Teminis planas atnaujintam vadovėliui LAIKAS 8, BRIEDIS, 2014

 

Įvadinis skyrius

Siūlomas pamokų skaičius: 1 pamoka

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

Viduramžiai ir naujieji laikai

1. Suformuoti vaizdinius apie viduramžių ir naujųjų laikų istorijos laikotarpį

2. Ugdyti suvokimą, kad viduramžiai ir naujieji laikai įvairiose Europos šalyse prasidėjo skirtingu laiku.

 Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

Analai, kronika, Naujieji laikai (amžiai), Viduramžiai.

LAIKAS I d. 6 ir 8 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 52, 53 ir 88, 89.

 

Laikas I d. 1–5 užduotys.

Skiria ir apibūdina viduramžių ir naujųjų laikų istorijos laikotarpius.

 

I skyrius. Ant Romos imperijos griuvėsių

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Krikščionybės plitimas

1. Atskleisti krikščionybės paplitimo Europoje priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jogkrikščionybė – viena išpasaulinių religijų.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Abatas, msionierius, ordinas, popiežius, romanai.

LAIKAS I d. 12–14 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 1 p. 1,2 užduotys.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 22 p.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl. 10 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 8, 9.

 

Ankstyvieji viduramžiai Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

Laikas I d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 2 p. 3, 4 užduotys.

 

Pasirinktinai:

Laikas I d. 38 ir 39 p. užduotys.

 

 

Nusako krikščionybės įtaką visuomenei, valstybei ir kultūrai viduramžių Europoje.

2. Bizantija

1. Suformuoti vaizdinius apie Bizantijos politinį ir visuomeninį gyvenimą.

2. Ugdyti suvokimą, jog Bizantijos imperijoje išsaugotas antikos paveldas.

Darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Ikona, katalikybė, mozaika, patriarchas, stačiatikybė.

LAIKAS I d. 15–17 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 3 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  6 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 54, 55.

 

LAIKAS I d. 2 užd.

Užduočių sąs. I d. 4 p. 3–5 užduotys.

 

 

 

Apibūdina Bizantijos imperijos politinius ir kultūros pasiekimus.

3. Alacho vardu

1. Atskleisti islamo atsiradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad islamas – viena iš pasaulinių religijų.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Arabeska, islamas, kalifas, Koranas, mečetė, musulmonas.

LAIKAS I d. 18–20 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 5 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  7 p.

Ankstyvieji viduramžiai

Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 56, 57.

 

LAIKAS I d. 6 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 6 p. 3, 4 užduotys.

 

Nurodo islamo atsiradimo aplinkybes, apibūdina musulmoniškąją kultūrą.

4.  Imperatorius Karolis Didysis

1. Suformuoti vaizdinius apie frankų imperijos sukūrimą.

2. Atskleisti frankų imperijos nuopelnus Europos kultūriniam palikimui.

Darbas su žemėlapiu, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu ir dokumentais, iliustracijų nagrinėjimas.

Beneficija, dinastija, frankai, grafas, karolingų atgimimas.

LAIKAS I d. 21–23 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 7 p. 1,2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl. 4, 5 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 58, 59.

 

Ankstyvieji viduramžiai Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 5 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 8 p. 3, 4 užduotys.

Išryškina būdingiausius frankų valstybės ir valdžios bruožus.

5. Vikingai – pirkliai ir užkariautojai

1. Atskleisti vikingų žygių priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad vikingai buvo ne tik pirkliai ir užkariautojai, bet ir atradėjai.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Berserkas, drakaras, kolonija, konungas, runos, saga, vikingas.

LAIKAS I d. 24–26 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 9 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  8 p.

 

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 60.

 

Ankstyvieji viduramžiai Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 4 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 10 p. 3, 4 užduotys.

Nurodo vikingų įtaką viduramžių Europos raidai.

6. Viduramžių santvarka – feodalizmas

1. Atskleisti feodalizmo susiformavimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad viduramžiais žmonės priklausė tam tikroms įstatymuose apibrėžtoms visuomenės grupėms – luomams.

Darbas su žemėlapiu, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu ir dokumentais, iliustracijų nagrinėjimas.

Feodalizmas, feodas, luomas, senjoras, vasalas.

LAIKAS I d. 27–29 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 11 p. 1–3 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  11 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 66, 67.

 

Ankstyvieji viduramžiai Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 6 užd.

 

 

 

Užduočių sąs. I d. 12 p.  4, 5 užduotys.

Nurodo slavų tautų skilimo į stačiatikius priežastis.

7. Riterių pasaulis

1. Suformuoti vaizdinius apie riterių gyvenimą viduramžiais.

2. Atskleisti riterystės saulėlydžio priežastis.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Donžonas, herbas, heroldas, riteris, turnyras.

LAIKAS I d. 30–32 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 67.

 

Užduočių sąs. I d. 13 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS I d. 6 užd.

4, 5 užduotys.

 

Apibūdina riterių gyvenimą viduramžiais.

8. Sunki valstiečių dalia

1. Suformuoti vaizdinius apie valstiečių gyvenimą viduramžiais.

2. Atskleisti baudžiavos irimo priežastis Europoje.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Baudžiauninkai, dešimtinė, duoklė, dvaras, lažas, natūrinis ūkis.

LAIKAS I d. 33–35 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 72, 73.

 

 

Užduočių sąs. I d. 15 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS I d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 16 p. 3–5 užduotys.

Pasirinktinai: Laikas I d. 37 p. užduotys.

 

Nurodo būdingiausius valstiečių luomo bruožus, apibūdina jų gyvenimą viduramžiais.

9. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Drakaras, beneficija, asimiliacija, islamas, misionierius, donžonas, senjoras, dinastija, runos, patriarchas, stačiatikybė, katalikybė, Koranas, berserkas, saga.

LAIKAS I d.

40 ir 41 p. užduotys.

 

 

 

II skyrius. Krikščioniškasis viduramžių pasaulis

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Viduramžių  žmogaus pasaulėžiūra

1. Suformuoti vaizdinius apie pasaulio sampratą viduramžiais.

2. Ugdyti suvokimą, jog viduramžiais pasaulio tvarka ir valdymas buvo priskiriami Dievui.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Pasaulėžiūra, piligrimas, raganų medžioklė, relikvijos.

LAIKAS I d. 44–46 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 17 p. 1, 2  užduotys.

LAIKAS I d. 1 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 18 p. 3, 4 užduotys.

Apibūdina viduramžių žmogaus pasaulio suvokimą.

2. Kas viršesnis – popiežius ar imperatorius?

1. Suformuoti vaizdinius apie valdžios pasiskirstymą viduramžiais.

2. Ugdyti suvokimą, jog viduramžiais nuolatos varžėsi tarp religinė ir pasaulietinė valdžios.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Celibatas, eretikas, erezija, inkvizicija, kardinolas, konkordatas.

LAIKAS I d. 47–49 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 62, 63.

 

 

Užduočių sąs. I d. 19 p. 1, 2 užduotys

LAIKAS I d. 5 užd.

Pasirinktinai:

Laikas I d. 70-71 p. Užduotys.

 

 

Užduočių sąs. I d. 20 p. 3, 4 užduotys.

Apibūdina religinę ir pasaulietinę valdžias.

3. Dievo vardu: kryžiaus žygiai

1. Atskleisti kryžiaus žygių priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad kryžiaus žygiai turėjo ir teigiamų, ir neigiamų padarinių.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Kryžiaus žygiai, kryžininkas, pogromas, rekonkista, vienuolių riterių ordinai.

LAIKAS I d. 50–52 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 21 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  10 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 64, 65.

 

Viduramžiai Europoje.

Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 5 užd.

Pasirinktinai:

69 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 22 p. 3, 4 p.  užduotys.

 

Nurodo kryžiaus žygių priežastis, teigiamas ir neigiamas puses.

4. Mongolai – grėsmė iš Rytų

1. Suformuoti vaizdinius apie mongolų visuomenę ir gyvenimo būdą.

2. Atskleisti mongolų galybės priežastis.

Darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, iliustracijų ir dokumentų nagrinėjimas, diskusija.

Aukso orda, chanas, jarlykas, jurta, mongolai, orda.

LAIKAS I d. 53–55 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 23 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  11 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 74.

 

 

LAIKAS I d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 24 p.  3, 4 užduotys.

 

Apibūdina mongolų visuomenę ir gyvenimo būdą.

5. Kasdienis žmonių gyvenimas viduramžiais

1. Suformuoti vaizdinius apie viduramžių kasdienybę.

2. Atskleisti viduramžių ir šiandienos kasdienio gyvenimo skirtumus.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija.

Epidemija.

LAIKAS I d. 56–58 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 25 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS I d. 5 užd.

Pasirinktinai:

108 p. užduotys.

 

 

Užduočių sąs. I d. 26 p. 3, 4 užduotys.

Apibūdina kasdienį gyvenimą viduramžiais.

6. Viduramžių miestai

1. Atskleisti viduramžių miestų kūrimosi priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie gyvenimą viduramžių mieste.

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, diskusija.

Cechas, getas, gildija, Hanzos miestų sąjunga, savivalda, meras.

LAIKAS I d. 59–61 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 73.

 

 

Užduočių sąs. I d. 27 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS I d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 28 p. 3 užd.

 

Apibūdina viduramžių miestų gyvenimą.

7. Nuo vienuolynų mokyklų iki universitetų

1. Suformuoti vaizdinius apie mokymąsi ir mokslą viduramžiais.

2. Ugdyti suvokimą, jog viduramžiais mokslas tarnavo Dievui.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Astrologija, alchemija, rektorius, teologija, universitetas.

LAIKAS I d. 63–64 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 70, 71.

 

 

Užduočių sąs. I d. 29 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS I d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 30 p. 3-5  užduotys.

Apibūdina viduramžių Europos mokslą ir švietimą.

11. Menas Dievo garbei

1. Suformuoti vaizdinius apie viduramžių meną.

2. Ugdyti suvokimą, kad giliai tikintys viduramžių žmonės didingiausius ir gražiausius meno kūrinius skyrė Dievui garbinti.

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, diskusija.

Freska, gotika, grigališkasis choralas, katedra, miniatiūra, romanika, vitražas.

LAIKAS I d. 65–67 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 71.

 

 

Užduočių sąs. I d. 31 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS I d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 32 p. 3, 4 užduotys.

Apibūdina viduramžių meną.

12. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Kryžiuočių ordinas, pogromas, getas, gildija, meras, Hanzos miestų sąjunga, gildija, rektorius, savivalda, alchemija, epidemija, fakultetas, rektorius, katedra, teologija, alchemija, piligrimas, chanas, relikvijos, rekonkista, miniatiūra, miraklis, jarlykas, romanas, romanika, vitražas.

LAIKAS I d.

72 ir 73 p. užduotys.

 

 

 

III skyrius. Lietuva: nuo pirmojo paminėjimo iki pagoniškosios imperijos

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Baltų kaimynai slavai ir vikingai

1. Suformuoti vaizdinius apie baltų santykius su slavais ir vikingais.

2. Ugdyti suvokimą, jog pirmosios krikščionių misijos į altų kraštus buvo nesėkmingos.

Darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, aiškinimas, diskusija.

Cerkvė, Didysis tautų kraustymasis, kirilica, slavai.

LAIKAS I d. 76–78 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 60.

 

Užduočių sąs. I d. 33 p. 1, 2 užduotys.

 

 

LAIKAS I d. 5 užd.

Užduočių sąs. I d. 34 p. 3, 4 užduotys.

Apibūdina baltų santykius su kaimynais slavais ir vikingais.

2. Valstybės priešaušriu

1. Suformuoti vaizdinius apie mūsų protėvių gyvenimą iki valstybės sukūrimo.

2. Atskleisti žemių konfederacijos svarbą tuometinei visuomenei.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

„Gerieji žmonės”, konfederacija, kunigaikštis, laukas, laukininkas, žemė.

LAIKAS I d. 79–81 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 35 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  13 p. arba

Lietuvos istorijos atlasas 4 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 76.

 

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIII- XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS I d. 1 užd.

Pasirinktinai:

102 ir 103 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 36 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina baltų gyvenimą iki valstybės sukūrimo.

3. Kryžiumi ir kalaviju

1. Atskleisti kryžiaus žygių į baltų kraštus priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie svarbiausius kovų prieš kryžiuočius momentus.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Arbaletas, Kalavijuočių ordinas, Kryžiuočių ordinas, Livonijos ordinas, magistras.

LAIKAS I d. 82–84 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 37 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  15 p. arba Lietuvos istorijos atlasas 5 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 77.

 

 

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIII- XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS I d. 6 užd.

Pasirinktinai:

101 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 38 p. 3, 4 užduotys.

 

Nurodo kryžiaus žygių į baltų kraštus priežastis.

4. Mindaugas įkuria Lietuvos valstybę

1. Atskleisti Lietuvos valstybės susiformavimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad kunigaikštis Mindaugas buvo vienas iš Lietuvos valstybės kūrėjų.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Valstybė, Voruta.

LAIKAS I d. 85–87 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 39 p. 1 – 3 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl. 13 p. arba

Lietuvos istorijos atlasas  4 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 76.

 

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIII- XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 5 užd.

Pasirinktinai:

96 ir 97 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 40 p. 4–6 užduotys.

 

Nurodo valstybės susikūrimo priežastis.

5. Gediminas – karys ir diplomatas

1. Suformuoti vaizdinius apie Gedimino laikų valstybės valdymą.

2. Ugdyti suvokimą, jog Gediminas daugelį pergalių pasiekė vadovaudamasis diplomatija.

Aiškinimas, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijomis, diskusija, pokalbis.

Diplomatija, Gediminaičiai, tolerancija.

LAIKAS I d. 88–90 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 41 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  14 p. arba Lietuvos istorijos atlasas 5 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 78.

 

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIII- XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 42 p. 3 – 5 užduotys.

 

Apibūdina Gedimino laikų valstybės valdymą.

6. Algirdas ir Kęstutis

1. Suformuoti vaizdinius apie Algirdo ir Kęstučio laikų valstybės valdymą.

2. Ugdyti suvokimą, kad Algirdas buvo rytinių, o Kęstutis – vakarinių LDK sienų gynėjas.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

 

LAIKAS I d. 91–93 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 43 p. 1, 2  užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  15 p. arba Lietuvos istorijos atlasas 5 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 79.

 

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIII- XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS I d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 44 p. 3 – 5 užduotys.

 

Apibūdina Algirdo ir Kęstučio laikų valstybės valdymą.

7. Pagoniškosios Lietuvos kultūra

1. Suformuoti vaizdinius apie ikikrikščioniškąją Lietuvos kultūrą ir visuomenę.

2. Ugdyti suvokimą, jog nemaža dalis pagoniškosios kultūros elementų iki šių dienų išliko lietuvių tradicijose ir papročiuose.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Ilgieji, kuopa, ornamentas, paprotinė teisė, sutartinė.

LAIKAS I d. 94–96 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 45 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS I d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 46 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina ikikrikščioniškosios Lietuvos kultūrą.

8.  Kasdienis žmonių gyvenimas pagonybės laikais

1. Suformuoti vaizdinius apie kasdienį žmonių gyvenimą pagonybės laikais.

2. Ugdyti suvokimą, jog dėl sunkių gyvenimo ir darbo sąlygų, nepilnavertės mitybos, menkų medicinos žinių, žmonių gvenimo trukmė buvo gerokai trumpesnė nei mūsų laikais.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

 

LAIKAS I d. 97–99 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. I d. 47 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS I d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. I d. 48 p. 3 užd.

 

Apibūdina kasdienį žmonių gyvenimą pagonybės laikais.

9. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Cerkvė, Kalavijuočių ordinas, Kryžiuočių ordinas, diplomatija, „gerieji žmonės”, tolerancija, kryžiuočiai, tolerancija, konfederacija, kuopa, paprotinė teisė, sutartinė.

LAIKAS I d.

102 ir 103 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 49–55 p. užduotys.

 

 

IV skyrius. Viduramžių ruduo

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Karalius ir parlamentas Anglijoje

1. Suformuoti vaizdinius apie Anglijos valstybės įkūrimą.

2. Ugdyti suvokimą, kad parlamentas apribojo Anglijos karaliaus valdžią.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Didžioji laisvių chartija, lordas, luominė monarchija, parlamentas, šerifas.

LAIKAS II d. 118–120 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 1 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  18 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 68.

 

Viduramžiai Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS II d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 2 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina parlamento vaidmenį viduramžių Anglijoje.

2. Karališkoji Prancūzija

1. Suformuoti vaizdinius apie Prancūzijos valstybės suvienijimą.

2. Atskleisti šimtamečio karo priežastis ir eigą.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Bajoras, generaliniai luomai, reabilitacija.

LAIKAS II d. 121–123 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 3 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  18 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 69.

 

 

Viduramžiai Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS II d. 1 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 4 p. 3–6 užduotys.

 

Palygina Anglijos ir Prancūzijos valdymą viduramžiais.

3. Dievo rykštė

1. Atskleisti maro epidemijos priežastis viduramžių Europoje.

2. Suformuoti vaizdinius apie maro sukeltus padarinius viduramžių Europai.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Avinjono nelaisvė, Didysis skilimas.

LAIKAS II d. 124–126 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 69.

 

Užduočių sąs. II d. 5 p. 1–3 užduotys.

LAIKAS II d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 6 p. 4–6 užduotys.

 

Nurodo maro priežastis viduramžių Europoje.

4. Turkai osmanai

1. Supažindinti su turkų osmanų užkariavimais.

2. Atskleisti turkų osmanų valdymo politiką užkariautuose kraštuose.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Despotija, haremas, janyčaras, sultonas, viziris.

LAIKAS II d. 127–129 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 101.

 

Užduočių sąs. II d. 7 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  18 p.

 

LAIKAS II d. 1 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 8 p. 3–5 užduotys.

 

Nurodo turkų osmanų užkariavimus.

5. Didieji geografiniai atradimai

1. Atskleisti didžiųjų geografinių atradimų priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad didieji geografiniai atradimai pakeitė to meto pasaulėvaizdį, paskatino mokslo plėtrą.

Apklausa, darbas su žemėlapiu, dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas.

Astroliabija, Didieji geografiniai atradimai, karavelė, kompasas.

LAIKAS II d. 130–132 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 9 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  19 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 90, 91.

 

 

Geografinės kelionės ir atradimai. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS II d. 1 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 12 p. 3, 4 užduotys.

Nurodo didžiųjų geografinių atradimų priežastis, įvardija didžiuosius atradimus.

6. Renesansas

1. Suformuoti vaizdinius apie pasaulėvaizdžio pasikeitimą Renesanso laikotarpiu.

2. Ugdyti suvokimą, jog sparti mokslo raida pakeitė Visatos sampratą.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Humanizmas, perspektyva, Renesansas, utopija.

LAIKAS II d. 133–135 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 11 p. 1 – 3 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 92, 93.

 

LAIKAS II d. 5 užd.

Pasirinktinai:

139 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 12 p. 4 – 6 užduotys.

 

Apibūdina pasaulėvaizdžio pasikeitimą Renesanso laikotarpiu.

 

 

 

 

 

 

 

7. Spausdinta knyga keičia pasaulį

1. Suformuoti vaizdinius apie knygų spausdinimo išradimą.

2. Ugdyti suvokimą, jog knygų spausdinimo išradimas paskatino mokslo, naujų idėjų plitimą.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Inkunabulai, litera, pergamentas.

LAIKAS II d. 136–137 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 13 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  23 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 93.

 

 

LAIKAS II d. 2 užd.

 

 

 

8. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Renesansas, pergamentas, Didieji geografiniai atradimai, despotija, utopija, parlamentas, janyčarai, reabilitacija, humanizmas, astroliabija, inkunabulas, luominė monarchija, generaliniai luomai.

LAIKAS II d.

140 ir 141 p. užduotys.

 

 

 

 

 

 

V skyrius, Europėjanti LDK

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Jogaila – Lietuvos ir Lenkijos valdovas

1. Atskleisti Krėvos sutarties sudarymo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad Lietuvos krikštas priartino valstybę prie katalikiškos Europos, sudarė sąlygas plisti krikščioniškai Vakarų Europos kultūrai.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Jogailaičiai, Krėvos sutartis, Personalinė unija.

LAIKAS II d. 144–146 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 14 p. 1–3 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  14 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 80, 81.

 

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIII- XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

 

LAIKAS II d. 4 užd.

Užduočių sąs. II d. 15 p. 4, 5 užduotys.

 

Nurodo Krėvos sutarties sudarymo priežastis, jos įtaką valstybės raidai.

2. Vytautas – LDK valdovas

1. Suformuoti vaizdinius apie Vytauto valdymą.

2. Ugdyti suvokimą, kad Vytauto valdymo metais LDK pasiekė galios viršūnę.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Astravo sutartis, Lucko suvažiavimas, valstybingumas.

LAIKAS II d. 147–149 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 16 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  16 p. arba Lietuvos istorijos atlasas 6 p.

 

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 82.

 

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIII- XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS II d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 17 p. 3–5 užduotys.

 

Nurodo svarbiausius Vytauto nuopelnus valstybei.

3. Žalgirio mūšis

1. Suformuoti vaizdinius apie Žalgirio mūšio eigą.

2. Ugdyti suvokimą, jog lietuvių pergalė Žalgirio mūšyje galutiniai pakirto Ordino galybę ir prestižą.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Melno taika, Torūnės taika.

LAIKAS II d. 150–152 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 18 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  17 p. arba Lietuvos istorijos atlasas 7 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 83.

 

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIII- XV a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS II d. 2 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 19 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina Žalgirio mūšio eigą, nurodo mūšio išdavas.

4. LDK didikų valdžioje

1. Atskleisti didikų įtakos didėjimo Lenkijos – Lietuvos valstybėje priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog lemiamą žodį valstybės valdyme turėjo Ponų taryba ir seimas.

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Didikai, Lietuvos Statutai, ponų taryba, seimas.

LAIKAS II d. 153–155 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 20 p. 1 užd.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 86.

 

LAIKAS II d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 21 p. 2, 3 užduotys.

 

Apibūdina valstybės valdymą valdžioje įsigalėjus Ponų tarybai.

5. LDK visuomenės ir kultūros permainos po krikšto

1. Suformuoti vaizdinius apie LDK visuomenę XVI – XVII a.

2. Ugdyti suvokimą,jog gausiausią LDK visuomenės grupę sudarė valstiečiai.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Lietuvos metraščiai, Lietuvos Metrika, Magdeburgo teisė.

LAIKAS II d. 156–158 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 22 p. 1, 2 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 87.

 

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 23 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina LDK XVI – XVII a. visuomenę.

6. Valstiečiai tampa baudžiauninkais

1. Atskleisti valstiečių tapsmo baudžiauninkais aplinkybes.

2. Ugdyti suvokimą, kad valstiečių kasdienybė tapus baudžiauninkais itin pasunkėjo.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Činšas, gatvinis kaimas, palivarkas, valakas.

LAIKAS II d. 159–161 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 24 p. 1–3 užduotys.

 

 

LAIKAS II d. 8 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 25 p. 4, 5 užduotys.

 

Palygina valstiečių padėtį iki ir pobaudžiaviniu laikotarpiu.

7. Vilnius – LDK sostinė

1. Atskleisti gyvenimo Vilniuje ypatybes XVI a.

2. Suformuoti vaizdinius apie miesto vaizdą, architektūrą, XIV – XVI a.

Apklausa, lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Arsenalas, magistratas.

LAIKAS II d. 162–164 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 26 p. 1, 3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 8 p.

LAIKAS II d. 6 užd.

Pasirinktinai:

170 ir 171 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 26 p. 2 užd.

 

Apibūdina gyvenimą Vilniuje XIV – XVI a.

8. Tolerancijos

dvasia: nekrikščionys Lietuvoje

1. Suformuoti vaizdinius apie nekrikščionių gyvenimą LDK.

2. Ugdyti suvokimą, jog nekrikščionių atžvilgiu LDK vyravo tolerancijos dvasia.

Pokalbis, lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Karaizmas, kenesa, litvakai, rabinas, sinagoga.

LAIKAS II d. 165–167 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 28 p. 1, 2 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 84, 85.

 

LAIKAS II d. 5 užd.

Pasirinktinai:

169 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 29 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina nekrikščionių padėtį LDK.

9. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Lietuvos metraščiai, Lietuvos Metrika, arsenalas, činšas, Magdeburgo teisė, palivarkas, rabinas, valakas, magistratas, arsenalas, Didikai, Lietuvos Statutai, ponų taryba, seimas, sinagoga.

 

LAIKAS II d.

172 ir 173 p. užduotys.

 

 

 

VI skyrius. Naujas pasaulio vaizdas

Siūlomas pamokų skaičius: 7 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Reformacija

1. Atskleisti reformacijos atsiradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad reformacinis judėjimas paskatino keistis katalikybę, kuri ilgainiui atsikratė daugumos ydų.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Anglikonų bažnyčia, indulgencija, protestantizmas, reformacija, simonija, tezė.

LAIKAS II d. 176–178 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 30 p. 1 – 3 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  20 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 94.

 

 

LAIKAS II d. 6 užd.

Pasirinktinai:

195 p. užduotys

Užduočių sąs. II d. 31 p. 4, 5 užduotys.

 

Nurodo reformacijos priežastis, apibūdina katalikų ir protestantų tikėjimų skirtumus.

2. Katalikų bažnyčia atsinaujina

1. Atskleisti katalikų ir reformatų tarpusavio kovos eigą ir svarbiausius etapus.

2. Ugdyti suvokimą, jog ryžtingi katalikų veiksmai padėjo atsikovoti prarastas pozicijas daugelyje Europos šalių.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Indeksas, jėzuitų ordinas, kontrreformacija, Tridento susirinkimas, Trisdešimties metų karas.

LAIKAS II d. 179–181 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d.  32p. 1 – 3 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  20 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 95.

 

 

LAIKAS II d. 6 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 33 p. 4 – 6 užduotys.

 

Apibūdina katalikų kovą su protestantais, nurodo jos padarinius.

3. Jūrų valdovės

1. Atskleisti kolonializmo priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie kolonializmo padarinius Naujajam pasauliui.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Kolonializmas, konkistadorai, Naujasis pasaulis, trikampė prekyba.

LAIKAS II d. 182–184 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 34 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  26 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 96, 97.

 

 

LAIKAS II d. 4 užd.

Pasirinktinai:

196 ir 197 p. užduotys

Užduočių sąs. II d. 35 p. 3–6 užduotys.

 

Nurodo kolonializmo priežastis bei padarinius.

4. Tolimosios Rytų šalys

1. Atskleisti Tolimųjų Rytų šalių raidos ypatumus viduramžiais ir naujaisiais laikais.

2. Ugdyti suvokimą, jog kartu su prekyba, kolonizacija vyko Vakarų ir Rytų kultūrų mainai.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Budizmas, induzimas, joga, konfucionizmas, samurajus, šiogūnas.

LAIKAS II d. 185–188 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 36 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  23 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 74, 75.

 

 

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 37 p. 3–6 užduotys.

 

Apibūdina Tolimųjų Rytų šalių raidą viduramžiais ir naujausiais laikais.

5. Pinigų galia

1. Suformuoti vaizdinius apie pasaulio ekonomikos raidą kapitalizmo formavimosi laikotarpiu.

2. Ugdyti suvokimą, kad ekonomikos raida, naujų žemių atradimas, laipsniškai keitė žmonių gyvenimo būdą.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Kapitalas, kapitalizmas, manufaktūra, privati nuosavybė, rinka.

LAIKAS II d. 189–191 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 38 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  26 p.

 

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 102, 103.

 

LAIKAS II d. 1 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 39 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina pasaulio ekonomikos raidą kapitalizmo formavimosi laikotarpiu.

6. Prašmatnusis barokas

1. Suformuoti vaizdinius apie esminius baroko  bruožus.

2. Supažindinti su iškiliausiais baroko ir klasicizmo epochų kūrėjais.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Barokas.

LAIKAS II d. 192–193 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 40 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 13 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 112.

 

LAIKAS II d. 2 užd.

 

 

Nurodo esminius baroko  bruožus.

9. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Reformacija, kapitalizmas, kolonializmas, trikampė prekyba, protestantizmas, barokas, kontrreformacija, indulgencija, budizmas, induzimas, simonija, konfucionizmas, samurajus, šiogūnas.

LAIKAS II d.

198 ir 199 p. užduotys.

 

 

 

VIII skyrius. Drauge su Lenkija

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Liublino unija

1. Atskleisti Liublino unijos sudarymo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad unija sustiprino LDK ir Lenkiją, padėjo priešintis Rusijai.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Abiejų Tautų Respublika, senatorius.

LAIKAS II d. 202–204 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 41 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  24 p. arba Lietuvos istorijos atlasas 9 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 104, 105.

 

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XVI- XVIII a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS II d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 42 p. 3, 4 užduotys.

 

Nurodo Liublino unijos sudarymo priežastis ir padarinius.

2. Pirmųjų renkamų valdovų laikais

1. Apibūdinti karališkąją valdžią ATR.

2. Atskleisti pirmųjų renkamų valdovų valdymą.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Elekcinis seimas, mitra, pacta conventa, paliaubos, tarpuvaldis.

LAIKAS II d. 205–207 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 43 p. 1, 2 užduotys.

Viduramžių istorijos atlasas 8 kl.  25 p. arba Lietuvos istorijos atlasas 11 p.

 

 

LAIKAS II d. 6 užd.

Pasirinktinai:

228 ir 229 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 44 p. 3 – 5 užduotys.

 

Apibūdina pirmųjų renkamų valdovų valdymą.

3. Bajorų valstybė

1. Suformuoti vaizdinius apie bajorų luomą LDK.

2. Ugdyti suvokimą, kad bajorai buvo svarbiausias LDK luomas.

 

 

 

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Patriotas, pilietis, plikbajoriai, politinė bajorų tauta.

LAIKAS II d. 208–210 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 45 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS II d. 5 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 46 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina bajorų luomo įtaką LDK.

4. Reformacijos plitimas LDK

1. Atskleisti protestantizmo kelią į Lietuvą.

2. Ugdyti suvokimą, jog protestantizmas Lietuvoje nenurungė katalikybės.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Katekizmas, lietuvininkai, Mažoji Lietuva.

LAIKAS II d. 211–213 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 47 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 10 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 106, 107.

 

 

LAIKAS II d. 1 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 48 p. 3 – 5 užduotys.

 

Nurodo svarbiausius protestantų nuopelnus Lietuvai.

5. Katalikų atsakas protestantams

1. Atskleisti Bažnyčios atsinaujinimo įtaką LDK kultūrai.

2. Atskleisti unitų atsiradimo priežastis.

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Kalvarijos, kolegija, logika, seminarija.

LAIKAS II d. 214–216 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 49 p. 1–3 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 10 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 108, 109.

 

 

LAIKAS II d. 4 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 50 p. 4–6 užduotys.

 

Nurodo katalikų kovos prieš protestantus būdus ir priemones, paaiškina unitų atsiradimo priežastis.

6. Bajoriškoji LDK kultūra

1. Suformuoti vaizdinius apie mokslą ir kultūrą LDK XVI – XVII a. sandūroje.

2. Parodyti Vilniaus akademijos indėlį į mokslą ir kultūrą Lietuvoje.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Panegirika.

LAIKAS II d. 217–219 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 51 p. 1 užd.

Lietuvos istorijos atlasas 13 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 107.

 

LAIKAS II d. 2 užd.

Užduočių sąs. II d. 52 p. 2 užd.

 

Pasirinktinai:

227 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 45 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina mokslo ir kultūros raidą Lietuvoje XVI – XVII a. sandūroje.

7. Gyvenimas mieste

1. Suformuoti vaizdinius apie miestiečių gyvenimą LDK.

2. Ugdyti suvokimą, kad didesniems ir turtingesniems miestams valdovai suteikė Magdeburgo teisę.

Pokalbis, lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Brolija, koklis, vaitas.

LAIKAS II d. 220–222 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 53 p. 1–3 užduotys.

LAIKAS II d. 3 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 54 p. 4, 5 užduotys.

 

Apibūdina gyvenimą LDK miestuose.

8. Karų amžius

1. Suformuoti vaizdinius apie LDK politiką XVI a. pab. – XVII a.

2. Atskleisti karų įtaką ATR silpnėjimui.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Dinastinis karas, kazokai, paliaubos.

LAIKAS II d. 223–235 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Užduočių sąs. II d. 55 p. 1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 11, 12 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p.

110.

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XVI- XVIII a.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 56 p. 3–5 užduotys.

 

Apibūdina karų įtaką ATR silpnėjimui.

9. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Abiejų Tautų Respublika, senatorius, patriotas, leituvininkai, Mažoji Lietuva, pilietis, politinė bajorų tauta, koklis, vaitas, dinastinis karas, kazokai, paliaubos.

LAIKAS II d.

230 ir 231 p. ir 234–237 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d. 57–64 p. užduotys.