 2 užd.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 20.

 

Pasaulis 1830 – 1914 m. Lietuvos Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 4–6 užduotys.

 

 

Apibūdina italų tautos kelią į suvienjimą.

8. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Amnestija, blokada, Direktorija, gerilja, konkordatas, plebiscitas, rekvizicija, spekuliacija, Šventoji sąjunga, uzurpatorius.

LAIKAS I d.

114 ir 115 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 58–64  p. užduotys.

 

 

 

 

IV skyrius. Carų valdžioje

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Patekus į tautų kalėjimą

1. Atskleisti carinės okupacijos ypatybes XIX a. Lietuvoje.

2. Ugdyti sovokimą, jog okupantai Lietuvoje vykdė rusifikacijos politiką.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Aneksija, gubernatorius, gubernija, rublis, rusifkacija.

LAIKAS I d.

118–121 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 41 p. 1, 2 užduotys.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 30.

 

LAIKAS I d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 42 p. 2, 3 užd.

 

Apibūdina carinės Rusijos politiką Lietuvoje XIX a.

2. Prancūzmetis Lietuvoje

1. Suformuoti vaizdinius apie Napoleono valdymą Lietuvoje.

2. Atskleisti prancūzmečio padarinius Lietuvai.

Aiškinimas, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijomis, diskusija, pokalbis.

Laikinoji Lietuvos vyriausybės komisija, legionai, marionetė, polonezas, rekvizicija, Varšuvos kunigaikštystė.

LAIKAS I d.

122–125 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 43 p. 1–3 užduotys.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 14.

 

LAIKAS I d. 5 užd.

Pasirinktinai:

112 ir 113 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 44 p. 4, 5 užduotys.

 

 

3. Vilniaus universitetas–Lietuvos kultūros centras

1. Suformuoti vaizdinius apie kultūrinį gyvenimą Vilniaus universitete.

2. Ugdyti suvokimą, kad Vilniaus universitetas XIX a. pradžioje buvo Lietuvos kultūros centras.

Aiškinimas, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijomis, diskusija, pokalbis.

Kraštotyra, kultūrinė autonomija, kuratorius, litografija.

LAIKAS I d.

126–129 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 45 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS I d. 6 užd.

Pasirinktinai:

154 ir 155 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 46 p. 3–5 užduotys.

 

Apibūdina kultūrinį Vilniaus universiteto gyvenimą.

4. 1830–1831 metų sukilimas

1. Atskleisti 1830–1831 metų sukilimo priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie sukilimo eigą bei padarinius.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, žemėlapiu, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

„Lenkų pradų naikinimo“ programa, kapituliacija, Vyriausiasis komitetas.

LAIKAS I d.

130–133 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 47 p. 1, 2 užduotys.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 17.

 

Lietuvos istorijos atlasas 15 p.

LAIKAS I d. 7 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 48 p. 3, 4 užduotys.

Pasirinktinai:

153 p. užduotys.

 

 

Nurodo 1830–1831 metų sukilimo priežastis bei padarinius.

5. Lietuvių tautinio atgimimo ištakos

1. Suformuoti vaizdinius apie lietuvių tautos ir kalbos padėtį XIX a.

2. Ugdyti suvokimą, jog net sunkiausiu tautai metu viltis išlikti, išsaugoti kalbą nepražuvo.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Baublys, blaivybės brolijos, lietuvininkas, lietuvybė, mužikkas, odė, polonizacija, tautodailė, tautosaka.

LAIKAS I d.

134–137 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 49 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 18, 19 p.

LAIKAS I d. 6 užd.

Pasirinktinai:

153 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 50 p. 3, 5 užduotys.

 

Apibūdina lietuvybės žadintojų veiklą.

6. XIX a. Lietuvos ūkis ir visuomenė visuomenė

1. Suformuoti vaizdinius apie XIX a. Lietuvos ūkį ir  visuomenę.

2. Ugdyti suvokimą, kad didžiausią Lietuvos visuomenės dalį sudarė valstiečiai.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Inteligentija, pagalvės mokestis, rekrutų prievolė.

LAIKAS I d.

138 ir 141 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 51 p. 1 užd.

LAIKAS I d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 52 p. 2–4 užduotys.

 

Apibūdina XIX a. Lietuvos ūkį ir visuomenę.

7. Dvarai ir pirkios

1. Atskleisti įvairių Lietuvos luomų pasaulėžiūros, buities ypatybes.

2. Ugdyti suvokimą, kad XIX a. Lietuva buvo visų pirma žemės ūkio kraštas.

Lyginamoji analizė, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija

Balana, guvernantė, kontušas, palivarkas, prievaizdas, putra, stuba, žiponas.

LAIKAS I d.

142–145 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 53 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS I d. 5 žd.

 

Užduočių sąs. I d. 54 p. 3, 4 užduotys.

 

Nurodo diduomenės ir varguomenės pasaulėžiūros bei gyvenimo būdo skirtumus.

8. 1863–1864 m. sukilimas

1. Atskleisti 1863–1864  metų sukilimo priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie sukilimo eigą.

Apklausa, lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

„Baltieji“, karo padėtis, manifestacija, „raudonieji“.

LAIKAS II d. 146–149 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 55 p. 1, 2 užduotys.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas.Leidykla, Briedis, 2013 p. 31.

 

 

 

Lietuvos istorijos atlasas 16 p.

 

LAIKAS II d. 6 užd.

Pasirinktinai:

152 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 56 p. 2, 3 užduotys.

 

Nurodo 1863–1864 m. sukilimo priežastis. Apibūdina sukilimo eigą.

9. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Baudžiavinis ūkis, blaivybės brolijos, inteligentija, kapituliacija, kultūrinė autonomija, „lenkų pradų naikinimo programa“, pagalvės mokestis, palivarkas, polonizacija, rekrutas, romantizmas.

LAIKAS I d.

156 ir 157 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 58–64  p. užduotys.

 

 

V skyrius. Garo, anglių ir plieno amžius

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Pramonės perversmas

1. Atskleisti pramonės perversmo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog pramonės perversmas iš esmės pakeitė žmonių gyvenimą.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Akcija, bankrotas, birža, fabrikas,investicija, kreditas,monopolis, pramonės perversmas, revoliucija, savikaina.

LAIKAS II d. 166–169 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 1 p. 1, 2 užduotys.

Naujųjų laikų istorijos atlasas 9kl. 8 p.

 

LAIKAS II d. 4 užd.

Pasirinktinai:

195 p. užduotys

 

Užduočių sąs. II d. 2 p. 3–4 užduotys.

Naujųjų laikų istorijos atlasas 9kl. 8 p.

Nurodo pramonės perversmo padarinius.

2. Pramoninės visuomenės formavimasis

1. Suformuoti vaizdinius apie kapitalistų ir darbininkų tarpusavio santykius XIX a.

2. Ugdyti suvokimą, kad suklestėjus kapitalizmui, buržuazija lobo, o darbininkai skurdo.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Buržuazija, emancipacija, pramoninė (industrinė) visuomenė, sufražistės, urbanizacija, vidurinė klasė, žemdirbių, agrarinė visuomenė.

LAIKAS II d. 170–173 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 3 p. 1, 2 užduotys.

Naujųjų laikų istorijos atlasas 9kl. 8 p.

 

 

LAIKAS II d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 4 p. 3–5 užduotys.

Naujųjų laikų istorijos atlasas 9kl. 8 p.

 

Apibūdina kapitalistų ir darbininkų santykius XIX a.

3. Laisvė veikti ar tradicijų saugojimas?

1. Suformuoti vaizdinius apie modernios politinės sistemos formavimąsi XIX a.

2. Ugdyti suvokimą, jog XIX a. susiformavusi politinė sistema padėjo šiuolaikinių demokratinių valstybių pagrindus.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Ideologija, konservatizmas, liberalizmas, partija, pilietinė visuomenė, visuotinė rinkimų teisė.

LAIKAS II d. 174–177 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 5 p. 1, 2 užduotys.

 

LAIKAS II d. 6 užd.

Užduočių sąs. II d. 6 p. 3, 4 užd.

 

 

Skiria ir apibūdina politines sistemas, susiformavusias XIX a.

4. Kapitalistai ir darbininkai

1. Suformuoti vaizdinius apie socializmo ideologijos formavimąsi XIX a.

2. Ugdyti suvokimą, jog XIX a. darbininkija pradėjo kovą dėl socialinių ir darbo problemų sprendimo.

Lyginamoji analizė, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Demonstracija, komunizmas, peticija, profesinė sąjunga, proletariato diktatūra,  socialdemokratija, socializmas, streikas.

LAIKAS II d. 178–181 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 7 p. 1, 2 užduotys.

 

LAIKAS II d. 6 užd.

Užduočių sąs. II d. 8 p. 3,  4 užd.

 

 

Apibūdina socializmo ieologiją, socialinių problemas ir jų sprendimus XIX a.

5. Mokslas ir technika pramoninėje visuomenėje

1. Suformuoti vaizdinius apie pasaulio raidą XIX a.

2. Ugdyti suvokimą, jog XIX a., sparčiai tobulėjant mokslui bei technikai, gyvenimas pasikeitė labiau nei bet kurioje kitoje epochoje.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Dirižablis, evoliucija, kompromituoti, konvejeris, metropolitenas, pasterizavimas, progresas.

LAIKAS II d.

182–185 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 9 p. 1, 2 užduotys.

 

 

LAIKAS II d. 5 užd.

Pasirinktinai:

196 ir 197 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. II d. 10 p.  3, 4 užduotys.

 

 

Nurodo pagrindinius žmonijos laimėjimus XIX a.

6. Permainos kasdieniame gyvenime

1. Atskleisti kasdienio žmonių gyvenimo ypatybes XIX a.

2. Ugdyti suvokimą, kad XIX a. mada žengė koja kojon su praktiškumu.

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Eklektika, puikioji epocha.

LAIKAS II d.

186–189 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 11 p. 1, 2 užduotys.

 

 

LAIKAS II d. 6 užd.

Užduočių sąs. II d. 12 p. 3–5 užduotys.

 

Apibūdina kasdienį žmonių gyvenimą XIX a.

7. Kultūra pramoninėje visuomenėje

1. Suformuoti vaizdinius apie meno kryptis, įsivyravusias XIX a.

2. Ugdyti suvokimą, jog sparčiai besikeičiantis XIX a. menas atspindėjo tuo metu visuomenėje vykstančias permainas.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Dagerotipija, elitinė kultūra, impresionizmas, kičas, masinė (populiarioji) kultūra, modernizmas, realizmas, romantizmas.

LAIKAS II d.

190–193 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 10 p. 1 užd.

 

LAIKAS II d.

4 užd.

Užduočių sąs. II d. 14 p. 3, 4 užduotys.

 

 

Skiria ir apibūdina XIX a. meno bruožus.

8. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Buržuazija, demonstracija, doktrina, emigracija, feminizmas, impresionizmas, industrializacija, kapitalizmas, konservatizmas, liberalizmas, modernizmas, monopolis, pramonės revoliucija, progresas, proletariatas, socializmas.

LAIKAS I d.

198 ir 199 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. II d. 49–56 p. užduotys.

 

 

VI skyrius. Pasaulio dalybos

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Kolonijinių imperijų laikai

1. Atskleisti imperializmo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog imperializmas paskatino įtampos plėtrą pasaulyje.

Darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

Dominija, imperializmas,kolonializmas, metropolija, protektoratas, rasizmas.

LAIKAS II d. 202–205 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 15 p. 1, 2 užduotys.

 

Naujųjų laikų istorijos atlasas 9 kl. 15, 16, 17, 23 p.

 

LAIKAS II d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 16 p. 3, 4 užduotys.

 

Nurodo imperializmo priežastis.

2. Tolimosios Rytų šalys

1. Atskleisti Indijos, Kinijos, Japonijos raidos ypatybes XIX a.–XX a. pradž.

2. Ugdyti suvokimą, kad ilgą laiką Indija, Kinija, Japonija buvo priklausomos nuo Vakarų valstybių įtakos.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Korupcija, meidzi, opijus, Ost Indijos kompanija.

LAIKAS II d.

206–209 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 17 p. 1, 2 užduotys.

 

Naujųjų laikų istorijos atlasas 9 kl. 23 p.

 

LAIKAS II d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 18 p. 3–5 užduotys.

 

Apibūdina Indijos, Kinijos, Japonijos raidą XIX a.–XX a.pr.

3. JAV tampa galinga valstybe

1. Suformuoti vaizdinius apie JAV politinę bei ekonominę raidą XIX a.

2. Ugdyti suvokimą, kad XIX a. JAV tapo viena iš galingiausių pasaulio valstybių.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

„Aukso karštligė“, kukluksklanas, linčo teismas, prerijos, rezervacija, segregacija.

LAIKAS II d. 210–212 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 19 p. 1, 2 užduotys.

Naujųjų laikų istorijos atlasas 9 kl. 11 p.

 

LAIKAS II d. 5 užd.

Pasirinktinai:

230 ir 231 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 20 p. 3–5 užduotys.

 

 

Apibūdina JAV raidą XIX a.

4. Lotynų Amerikos dekolonizacija

1. Suformuoti vaizdinius apie Lotynų Amerikos raidą XIX a.–XX a. pr.

2. Ugdyti suvokimą, jog ilgainiui Lotynų Amerikos šalys išsivadavo iš kolonizacijos gniaužtų.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Dekolonizacija, kaudiljas, kreolas, Lotynų Amerika, Monro doktrina, mulatas.

LAIKAS II d.

213–215 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 21 p. 1–4 užduotys.

 

Naujųjų laikų istorijos atlasas 9 kl. 11 p.

 

LAIKAS II d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 22 p. 5–7 užduotys.

 

 

Apibūdina Lotynų Amerikos raidą XIX a.–XX a. pr.

5. Pirmojo pasaulinio karo pradžia

1. Atskleisti Pirmojo pasaulinio karo priežastis;

2. Ugdyti suvokimą, jog Pirmojo pasaulinį karą sukėlė virtinė ilgalaikių ir trumpalaikių priežasčių.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Antantės sąjunga, frontas, mobilizacija, Pirmasis pasaulinis (didysis) karas, pretekstas, Trilypė sąjunga.

LAIKAS II d.

216–219 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 23 p. 1, 2 užduotys.

 

Naujųjų laikų istorijos atlasas 9 kl. 11 p.

 

LAIKAS II d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 24 p. 3, 4 užduotys.

 

 

Apibūdina Pirmojo pasaulinio karo priežastis.

6. Užsitesęs pasaulinis konfliktas

1. Atskleisti Pirmojo pasaulinio karo eigą ir rezultatus.

2. Ugdyti suvokimą, jog Pirmasis pasaulinis karas buvo vienas iš kruviniausių konfliktų žmonijos istorijoje.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Brest Litovsko taika, genocidas, Kompjeno paliaubos, pacifistinis, propaganda.

LAIKAS II d.

220–223 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 25 p. 1 užduotis.

 

Naujųjų laikų istorijos atlasas 9 kl. 11 p.

 

LAIKAS II d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 26 p. 3–5 užduotys.

 

 

Apibūdina Pirmojo pasaulinio karo eigą ir  padarinius.

7. Bolševikai užgrobia valdžią Rusijoje

1. Atskleisti bolševikų perversmo Rusijoje priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog bolševikams užgrobus valdžią taikus gyvenimas Rusijoje baigėsi.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Bolševikai, dekretas, dezertyras, Laikinoji vyriausybė, menševikai, profesionalas revoliucionierius, socializmas, sovietai, Steigiamasis susirinkimas.

LAIKAS II d. 224–227 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 27 p. 1–3 užduotys.

 

Naujųjų laikų istorijos atlasas 9 kl. 28 p.

 

LAIKAS II d. 7 užd.

Pasirinktinai:

232 ir 233 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 28 p. 4–5 užduotys.

Nurodo bolševikų perversmo Rusijoje priežastis ir eigą.

8. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Bolševikai, dezezertyras, dominija, genocidas, imperializmas, kaudiljas, kreolas, kukluksklana, meidzi, metisas, metropolija, Pirmasis pasaulinis (didysis) karas, rasizmas, rezervacija, socializmas, segregacija.

LAIKAS II d.

234 ir 235 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 48–56 p. užduotys pasirinktinai.

 

 

 

VII skyrius. „Atbundanti tauta“

Siūlomas pamokų skaičius: 12 pamokų

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Knygnešių laikai

1. Suformuoti vaizdinius apie Rusijos imperijos politiką Lietuvoje po 1863 metų sukilimo.

2. Ugdyti suvokimą, jog prasidėjęs tautos rusinimas buvo skaudus smūgis lietuvių kultūrai.

Pokalbis, lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Daraktorius, graždanka, knygnešys, kontribucija, Kražių skerdynės, represija, „rusų pradų atkūrimo“ programa, žandaras.

LAIKAS II d. 238–241 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 29 p. 1, 2 užduotys.

 

Lietuvos istorijos atlasas 17 p.

 

LAIKAS II d. 7 užd.

Pasirinktinai:

280 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 30 p. 3, 6 užduotys.

 

Apibūdina Rusijos imperijos politiką Lietuvoje po 1863 metų sukilimo.

2. Lietuvių tautinis atgimimas

1. Atskleisti lietuvių tautinio atgimimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad prasidėjęs tautinis atgimimas paskatino modernios lietuvių tautos formavimąsi.

Pokalbis, lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

„Aušra“, bendrinė (literatūrinė) kalba, credo, klojimo teatras, lietuvių tautinis atgimimas, moderni tauta, naujadaras, periodika, publicistas, tarmė, „Varpas“.

LAIKAS II d. 242–245 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 31 p. 1, 2 užduotys.

 

Naujųjų laikų istorijos atlasas 9 kl. 19 p.

 

LAIKAS II d. 7 užd.

Pasirinktinai:

281 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 32 p. 3–5 užduotys.

 

Nurodo lietuvių tautinio atgimimo priežastis.

3. Skilusi tauta

1. Atskleisti tautinės priklausomybės problemą Lietuvoje XIX a.

2. Ugdyti suvokimą, kad XIX a. Lietuvoje lietuvybė sunkiai skynėsi kelią.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Krajovcai, litvomanas, „paprastoji kalba“, tuteišis.

LAIKAS II d. 246–249 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 33 p. 1  užd.

 

 

LAIKAS II d. 6 užd.

Pasirinktinai:

279 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. 34 p. 2, 3 užduotys.

Apibūdina tautinės priklausomybės klausimą Lietuvoje XIX a.

4. Vėluojantis ir užtrukęs pramonės perversmas

1. Suformuoti vaizdinius apie permainas Lietuvos ūkyje XIX a.

2. Ugdyti suvokimą, kad nepaisant pramonės augimo. Lietuva išliko žemės ūkio kraštas.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Kumetis, telekomunikacija, tranzitas, vienkiemis.

LAIKAS II d. 250–252 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 35 p. 1, 2 užduotys.

 

LAIKAS II d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 36 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina Lietuvos ūkio permainas XIX a.

5. Geresnio gyvenimo paieškos

1. Atskleisti lietuvių emigracijos priežastis XIX a.

2. Ugdyti suvokimą, jog sunkiais laikais išeivija visada stengėsi padėti Lietuvai.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Migracija, natūralusis gyventojų prieaugis.

LAIKAS II d.

253–255 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 37 p. 1, 2 užduotys.

 

 

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 38 p. 3,4 užduotys.

 

 

Nurodo lietuvių emigracijos priežastis XIX a.

6. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Autonomija, „baltieji“, daraktorius, Didysis Vilniaus seimas, graždanka, gudai (baltarusiai), knygnešys, kontribucija, krajovcai, manifestacijos, periodika, publicistas, „raudonieji“, „rusų pradų atkūrimo programa“, represija, tarmė, tuteišis.

LAIKAS II d.

284 ir 285 p. užduotys.

 

 

7. Vilnius carinės Rusijos laikais

1. Suformuoti vaizdinius apie gyvenimą Vilniuje XIX a.

2. Ugdyti suvokimą, jog Vilnius buvo vienas iš moderniausių Rusijos imperijos miestų.

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Miesto dūma, salonas.

LAIKAS II d. 256–259 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 39 p. 1užd.

 

 

LAIKAS II d. 6 užd.

Užduočių sąs. II d. 40 p. 2, 3 užduotys.

 

 

Apibūdina gyvenimą Vilniaus mieste XIX a.

8. Mažoji Lietuva

1. Suformuoti vaizdinius apie lietuvių gyvenimą Mažojoje Lietuvoje.

2. Ugdyti suvokimą, kad dvi istorinių aplinkybių atskirtos tautos dalys nenutraukė jas siejančių ryšių.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Būras, germanizacija.

LAIKAS II d.

260–263 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 41 p. 1–3 užduotys.

 

Lietuvos istorijos atlasas 18 p.

 

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 42 p. 4, 5 užduotys.

Pasirinktinai:

282 ir 283 p. užduotys.

 

Apibūdina lietuvių gyvenimą Mažojoje Lietuvoje.

9. Didysis Vilniaus seimas

1. Apibūdinti Didžiojo Vilniaus seimo sušaukimo aplinkybes.

2. Ugdyti suvokimą, jog Didysis Vilniaus seimas oficialiai iškėlė valstybės su sostine Vilniumi atkūrimo idėją.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Autonomija, Didysis Vilniaus seimas, Lietuvių mokslo draugija, valstybės dūma.

LAIKAS II d. 264–267 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 43 p. 1 užd.

 

 

LAIKAS II d. 4 užd.

Užduočių sąs. II d. 44 p. 2, 3 užduotys.

 

Nurodo Didžiojo Vilniaus seimo sušaukimo aplinkybes. Apibūdina jo nutarimus.

10. Lietuva paskelbia nepriklausomybę

1. Atskleisti Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aplinkybes.

2. Ugdyti suvokimą, kad paskelbtą nepriklausomybę reikėjo įtvirtinti ir apginti.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Lietuvos Taryba, Oberostas.

LAIKAS II d. 268–271 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 45 p. 1, 2 užduotys.

 

LAIKAS II d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 46 p. 3 užd.

Nurodo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aplinkybes.

11. Ant Rusijos imperijos griuvėsių

1. Suformuoti vaizdinius apie Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Ukrainos kelią į nepriklausomybę.

2. Ugdyti suvokimą, jog kiekviena tauta turi teisę savarankiškai tvarkyti savo likimą.

Lyginamoji analizė, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija

 

LAIKAS II d. 272–277 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 47 p. 1, 2 užduotys.

Naujųjų laikų istorijos atlasas 9 kl. 29 p.

 

LAIKAS II d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 48 p. 3–5 užduotys.

Apibūdina Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Ukrainos kelią į nepriklausomybę.

 

12. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Autonomija, būras, daraktorius, knygnešys, kontribucija, kumetis, lietuvių tautinis atgimimas, moderni tauta, represija, valstybės dūma.

LAIKAS II d.

284 ir 285 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 48–56 p. užduotys pasirinktinai.