Teminis planas vadovėliui LAIKAS 7, BRIEDIS, 2004

 

Įvadinis skyrius

Siūlomas pamokų skaičius: 3 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Kas yra istorija ir kam ji reikalinga?

1. Išaiškinti istorijos mokslo svarbą ir paskirtį.

2. Ugdyti suvokimą, jog praeities ir dabarties įvykių samprata skiriasi.

Aiškinimas, pokalbis, diskusija, darbas su vadovėlio tekstu.

 

LAIKAS I d. 6 ir 7 p. iliustracijų nagrinėjimas.

 

LAIKAS I d. 5 užd.

Suvokia ir nurodo istorijos mokslo tikslus bei uždavinius.

2. Istorijos šaltiniai – praeities liudininkai

1. Askleisti istoriko darbo metodus.

2. Ugdyti supratimą, kad tiriant istorijos šaltinius būtinas kritiškas požiūris bei kuo didesnė istorijos šaltinių įvairovė.

Aiškinimas, lyginamoji analizė, diskusija, darbas su vadovėlio tekstu.

Archyvas, eksponatas, interpretacija, numizmatas.

LAIKAS I d. 8 ir 9 p. iliustracijų nagrinėjimas.

LAIKAS I d. 4 užd.

Apibūdina pagrindinius istoriko darbo principus, nurodo įvairius istorijos šaltinių tipus.

3. Kaip orientuotis istorijoje?

1. Suformuoti vaizdinius apie laiko sampratą istorijoje.

2. Ugdyti suvokimą, jog istorija skirstoma į istorines epochas.

Aiškinimas, lyginamoji analizė, diskusija,  schemų analizė.

Chronologija, epocha, kalendorius, periodizacija, priešistorė.

LAIKAS I d. 10 ir 11 p. iliustracijų nagrinėjimas.

LAIKAS I d. 3 užd.

Nurodo pagrindines istorines epochas, nusako jų skirtumus ir panašumus.

I skyrius. Pasaulio priešistorė

Siūlomas pamokų skaičius: 7 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Žmogaus vystymasis

1. Atskleisti pagrindinius žmogaus raidos bruožus.

2. Ugdyti suvokimą, apie egzistuojančias dvi žmonijos raidos teorijas.

Aiškinimas, pokalbis, diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumento analizė.

Australopitekai, banda, evoliucijos teorija, neandartaliečiai, paleolitas, pirmykščiai žmonės.

Čarlzas Darvinas

LAIKAS I d. 14 ir 15 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduoč. sąsiuv. I d. 1 p. 1 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 4 p.

LAIKAS I d.  5 užd. Užduočių sąs. I d 2 p.  2, 3 užd.

Pasirinktinai:

LAIKAS I d. 28 ir 29 p. užduotys.

Nusako kreacionistinės ir evoliucinės žmogaus kilmės teorijos skirtumus ir panašumus.

2. Medžiotojai ir rinkėjai

1. Suformuoti vaizdinius apie priešistorės žmonių gyvenimą.

2. Ugdyti suvokimą, jog priešistorės žmonių gyvenimas buvo glaudžiai susijęs su gamta.

Darbas su vadovėlio tekstu ir iliustracijomis, pokalbis.

Gentis, giminė, ietisvaidis,ledynmetis, mezolitas.

LAIKAS I d. 16 ir 17 p. iliustracijų nagrinėjimas.

Užduoč. sąsiuv. I d. 4 p. 1 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 5 p.

LAIKAS I d.  5 užd.

Užduočių sąs. I d. 4 p. 2 užd.

Įvertina gamtos vaidmenį priešistorės žmonių gyvenime.

Nurodo priešistorės žmonių bendro gyvenimo tipus.

3. Menas ir tikėjimas

1. Atskleisti pagrindinius priešistorės žmonių meno ir tikėjimo bruožus.

2. Ugdyti suvokimą, jog meno ir tikėjimo atsiradimas padėjo priešistorės žmonėms galutinai atsiriboti nuo gyvūnų

pasaulio.

Aiškinimas, diskusija, darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Amuletas, įkapės, magija, ritualas.

LAIKAS I d. 18 ir 19 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduoč. sąsiuv. (I d.), 5 p. 2 užd.

LAIKAS I d. 5,6 užd.

Užduoč. sąsiuv. (I d.), 5 p. 1 užd.

Pasirinktinai:

LAIKAS I d. 27p. užduotis.

Apibūdina pagrindinius priešistorės žmonių pasaulėžiūros elementus.

4. Neolitas – didelių permainų metas

1. Formuoti supratimą, jog neolito laikotarpiu priešistorės žmonių gyvenime įvyko esminių permainų.

2. Atskleisti pirmųjų miestų atsiradimo priežastis.

Aiškinimas, darbas su žemėlpiu, iliustracijų analizė, pokalbis.

Neolitas, neolito revoliucija.

LAIKAS I d. 20 ir 21 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduoč. sąsiuv. I d. 6 p. 1 užd., 7 p. 2 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 5 p.

LAIKAS I d. 5 užd.

Užduočių sąs. (I d.), 7 p. 3 užd.

Apibūdina priešistorės žmonių užsiėmimus ir jų kaitą.

5. Neolito išradimai, palengvinę žmonių gyvenimą

1. Supažindinti su pagrindiniais neolito laikotarpio išradimais.

2. Ugdyti suvokimą, jog neolito laikotarpio išradimai palengvino žmonių gyvenimą.

Aiškinimas, diskusija, lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, schemos analizė.

Amatas, karna, keramika, mainai.

LAIKAS I d. 22 ir 23 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 8 p. 4 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 8 p.

LAIKAS I d. 4, 5 užduotys.

Užduoč. sąsiuv. I d. 9 p. 5 užd.

Nurodo svarbiausius priešistorės žmonių atradimus ir laimėjimus.

6. Metalų amžiai

1. Suformuoti vaizdinius apie metalų svarbą priešistorės žmonių gyvenime.

2. Supažindinti su pagrindiniais metalų naudojimo kaitos etapais.

Pokalbis, diskusija, darbas su iliustracijomis.

Asmeninė nuosavybė, bronza, bronzos amžius, geležies amžius, šlakas, žalvario amžius.

LAIKAS I d. 24 ir 25 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 9 p.1 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 5 ir 8 p.

LAIKAS I d. 3, 5 užduotys.

Įvertina metalų svarbą priešistorės žmogaus gyvenime.

7. Apibendrina-moji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo įgūdžius su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis.

3.Ugdyti gebėjimą svarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, testas, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Neolito revoliucija, asmeninė nuosavybė, evoliucijos teorija,

bronzos amžius, įkapės, mezolitas, mainai, ledynmetis, amuletas, geležies amžius, karna, paleolitas.

LAIKAS I d. 30 ir 31 p.

 

 

II skyrius. Lietuvos priešistorė

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Pirmieji Lietuvos gyventojai

1. Atskleisti priežastis, lėmusias pirmųjų gyventojų atsikėlimą į Lietuvą.

2. Suformuoti vaizdinius apie pirmųjų Lietuvos gyventojų verslus, gyvenimo būdą, tikėjimą.

Darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, aiškinimas, pokalbis.

Bučius, kultūra, protėvių kultas, titnagas

LAIKAS I d. 34 ir 35 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 11 p.1, 2 užduotys.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 6 p. arba

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 2p.

LAIKAS I d. 4  užd.

Užduočių sąs. I d. 12 p. 3, 4 užduotys.

Nurodo laikotarpį, kada Lietuvoje apsigyvena pirmieji gyventojai. Apibūdina pirmųjų Lietuvos gyventojų verslus, gyvenimo būdą.

2. Indoeuropie-čiai ateina į Europą

1. Suformuoti vaizdinius apie indoeuropiečių atsikėlimą į Europą.

2. Supažindinti su indoeuropiečių gyvenimo būdu, kultūros laimėjimais.

3. Ugdyti suvokimą, jog indoeuropiečiai turėjo įtakos baltų susidarymui.

Darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, aiškinimas, pokalbis.

Asimiliacija, indoeuropiečiai, Laivinių kovos kirvių ir virvelinės keramikos kultūra, matriarchatas, patriarchatas, prokalbė.

LAIKAS I d. 36 ir 37 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 13 p.1, 2 užduotys.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 7 p.

LAIKAS I d. 3, 4, užduotys.

Įvardija pagrindinius indoeuropiečių gyvenimo ir pasaulėžiūros elementus. Skiria patriachato ir matriarchato sąvokas.

3. Mūsų protėviai baltai

1. Atskleisti baltų genčių susidarymo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą jog baltų genčių pagrindu susiformavo lietuvių, latvių bei prūsų tautos.

Darbas su vadovėlio tekstu, schemos analizė, diskusija.

Aisčiai, baltai, tarmė, tauta, „žemė".

LAIKAS I d. 38 ir 39 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 14 p.1, 2 užduotys.

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 3 ir 23 p.

LAIKAS I d. 4, 6 užduotys.

Užduočių sąs. I d. 14 p. 3 užd., 17 p. 4 užd.

Baltų gentys. Mokomasis plakatas.Leidykla Briedis, 2007.

Nurodo baltų gentis.

4. Nuo akmeninio kaplio iki geležinio norago

1. Suformuoti vaizdinius apie baltų žemdirbystę.

2. Ugdyti suvokimą, jog geležies naudojimas labai palengvino baltų gyvenimą.

Darbas su vadovėlio tekstu, iliustracijomis, aiškinimas, pokalbis.

Balų rūda, gintaro keliai, lydimas, lydiminė žemdirbystė.

LAIKAS I d. 40 ir 41 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 15 p.1 užd.

LAIKAS I d. 4 užd.

Įvertina metalų svarbą baltų gyvenime.

5. Piliakalnių kraštas

1. Atskleisti piliakalnių svarbą baltų gyvenime.

2. Suformuoti vaizdinius apie skirtingų visuomenės sluoksnių susidarymą.

Darbas su vadovėlio tekstu, iliustracijomis, aiškinimas, pokalbis.

Epidemija, kunigaikštis, kuoras, piliakalnis, piliakalnis-slėptuvė, teritorinė bendruomenė.

LAIKAS I d. 42 ir 43 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 15 p. 2 užd.

arba

Lietuvos istorijos atlasas 5 kl. 3 p.

LAIKAS I d. 3 užd.

Nurodo skirtingų visuomenės sluoksnių susiformavimo priežastis.

6. Senovės baltų tikėjimai

1. Suformuoti vaizdinius apie baltų tikėjimą.

2. Ugdyti suvokimą, jog baltų tikėjimas buvo glaužiai susijęs su gamta.

Darbas su iliustracijomis, su vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Alkas, dausos, pagonybė, pilkapis, stabas, urna.

LAIKAS I d. 43 ir 44 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 17 p. 5 užd.

LAIKAS I d. 4 užd.

Nurodo svarbiausius baltų tikėjimo bruožus.

7. Būstai ir verslai

1. Suformuoti vaizdinius apie baltų būstus, verslus.

2.Išskirti svarbiausius baltų verslus.

Darbas su iliustracijomis, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu.

Asla, skiltuvas, vedega, žaizdras.

LAIKAS I d. 46 ir 47 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduoč. sąsiuv. (I d.), 16 p., 3 užd.

LAIKAS I d. 5 užd.

Pasirinktinai:

LAIKAS I d.  51 p. užduotis.

Baltų gentys. Mokomasis plakatas. Leidykla Briedis, 2007.

Nurodo pagrindinius baltų verslus.

8. Kaip rengėsi ir puošėsi mūsų protėviai ?

1. Suformuoti vaizdinius apie mūsų protėvių aprangą bei papuošalus.

2. Ugdyti suvokimą, jog puoštis mėgta dar žiloje senovėje.

Darbas su iliustracijomis, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu.

Autas, emalis, juvelyras, naginės, nuometas.

LAIKAS I d. 48 ir 49 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 17 p. 6 užd.

LAIKAS I d. 4 užd.

Pasirinktinai:

LAIKAS I d. 52 ir 53 p. užduotys.

Apibūdina pagrindinius baltų puošybos elementus.

9. Apibendrina-moji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo įgūdžius su dokumentu,žemėlapiu bei iliustracijomis.

3.Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, testas, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumento tekstu.

Epidemija, lydiminė žemdirbystė, asimiliacija, matriarchatas, titnagas, pagonybė, asla, naginės, vedega, tauta, protėvių kultas, aisčiai, dausos, balų rūda, piliakalnis, urna.

LAIKAS I d. 54 ir 55 p.

 

 

III skyrius. Egipto civilizacija

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Egiptas – Nilo dovana

1. Ugdyti suvokimą, jog Nilo upė vaidino svarbų vaidmenį egiptiečių gyvenime.

2. Atskleisti Egipto valstybės susiformavimo priežastis.

Darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, pokalbis, diskusija.

Delta, oazė, valstybė.

LAIKAS I d. 58 ir 59 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 18 p. 1, 2 užduotys.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 8 p.

Senovės Rytai. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS I d. 5  užd.

Užduočių sąs. I d. 19 p. 3 užd.

Apibūdina gamtos sąlygų įtaką paupių civilizacijų atsiradimui ir vystymuisi.

2. Faraonas – dievas tarp žmonių

1. Suformuoti vaizdinius apie senovės Egipto valdymą.

2. Atskleisti faraono vaidmenį Egipto visuomenėje.

Darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, pokalbis, diskusija.

Dinastija, faraonas, nomas, nomarchas

LAIKAS I d. 60 ir 61 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 19 p. 1, 2 užduotys.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 8 p.

Senovės Rytai

Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS I d. 5  užd.

Užduočių sąs. I d. 19 p. 3 užd., 21 p. 1 užd.

Nusako žmogaus padėtį hierarchinėje paupių civilizacijos visuomenėje.

3. Visuomenė ir valstybė

1. Suformuoti vaizdinius apie Egipto visuomenės sanklodą.

2. Atskleisti pagrindinius Egipto valstybės funkcionavimo bruožus.

Aiškinimas, darbas su iliustracijomis, diskusija, darbas su dokumentu.

Centralizacija, hierarchinė visuomenė, mokesčiai, privilegija, raštininkas, viziris.

LAIKAS I d. 62 ir 63 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 23 p. 1 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 8 p.

LAIKAS I d. 6, užd.

Užduočių sąs. I d. 22 p. 2 užd.

Nusako žmogaus  padėtį hierarchinėje paupių civilizacijos visuomenėje.

4. Senovės Egipto kasdienybė

1. Suformuoti vaizdinius apie senovės egiptiečių kasdienybę;

2.Ugdyti suvokimą, jog egiptiečių kasdienybė skyrėsi priklausomai nuo visuomeninės padėties.

Aiškinimas, pokalbis, diskusija, darbas su iliustracijomis, darbas su dokumentu.

 

LAIKAS I d. 64 ir 65 p. iliustracijų,  dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 26 p. 1 užd.

LAIKAS I d. 2,  užd.

Užduočių sąs. I d. 27 p. 2, 3 užd.

Apibūdina egiptiečių kasdienio žmonių gyvenimo bruožus.

5. Egiptiečių tikėjimas

1. Suformuoti vaizdinius apie senovės egiptiečių tikėjimą;

2.Ugdyti supratimą, kad egiptiečių tikėjimas glaudžiai susijęs su gamta.

Darbas su iliustracijomis, diskusija, pokalbis, aiškinimas, darbas su dokumentu.

Balzamavimas, monoteizmas, mumija, politeizmas, sarkofagas.

LAIKAS I d. 66 ir 67 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 30 p. 1 užd.

LAIKAS I d. 6, užd.

Užduočių sąs. I d. 31 p. 2, 3 užduotys.

Politeistines religijas palygina su monoteistinėmis.

6. Faraonų kapavietės

1. Supažindinti su senovės egiptiečių laidosenos ypatumais.

2. Supažindinti su piramidžių statybos technika.

Darbas su iliustracijomis, diskusija, pokalbis, aiškinimas, darbas su dokumentu.

Hipogėjus, mastaba, piramidė.

LAIKAS I d. 68 ir 69 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 32 p. 1 užd.

Senovės Rytai

Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS I d. 6 užd.

Užduočių sąs. I d. 33 p. 2 užd.

Pasirinktinai:

Laikas I d. 76 ir 77 p. užduotys.

Nurodo pagrindinius egiptiečių kapaviečių tipus ir jų skirtumus.

7. Raštas ir raštininkai

1. Atskleisti rašto sukūrimo aplinkybes.

2. Supažindinti su rašto stiliaus kaita.

3. Ugdyti suvokimą, jog raštas svarbus senovės civilizacijų laimėjimais.

Darbas su iliustracijomis, diskusija, pokalbis, aiškinimas, darbas su dokumentu.

Abėcėlė, dešifravimas, hieroglifai, papirusas, piktograma.

LAIKAS I d. 70 ir 71 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 34 p. 1 užd.

LAIKAS I d. 3 užd.

Užduočių sąs. I d. 34 p. 2, 3 užduotys.

Pasirinktinai:

LAIKAS I d. 75 p. užduotis

Apibūdina vieną iš reikšmingiausių egiptiečių civilizacijos laimėjimų – rašto išradimą.

8. Mokslas ir menas

1. Suformuoti vaizdinius apie senovės Egipto mokslo ir meno raidą;

2. Atskleisti svarbiausius mokslo ir meno laimėjimus.

Darbas su vadovėlio tekstu, iliustracijomis, dokumentu, aiškinimas, diskusija.

Kanonas, perspektyva, satyra.

LAIKAS I d. 72 ir 73 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 36 p. 1 užd.

LAIKAS I d. 1, užd.

Užduočių sąs. I d. 37 p. 2 užd.

Apibūdina reikšmingiausius egiptiečių civilizacijos laimėjimus.

9. Apibendrina-moji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo įgūdžius su dokumentu,žemėlapiu bei iliustracijomis.

Apklausa raštu, testas,darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Hieroglifai, satyra, oazė, monoteizmas, mastaba, centralizacija, sarkofagas, kanonas, politeizmas, nomas, piktograma, delta, papirusas, mumija.

LAIKAS I d. 78 ir 79 p.

 

 

IV skyrius. Civilizacijų lopšys

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Šalis tarp Tigro ir Eufrato

1. Suformuoti vaizdinius apie Šumero civilizacijos susikūrimą.

2. Atskleisti Šumero civilizacijos politinę ir visuomeninę sanklodą.

Darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, pokalbis, diskusija, darbas su žemėlapiu.

Miestas-valstybė, zikuratas.

LAIKAS I d. 82 ir 83 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduočių sąs.I d. 39 p. 1, 3 užduotys.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 9 p.

Senovės Rytai.

Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS I d. 1 užd.

Užduočių sąs. I d. 39 p. 2 užd.

Pasirinktinai:

LAIKAS I d. 98 ir 99 p. užduotys.

Apibūdina gamtos sąlygų įtaką paupių civilizacijų atsiradimui ir vystymuisi.

2. Turtingasis šumerų palikimas

1. Atskleisti Šumero mokslo, technikos ir kultūros laimėjimus.

2. Ugdyti suvokimą, jog Šumero civilizacijos laimėjimai labai svarbūs žmonijos raidai.

Aiškinimas, darbas su iliustracijomis, diskusija, dokumento analizė.

Astrologija, astronomija, dantiraštis, epas.

LAIKAS I d. 84 ir 85 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 40 p. 4, 5 užduotys.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 9 p.

Senovės Rytai.

Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS I d. 5  užd.

Užduočių sąs. I d. 41 p. 6 užd.

Pasirinktinai:

LAIKAS I d. 97 p. užduotis.

Apibūdina reikšmingiausius šumerų civilizacijos pasiekimus.

3. Šumero dievai ir žmonės

1. Suformuoti vaizdinius apie šumerų religiją.

2. Atskleisti šumerų buities ypatumus.

Darbas su vadovėlio tekstu, schemos analizė, diskusija.

Demblys, glazūra, kraitis.

LAIKAS I d. 86 ir 87 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.  41 p. 7 užd.

LAIKAS I d. 4 užd.

Nusako žmogaus padėtį hierarchinėje paupių civilizacijos visuomenėje.

4. „Dievo vartai" – senovės Babilonas

1. Atskleisti Babilono iškilimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog rašytinės teisės ištakos glūdi senovės Babilone.

Darbas su vadovėlio tekstu, aiškinimas, ilustracijų ir dokumento analizė.

Kodeksas, muitas

LAIKAS I d. 88 ir 89 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 42 p. 8 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 9 p.

Senovės Rytai.

Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS I d. 4  užd.

Nurodo Babilono teisinės sistemos ypatumus.

5. Žydai – biblinė tauta

1. Suformuoti vaizdinius apie seniausią žydų tautos istorijos laikotarpį.

2. Ugdyti suvokimą, jog Biblija ne tik literatūrinis bei religinis kūrinys, bet ir istorijos šaltinis.

Darbas su vadovėlio tekstu, aiškinimas, ilustracijų ir dokumento analizė.

Hebrajai, judaizmas, sandora, Tora.

LAIKAS I d. 90 ir 91 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 43 p. 1, 2 užduotys.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 10 p.

Senovės Rytai.

Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS I d. 6 užd.

Užduočių sąs. I d. 43 p. 3 užd.

Nurodo pagrindinius žydų istorijos etapus.

6. Izraelio klestėjimas ir nuosmukis

1. Suformuoti vaizdinius apie vėlyvesnįjį žydų tautos istorijos laikotarpį.

2. Atskleisti Izraelio karalystės klestėjimo bei nuosmukio priežastis.

Aiškinimas, darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Diaspora, menora.

LAIKAS I d. 92 ir 93 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 44 p. 4 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 10 p.

LAIKAS I d. 5, 6 užduotys.

Nurodo Izraelio valstybės klestėjimo bei nuosmukio priežastis.

7. Žydų buitis ir gyvenimo būdas

1. Atskleisti žydų buities bei gyvenimo ypatumus.

2. Supažindinti su pagrindinėmis žydų tradicijomis, papročiais.

Darbas su iliustracijomis, vadovėliu, dokumentu.

Košeris, šabas.

LAIKAS I d. 94 ir 95 p. iliustracijų, dokumentų. nagrinėjimas.

LAIKAS I d. 4 užd.

Užduoč. sąsiuv. (I d.), 44 p.,  5 užd.

Įžvelgia katalikiškos ir judaistinės kultūros, tradicijų skirtumus.

8. Apibendrina-moji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo įgūdžius su dokumentu,žemėlapiu bei iliustracijomis,

3.Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Darbas su iliustracijomis, aiškinimas, žemėlapio ir dokumento analizė.

Miestas - valstybė, Hamurabio kodeksas, menora, Tora, judaizmas, Mesopotamija, astrologija, izraelitai, dantiraštis, epas, zikuratas, šumerai.

LAIKAS I d. 100 ir 101 p.

 

 

V skyrius. Senovės Indija ir Kinija

Siūlomas pamokų skaičius: 5 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Senovės Indija

1. Suformuoti vaizdinius apie senovės Indijos civilizaciją.

2. Išaiškinti senovės Indijos visuomenės sanklodą.

Darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, pokalbis, diskusija, darbas su žemėlapiu.

Arijai, imperatorius, kastos, varnos.

LAIKAS I d.104 ir 105 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 45 p. 1 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 11 p.

Senovės Rytai.

Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS I d. 6 užd.

Užduočių sąs. I d. 46 p. 3 užd.

Apibūdina gamtos sąlygų įtaką paupių civilizacijų atsiradimui ir vystymuisi.

2. Religijų ir kultūrų įvairovės šalis

1. Atskleisti iš Indijos kilusių pasaulinių religijų ypatumus.

2. Ugdyti suvokimą, jog Indija išsiskyria kultūrine įvairove.

Darbas su vadovėlio tekstu, darbas, su iliustracijomis, darbas su  dokumentu, aiškinimas, diskusija

Budizmas, induizmas, sanskritas, vedos.

LAIKAS I d.106 ir 107 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 40 p. 4, 5 užduotys.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 11 p.

LAIKAS I d. 5 užd.

Užduočių sąs. I d. p. 45  2 užd.

Nurodo religijų ir kultūrų įvairovę senovės Indijoje.

3. Paslaptingoji Geltonosios upės civilizacija

1. Suformuoti vaizdinius apie senovės Kinijos civilizaciją.

2. Atskleisti Kinijos imperijos susikūrimo priežastis.

Darbas su vadovėlio tekstu, iliustracijomis, aiškinimas, diskusija.

Hunai

LAIKAS I d.108 ir 109 p. iliustracijų  analizė.

Užduočių sąs. I d. 46 p. 1 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 11 p.

Senovės Rytai.

Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS I d. 5 užd.

Pasirinktinai:

LAIKAS I d. 114 ir 115 p. užduotys.

Įvardija Kinijos imperijos susikūrimo priežastis.

4. Kinų kultūra ir didieji išradimai

1. Atskleisti kinų kultūros laimėjimus.

2. Supažindinti su svarbiausiais kinų išradimais.

Darbas su vadovėlio tekstu, iliustracijomis, aiškinimas, pokalbis.

Akupunktūra, kaligrafija, Konfucianizmas

LAIKAS I d.110 ir 111 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d. 47p.  2 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 11 p.

LAIKAS I d. 6 užd.

Užduoč. sąsiuv. I d. 47p. 3 užd.

Pasirinktinai:

LAIKAS I d. 113 p. užd.

Nurodo Kinijos civilizacijos laimėjimus.

5. Apibendrina-moji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo įgūdžius su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis.

3.Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Darbas su iliustracijomis, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu.

Konfucianizmas, arijai, varnos, kastos, vedos, imperatorius, akupunktūra, kaligrafija, budizmas, sanskritas,induizmas, hunai.

LAIKAS I d. 116 ir 117 p.

Užduočių sąs. I d. 48 p.

 

 

VI skyrius. Graikų pasaulis

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Graikų pasaulio susikūrimas

1. Suformuoti vaizdinius apie graikų pasaulio susikūrimą.

2. Atskleisti gamtos sąlygų įtaką graikų pasauliui.

Darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, pokalbis, diskusija, darbas su žemėlapiu.

Achajai, dorėnai, tamsieji šimtmečiai.

LAIKAS II d.126 ir 127 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 1 p. 1, 3 užduotys.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 12 p.

LAIKAS II d. 5 užd.

Pasirinktinai:

Laikas II d. 144 ir 145 p. užduotys.

Nusako Viduržemio jūros pakrančių gamtos sąlygas ir jų įtaką Antikos civilizacijoms.

2. Miestų-valstybių šalis

1. Suformuoti vaizdinius apie Graikijos visuomeninę bei politinę santvarką.

2. Ugdyti suvokimą, jog kiekvienas graikų miestas kartu buvo ir atskira valstybė.

Darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, pokalbis, diskusija.

Agora, akropolis, aristokratai, barbarai, pilietis, polis, tironas.

LAIKAS II d.128 ir 129 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 1 p. 2 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 12 p.

Senovės graikų pasaulis.

Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS II d. 1 užd.

Apibūdina svarbiausius graikų polio bruožus.

3. Graikų kolonizacija

1. Atskleisti graikų kolonizacijos priežastis.

2. Išsiaiškinti graikų kolonizacijos kryptis.

Aiškinimas, darbas su iliustracijomis, diskusija, dokumento analizė.

Finikiečiai, galera, Heraklio stulpai, kolonija, moneta.

LAIKAS II d.130 ir 131 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 2 p. 1 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 13 p.

Senovės graikų pasaulis.

Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS II d. 3 užd.

Užduočių sąs. II d. 2 p. 2 užd.

Nusako kolonizacijos priežastis bei kryptis.

4. Olimpo dievai ir didvyriai

1. Suformuoti vaizdinius apie graikų religiją.

2. Ugdyti supratimą, kad mitai ir legendos gali būti traktuojami kaip istorijos šaltiniai.

Aiškinimas, pokalbis, diskusija, darbas su iliustracijomis, darbas su dokumentais.

Mitai, orakulas.

LAIKAS II d.132 ir 133 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 3 p. 1, 2 užduotys.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 13 p.

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 4 p. 3, 4 užduotys.

Palygina politeistines religijas su monoteizmu.

5. Olimpinės žaidynės

1. Atskleisti olimpinių žaidynių reikšmę graikų visuomenei.

2. Ugdyti suvokimą, jog olimpinės žaidynės Graikijoje atsirado kaip religinių švenčių dalis.

Darbas su iliustracijomis, diskusija, pokalbis, aiškinimas, darbas su dokumentu.

Heraja, oratorius, Šventoji taika.

LAIKAS II d.134 ir 135 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjmas.

Užduočių sąs. II d. 6 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS II d. 4 užd.

Užduoč. sąsiuv. II d. 7 p. 3, 8, 9 p. 4, 5 užduotys.

Paaiškina olimpinių žaidynių vietą graikų visuomeniniame gyvenime.

6. Graikų–persų karai

1. Atskleisti graikų- persų karų priežastis.

2. Išaiškinti pagrindinius graikų–persų karų etapus.

Darbas su iliustracijomis, diskusija, pokalbis, aiškinimas, darbas su dokumentu, žemėlapiu.

Hoplitas, iždas, strategas, triera.

LAIKAS II d.136 ir 137 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 10 p. 2, 3 užduotys.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 14 p.

Senovės graikų pasaulis.

Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS II d. 6 užd.

Užduočių sąs. II d. 10 p.1 užd.

Nurodo graikų–persų karų prežastis.

7. Atėnai – amatų ir prekybos centras

1. Suformuoti vaizdinius apie Atėnų polio visuomeninę santvarką.

2. Ugdyti suvokimą, jog daugiausia teisių ir privilegijų Atėnuose turėjo piliečiai.

Darbas su vadovėlio tekstu, darbas, su iliustracijomis, darbas su  dokumentu, aiškinimas, diskusija

Metekas, Partenonas, Tautos susirinkimas.

LAIKAS II d.138 ir 139 p. iliustracijų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 11 p. 1 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 13 p.

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 12 p. 2, 3 užduotys.

Nusako žmogaus socialinį statusą Atėnų polyje.

8. Sparta – karių polis

1. Suformuoti vaizdinius apie Spartos polio visuomeninę santvarką.

2. Ugdyti suvokimą, jog pagrindinis Spartos pragyvenimo šaltinis buvo karyba.

Darbas su vadovėlio tekstu, darbas, su iliustracijomis, darbas su  dokumentu, aiškinimas, diskusija.

Helotai, lakoniška kalba, perioikai, spartiatai.

LAIKAS II d.140 ir 141 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 13 p. 1 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 13 p.

LAIKAS II d. 2 užd.

Užduočių sąs. II d. 14 p. 2, 3 užduotys.

Nusako žmogaus socialinį statusą Spartos polyje.

9. Apibendrina-moji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo įgūdžius su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis.

3.Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, testas,darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Achajai, arsitokratas, strategas, helotas, polis, tironas, Tautos susirinkimas, hoplitas, agora, kolonija, metekas, perioikas, pilietis, orakulas, lakoniška kalba, oratorius.

LAIKAS I d.146 ir 147 p.

 

 

VII skyrius. Senovės Graikija: nuo klestėjimo iki Aleksandro Makedoniečio

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Graikija – demokratijos gimtinė

1. Suformuoti vaizdinius apie Atėnų polio valdymą.

2.Ugdyti suvokimą, jog Graikija buvo demokratijos gimtinė.

Darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, pokalbis, diskusija.

Demas, demokratija, ostrakas.

LAIKAS II d.150 ir 151 p. iliustracijų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 15 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. 15 p. 3 užd.

Pasirinktinai:

Laikas II d. 165 p. užduotis.

Nusako būdingiausius senovės Atėnų demokratijos bruožus.

2. Graikų šeima ir buitis

1.  Suformuoti vaizdinius apie kasdienį senovės graikų gyvenimą.

2. Ugdyti suvokimą, jog kasdieniame graikų gyvenime buvo svarbios tradicijos ir papročiai.

Darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, pokalbis, diskusija.

Chitonas, himatijas, tunika.

LAIKAS II d.152 ir 153 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 16 p. 1 užd.

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. 17 p. 2 , 18 p. 3, 4 užduotys.

Pasirinktinai:

Laikas II d. 143 p.  užduotis.

Apibūdina kasdienį žmonių gyvenimą senovės Graikijoje.

3. Graikų teatras

1. Suformuoti vaizdinius apie graikų teatrą;

2. Ugdyti suvokimą, jog Graikijoje susiformavo šiuolaikinis teatras.

Aiškinimas, darbas su iliustracijomis, diskusija, darbas su dokumentu.

Dramaturgas, komedija, orchestra, skena, tragedija.

LAIKAS II d.154 ir 155 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 19 p. 1 užd.

LAIKAS II d. 4 užd.

Užduočių sąs. II d. 19 p. 2, 3 užduotys.

Apibūdina senovės graikų teatrą ir palygina su šiandieniniu.

4. Smalsumas skatina pažinimą: mokslas senovės Graikijoje

1. Supažindinti su senovės graikų mokslo laimėjimais.

2. Ugdyti suvokimą, jog senovės graikų mokslo laimėjimai – šiandieninio mokslo pagrindas.

Aiškinimas, pokalbis, diskusija, darbas su iliustracijomis, darbas su dokumentu.

Akademija, filosofas, filosofija, palestra, pedagogas, stilius.

LAIKAS II d. 156 ir 157 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 20 p. 4, 5 užuotys.

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 21 p. 6, 23 p. 1, 2 užduotys.

Pasirinktinai: 166 ir 167 p. užduotys.

Apibūdina senovės graikų mokslo laimėjimus.

5. Graikų menas

1. Supažindinti su senovės graikų meno laimėjimais.

2. Ugdyti suvokimą, jog senovės graikų meno laimėjimai – šiandieninio meno pagrindas.

Darbas su iliustracijomis, diskusija, pokalbis, aiškinimas, darbas su dokumentu.

Kapitelis, kora, portikas.

LAIKAS II d. 158 ir 159 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 21 p. 7, 22 p. 8 užduotys.

LAIKAS II d. 4 užd.

Apibūdina senovės graikų meno laimėjimus.

6. Aleksandras Makedonietis – pasaulio užkariautojas

1. Suformuoti vaizdinius apie Aleksandro Makedoniečio užkariavimus.

2. Ugdyti suvokimą, jog Aleksandro Makedoniečio užkariavimų sėkmė tiesiogiai susijusi su jo asmenybės bruožais.

Darbas su iliustracijomis, diskusija, pokalbis, aiškinimas, darbas su dokumentu, darbas su žemėlapiu.

Falanga

LAIKAS II d. 160 ir 161 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 24 p. 1 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 15 p.

Senovės graikų pasaulis.

Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 24 p. 2 užd.

Nurodo pagrindinius Aleksandro Makedoniečio užkariavimus.

7. Aleksandrija – helenistinio pasaulio centras

1. Atskleisti helenistinio pasaulio laimėjimus.

2. Ugdyti suvokimą, jog Aleksandras Makedonietis tiesiogiai prisidėjo prie helenistinės kultūros plitimo.

Darbas su vadovėlio tekstu, darbas, su iliustracijomis, darbas su dokumentu, aiškinimas, diskusija.

Helenizmas, katalogas, muzėjonas.

LAIKAS II d. 162 ir 163 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 15 p.

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 26 p.

Apibūdina helenistinio pasaulio mokslo bei kultūros laimėjimus.

8. Apibendrina-moji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo įgūdžius su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis.

3.Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, testas,darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Demokratija, tragedija, chitonas, reforma, pedagogas, helenizmas, ostrakas, filosofija, muzėjonas, komedija, falanga, kapitelis.

LAIKAS II d. 168 ir 169 p. iliustracijų  analizė.

 

 

VIII skyrius. Nuo miesto iki imperijos

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Didžiojo miesto atsiradimas

1. Suformuoti vaizdinius apie Romos miesto atsiradimą.

2. Ugdyti suvokimą, jog etruskai turėjo didžiulę įtaką Romos miesto raidai.

Darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, pokalbis, diskusija, darbas su žemėlapiu.

Akvedukas

LAIKAS II d. 172 ir 173 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 27 p. 1, 2 užduotys.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 16 p.

LAIKAS II d. 6 užd.

Užduočių sąs. II d. 27 p. 3 užd.

Nusako Viduržemio jūros pakrančių gamtos sąlygas ir jų įtaką Antikos civilizacijoms.

2. Karalių epocha

1. Suformuoti vaizdinius apie Romos valstybę valdant karaliams.

2. Atskleisti žymiausius karalių epochos laimėjimus.

Darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, pokalbis, diskusija.

Forumas, patricijus, plebėjas.

LAIKAS II d. 174 ir 175 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 28 p. 1, 2 užduotys.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 16 p.

LAIKAS II d. 6 užd.

Užduočių sąs. I d. 28 p. 3 užd.

Apibūdina Romos valstybės raidą karalių epochoje.

3. Romos respublika

1. Suformuoti vaizdinius apie Romos valstybę respublikos laikotarpiu.

2. Atskleisti respublikinio valdymo ypatumus.

Aiškinimas, darbas su iliustracijomis, diskusija, darbas su dokumentu.

Liaudies tribūnas, nobiliai, veto teisė.

LAIKAS II d. 176 ir 177 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 29 p. 1 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 18 p.

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 29 p. 2, 3 užduotys.

Nusako respublikos valdymo ypatumus, palygina Atėnų ir Romos respublikos valdymą.

4. Romėnų visuomenės atspindžiai

1. Atskleisti pagrindinius romėnų visuomenės gyvenimo bruožus.

2. Ugdyti suvokimą, jog šeima romėnų visuomenėje buvo viena iš didžiausių vertybių.

Aiškinimas, pokalbis, diskusija, darbas su iliustracijomis, darbas su dokumentu.

Raiteliai, termos.

LAIKAS II d. 178 ir 179 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 30 p. 1, 2 užd.

LAIKAS II d. 5 užd.

Pasirinktinai:

189 – 191 p. užduotys.

Apibūdina senovės romėnų visuomenę, palygina senovės graikų ir senovės romėnų visuomenes.

5. Roma – mokslo ir teisės centras

1. Atskleisti romėnų mokslo ir teisės laimėjimus.

2. Ugdyti suvokimą, jog romėnų teisė – šiandieninės teisės pagrindas.

Darbas su iliustracijomis, diskusija, pokalbis, aiškinimas, darbas su dokumentu.

Agronomija, hidrotechnika, paprotinė teisė.

LAIKAS II d. 180 ir 181 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 31 p. 1, 32 p. 3 užduotys.

LAIKAS II d. 4 užd.

Užduočių sąs. II d. 31 p. 2 užd.

Nusako romėnų dvylikos lentelių įstatymų esmę.

6. „Duonos ir žaidimų!"

1. Suformuoti vaizdinius apie romėnų laisvalaikį.

2. Ugdyti suvokimą, jog nemokamos pramogos buvo viena iš senovės romėnų kontrolės priemonių.

Darbas su iliustracijomis, diskusija, pokalbis, aiškinimas, darbas su dokumentu.

Amfiteatras, gladiatorius.

LAIKAS II d. 182 ir 183 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 33 p. 2 užd.

LAIKAS II d. 2 užd.

Užduočių sąs. II d. 33 p. 1 užd.

Nurodo pagrindinius romėnų laisvalaikio leidimo būdus.

7. Kruvinų kovų verpetuose

1. Supažindinti su pagrindiniais romėnų nukariavimais.

2. Ugdyti suvokimą, jog sėkmingus romėnų nukariavimus nulėmė galinga ir drausminga kariuomenė.

Darbas su vadovėlio tekstu, iliustracijomis, žemėlapiu, dokumentu. Pokalbis, diskusija.

Decimacijos paprotys, legionas.

LAIKAS II d. 184 ir 185 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 34 p. 1, 2 užduotys.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 17 p.

LAIKAS II d. 2 užd.

Užduočių sąs. II d. 35 p. 3, 4, 35 p. 5 užduotys.

Nurodo pagrindinius romėnų užkariavimus.

8. Respublikos nuopuolis ir žlugimas

1. Atskleisti respublikos nuopuolio priežastis.

2. Atskleisti Cezario vaidmenį respublikos žlugimo įvykiuose.

Darbas su vadovėlio tekstu, iliustracijomis, apaklausa, darbas su dokumentu, aiškinimas, diskusija.

Populiarai, optimatai, triumviratas.

LAIKAS II d. 186 ir 187 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 37 p. 1 užd.

LAIKAS II d. 2 užd.

Užduoč. sąs. II d. 37 p. 2 užd.

Įvardija respublikos žlugimo priežastis.

9. Apibendrina-moji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo įgūdžius su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis.

3.Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, testas, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumento tekstu.

Veto teisė, raiteliai, tautų teisė, patricijus, forumas, legionas, plebėjas, liaudies tribūnas, senatas, gladiatorius, akvedukas, triumviratas.

LAIKAS II d. 192 ir 193 p.

 

 

IX skyrius. Romos imperija

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Naujas valdovas – nauja santvarka

1. Suformuoti vaizdinius apie Romos valstybę imperijos laikotarpiu.

2. Ugdyti suvokimą, jog imperijos laikais Roma pasiekė aukščiausią galybę.

Darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, pokalbis, diskusija.

Romėniškoji taika.

LAIKAS II d. 196 ir 197 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 38 p. 1 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 19 p.

Romos imperija.

Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 38 p. 2 užd.

Apibūdina Romos valstybę imperijos laikotarpiu. Palygina Romos respublikos ir imperijos valdymo skirtumus.

2. Kaip gyveno romėnai?

1. Suformuoti vaizdinius apie romėnų buitį.

2. Ugdyti suvokimą, jog turtingųjų ir vargšų buitis senovės Romoje labai skyrėsi.

Darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, aiškinimas, pokalbis, diskusija.

Atriumas, insulė, mozaika, vila.

LAIKAS II d. 198 ir 199 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 39 p.1, 3 užduotys.

LAIKAS II d. 3 užd.

Užduočių sąs. II d. 39 p. 2 užd.

Pasirinktinai: 213 p. užd.

Apibūdina romėnų buities ypatumus.

3. Menas ir religija

1. Supažindinti su senovės romėnų menu.

2. Ugdyti suvokimą, jog senovės romėnai daug dievybių pasiskolino iš graikų.

Aiškinimas, darbas su iliustracijomis, diskusija, dokumento analizė.

Pontifikas, technologijos, panteonas.

LAIKAS II d. 200 ir 201 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 41 p. 1 užd.

LAIKAS II d. 3 užd.

Užduočių sąs. II d. 41 p. 2 užd.

Nurodo senovės romėnų meno laimėjimus.

Palygina graikų ir romėnų religijas.

4. Roma – pasaulio sostinė

1. Suformuoti vaizdinius apie gyvenimą Romos mieste.

2. Ugdyti suvokimą, jog Roma buvo senovės pasaulio politikos ir kultūros centras.

Aiškinimas, pokalbis, diskusija, darbas su iliustracijomis.

Kloaka, triumfo arka.

LAIKAS II d. 202 ir 203 p. iliustracijų  nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 42 p. užduotis.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 19 p.

LAIKAS II d. 5 užd.

Pasirinktinai:

214 ir 215 p. užduotys.

Apibūdina gyvenimą Romoje, nurodo svarbiausius ir dažniausiai lankomus statinius.

5. Žemės ūkis, amatai, prekyba

1. Atskleisti senovės romėnų ūkio ir prekybos bruožus.

2.Ugdyti suvokimą, jog romėnų ūkio ir prekybos klestėjimui itin svarbus buvo tankus kelių tinklas.

Darbas su iliustracijomis, diskusija, pokalbis, aiškinimas, darbas su dokumentu.

Autarkija, latifundija, pameistrys.

LAIKAS II d. 204 ir 205 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 43 p. 1 užd.

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 44 p. 2 užduotis.

Įvardija pagrindinius romėnų ūkio bruožus.

6. Krikščionybės atsiradimas

1. Atskleisti krikščionybės atsiradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog krikščionybė pakeitė ne tik Romos, bet ir viso pasaulio istorijos raidą.

Darbas su iliustracijomis, diskusija, pokalbis, aiškinimas, darbas su dokumentu.

Apaštalas, katakombos, sekta.

LAIKAS II d. 206 ir 207 p. iliustracijų,  dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 45 p. 1, 2 užduotys.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 22 p.

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 45 p. 3 užd.

Nusako krikščionybės įtaką pasaulio raidai.

7. Imperijos saulėlydis

1. Atskleisti imperijos silpnėjimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog imperijos padalijimas neišgelbėjo valstybės nuo gresiančio žlugimo.

Darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentu, iliustracijomis, aiškinimas, diskusija.

Dominatas, kareivių imperatoriai, kolonas, limitai, tetrarchija.

LAIKAS II d. 208 ir 209 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 46 p. 1 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 20 p.

Romos imperija.

Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS II d. 4 užd.

Nurodo imperijos silpnėjimo priežastis.

8. Barbarai nusiaubia Romą

1. Atskleisti Vakarų Romos imperijos žlugimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog kartu su Vakarų Romos imperijos žlugimu baigėsi  senovės pasaulio laikotarpis.

Darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentu, iliustracijomis, aiškinimas, diskusija.

Didysis tautų kraustymasis, orda, vandalizmas.

LAIKAS II d. 211 ir 212 p. iliustracijų, dokumento nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 46 p. 2 užd.

Senovės istorijos atlasas 7 kl. 21 p.

Romos imperija.

Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs. II d. 47 p. užduotis.

Nurodo Vakarų Romos imperijos žlugimo priežastis.

9. Apibendrina-moji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo įgūdžius su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis.

3.Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, testas,darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Romėniškoji taika, vila, kloaka, insulė, apaštalas, gladiatorius, pontifikas, kolonas, amfiteatras, latifundija, orda, dominatas.

LAIKAS II d. 216 ir 217 p. užduotys.