Teminis planas atnujintam vadovėliui LAIKAS 11, BRIEDIS, 2015,  išplėstinis kursas

 

Įvadas

Siūlomas pamokų skaičius: 5 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Istorijos mokslas

1. Atskleisti istorijos tyrimo būdus.

2. Ugdyti domėjimąsi Europos istorija.

Darbas su  dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Analai, Analų mokykla,

istorijos filosofija,

kronika, metraštis

priešistorė.

 

LAIKAS 11  I d.  6 – 9 p.

Užduočių sąs. I d. 1 p. 1 – 3 užduotys.

 

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009,

2 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 6, 7.

 

LAIKAS 11 I d. 3, 8 užduotys.

Užduočių sąs. I d. 2 p. 4, 5 užduotys.

 

 

Apibūdina Europos istorijos tyrimo būdus.

2. Istorijos šaltiniai ir tyrimai

1. Suformuoti  vaizdinius apie istorijos šaltinių įvairovę.

2. Ugdyti suvokimą, kad būtina kritiškai vertinti istorijos šaltinius.

Diskusija, darbas su iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Akmens amžius,

bronzos amžius,

geležies amžius,

Grigaliaus kalendorius,

Julijaus kalendorius,

mezolitas,

neolitas,

paleolitas.

 

LAIKAS 11 I d. 10 – 13 p.

Užduočių sąs. I d. 3 p. 1, 2 užduotys.

 

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009,

2 p.

Užduočių sąs. I d. 2 p. 1 – 3 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 8, 9.

 

LAIKAS 11  I d. 3, 5 užduotys.

Užduočių sąs. I d. 4 p.  3, 4   užduotys.

 

 

 

Apibūdina istorijos šaltinius ir  jų tipus,

3. Laikas ir erdvė istorijoje

1. Suformuoti  erdvės ir laiko suvokimo  istorijoje vaizdinius.

2. Ugdyti suvokimą, kad istorija skirstoma į įvairius laikotarpius.

Diskusija, darbas su iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Genealogija, heraldika,

interpretacija,

istorijos šaltinis,

numizmatika,

paleografija,

sfragistika.

 

LAIKAS 11 I d. 14 – 17 p.

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009,

2p.

Užduočių sąs. I d. 5 p. 1 – 3 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 9, 10.

 

LAIKAS 11 I d. 4, 6 užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 6 p. 4, 5 užduotys.

 

Apibūdina erdvės ir laiko vietą istorijoje.

4. Darbas su istorijos šaltiniais

1. Lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

 

Šaltinius parenka  mokytojas savo  nuožiūra, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  I d. 53–60 p. užduotys.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

5. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Akmens amžius, analai,

Analų mokykla,

bronzos amžius,

geležies amžius,

genealogija,

Grigaliaus kalendorius,

heraldika,

istorijos šaltinis,

Julijaus kalendorius,

kronika, metraštis,

mezolitas, neolitas,

numizmatika, paleolitas,

priešistorė, sfragistika.

 

 

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

pateikiami vertinimai apie istorinius įvykius ir reiškinius. 

 

I skyrius. Antikos, krikščionybės ir islamo įtakos Europos civilizacijai

Siūlomas pamokų skaičius: 11 pamokų

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Senovės Graikija: nuo Kretos civilizacijos iki Aleksandro Makedoniečio imperijos

1. Suformuoti vaizdinius apie graikų civilizaciją ir jos laimėjimus.

2. Ugdyti suvokimą, kad graikų mokslo, kultūros palikimu naudojamės ir šiandien.

Darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė, diskusija.

Akropolis, aristokratija,

Atika, demokratija,

Helada, helenizmas,

kolonizacija,

metropolija, pilietis, polis, tironas.

 

LAIKAS 11 I d. 20 – 24 p.

Užduočių sąs. I d. 7 p. 1 – 3 užduotys.

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 22–28 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 30–39.

 

 

LAIKAS 11  I d. 7, 8 užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 8 p. 4, 5 užduotys.

 

Nurodo, kurios senovės Graikijoje atsiradusios valstybės

valdymo formos, režimai gyvavo vėlesniais laikais.

 

2.  Senovės Graikijos

kultūra

1. Suformuoti vaizdinius apie graikų religiją.

2. Ugdyti suvokimą, jog senovėje olimpinės žaidynės buvo ne tik sporto, bet ir religinė šventė.

Diskusija, darbas su dokumentais, žemėlapiu, liustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Akademija, drama

epinė poezija,

lyrika, orakulas

simpoziumas.

 

LAIKAS 11 I d. 25 – 28 p.

Užduočių sąs. I d. 9 p. 1 – 3 užduotys.

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 22–28 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 30–39, 50, 51.

 

 

LAIKAS 11  I d. 4, 7 užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 10 p. 4 – 7 užduotys.

 

 

Nurodo, kurie senovės graikų kultūros laimėjimai buvo naudojami vėlesniais laikais.

3. Senovės Romos  valstybė

1. Suformuoti vaizdinius apie romėnų civilizaciją ir jos laimėjimus.

2. Ugdyti suvokimą, jog romėnų mokslinis, kultūrinis palikimas naudojamas ir mūsų dienomis.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Barbaras, didysis tautų kraustymasis, dominatas,

germanai, hunai,

liaudies tribūnas,

oligarchija, patricijas, plebėjas, principatas,

provincija, respublika,

romėniškoji taika, senatas,

tetrarchija, veto teisė.

 

LAIKAS 11 I d. 29 – 33 p.

Užduočių sąs. I d. 11 p. 1 – 4 užduotys.

 

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 30–41 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 40–49, 50, 51.

 

LAIKAS 11  I d. 6, 8 užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 12 p. 5 – 7 užduotys.

 

Nurodo, kurios senovės Romoje atsiradusios valstybės

valdymo formos, režimai gyvavo vėlesniais laikais.

 

4. Romėnų civilizacijos  kultūros palikimas

1. Suformuoti vaizdinius apie  gyvenimą senovės Romoje.

2. Ugdyti suvokimą, kad Roma buvo didžiausias to meto pasaulio miestas.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija.

Akvedukas, amfiteatras

autarkija, latifundija,

mecenatystė, muzėjonas,

nekaltumo prezumpcija,

panteonas, romanizacija,

sentencija, stoicizmas,

termos, vestalė.

 

LAIKAS 11 I d. 34 – 37 p.

Užduočių sąs. I d. 13 p. 1 – 3 užduotys.

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 30–41 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 40–49, 50, 51.

LAIKAS 11  I d. 5, 6 užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 14 p. 4, 5 užduotys.

 

Nurodo, kurios romėnų teisės idėjos ir institucijos gyvavo vėlesniais laikais.

5. Krikščionybės atsiradimas

1. Atskleisti krikščionybės atsiradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog krikščionybė  yra viena iš pasaulinių religijų.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Apaštalas, dogma,

evangelija, katakomba,

krikščionybė, mesijas,

Milano ediktas,

Nikėjos susirinkimas,

pagonybė, pontifikas,

vyskupas.

 

LAIKAS 11 I d. 38 – 42 p.

Užduočių sąs. I d. 15 p. 1 – 3 užduotys.

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009,   40 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 47.

 

LAIKAS 11  I d. 6, 8 užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 16 p. 4 – 6 užduotys.

 

Nustato kas padėjo

krikščionybei plisti Europoje nuo jos pripažinimo iki

tapimo viešpataujančia viduramžių Europos religija.

6. Krikščionybės plitimas Europoje

1. Suformuoti vaizdinius apie antikos paveldo įtaką įvairių laikotarpių Europos visuomenėms.

2. Ugdyti suvokimą, kad antikos paveldas išliko iki mūsų dienų.

Aiškinimas, diskusija, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, iliustracijomis ir dokumentais.

Abatas, celibatas,  grigališkasis choralas, misionierius , popiežius, romanai, teokratija, vienuolis.

LAIKAS 11 I d. 43 – 46 p.

Užduočių sąs. I d. 17 p. 1 – 3 užduotys.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 22–28  p. užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 62.

 

 

 

 

LAIKAS 11  I d.

4, 8 užd.

Užduočių sąs. I d. 18 p. 4 užduotis.

 

Apibūdina krikščionybės plitimą Europoje, nurodo jos įsigalėjimo priežastis.

7. Bizantijos imperija

1. Suformuoti vaizdinius apie Bizantijos politinį ir visuomeninį gyvenimą.

2. Ugdyti suvokimą, jog Bizantijos imperijoje išsaugotas antikos paveldas.

Aiškinimas, diskusija, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, iliustracijomis ir dokumentais.

Basilėjas, bizantinis stilius, ikona, katalikybė, kirilica, Justiniano kodeksas, mozaika, patriarchas, popiežius, schizma, tema.

LAIKAS 11 I d. 47 – 51 p.

Užduočių sąs. I d. 19 p. 1 – 4 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 54, 55.

 

 

 

LAIKAS 11  I d.

2, 4 užd.

Užduočių sąs. I d. 20 p. 5, 6 užduotys.

 

Atpažįsta ir aibūdina Bizantijos imperijos politinius ir kultūros pasiekimus vėlesnių laikų panašiuose reiškiniuose.

8. Arabai ir islamo atsiradimas

1. Atskleisti islamo atsiradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad islamas – viena iš pasaulinių religijų.

 

Arabeska, džihadas, emyras, hidžra, islamas, kalifas, koranas, mečetė, muslumonas, šariatas, sunizmas, šiizmas.

LAIKAS 11 I d. 52 – 55 p.

Užduočių sąs. I d. 21 p. 1 – 3 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 56, 57.

LAIKAS 11  I d.

3, 5 užd.

Užduočių sąs. I d. 22 p. 4, 5 užduotys.

 

Nurodo islamo atsiradimo aplinkybes, apibūdina musulmoniškąją kultūrą,  jos įtaką vėlesnių laikų reiškiniuose.

9. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Akademija, akropolis,

akvedukas, amfiteatras,

apaštalas, aristokratija,

demokratija, didysis tautų kraustymasis, epinė poezija, evangelija,

helenizmas, krikščionybė, latifundija, metropolija, Milano ediktas, nekaltumo prezumpcija, Nikėjos susirinkimas, oligarchija, orakulas, pagonybė, panteonas, patricijas, pilietis, plebėjas, polis,  pontifikas,

respublika, romėniškoji taika, senatas, sentencija, veto teisė,

arabeska, basilėjas, bizantinis stilius,džhadas, ikona, kalifas, katalikybė, kirilica, Koranas, Justiniano kodeksas,mečetė,  mozaika, musulmonas, patriarchas, popiežius, šariatas, schizma, sunizmas, šiizmas, tema.

LAIKAS 11 I d. 62 – 65 p. Užduotis parenka mokytojas savo nuožiūra.

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  I d. 53–60 p. užduotys.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

10. Metodas: Kaip nagrinėti kontūrinį žemėlapį

1. Lavinti darbo su kontūriniais žemėlapais įgūdžius.

2. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Darbas su vadovėlio tekstu, lyginamoji analizė, schemos nagrinėjimas,

diskusija.

 

LAIKAS 11 I d. 60 ir 61 p.

LAIKAS 11  I d.

2 užd.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

 

11. Darbas su istorijos šaltiniais

1. Lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

2. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

 

Šaltinius parenka  mokytojas savo  nuožiūra, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  I d. 53–60 p. užduotys.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

II skyrius. Viduramžių Europos valstybės, visuomenė, ūkis ir kultūra

Siūlomas pamokų skaičius: 12 pamokų

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Karolio Didžiojo imperija ir Europos valstybių kūrimasis

1. Suformuoti vaizdinius apie frankų imperijos sukūrimą.

2. Atskleisti frankų imperijos nuopelnus Europos kultūriniam palikimui.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Beneficija, dinastija,

frankai, grafas,

grafystė, Karolingų atgimimas, saracėnas,

vikingas.

 

LAIKAS 11 I d. 68 – 71 p.

Užduočių sąs. I d. 23 p. 1 – 3 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 58, 59.                 

Ankstyvieji viduramžiai Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS 11 I d. 1, 2 užduotys.

Užduočių sąs. I d. 24 p. 4 – 6 užduotys.

 

 

 

Nusako būdingiausius frankų valstybės ir valdžios bruožus.

2. Feodalizmas: priežastys ir reikšmė

1. Atskleisti feodalizmo atsiradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad viduramžiais žmonės priklausė  tam tikroms įstatymuose apibrėžtoms visuomenės grupėms – luomams.

Aiškinimas, darbas su  iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

Baudžiauninkas, feodalizmas, feodas,

imunitetas, investitūra,

luomas, marginalas,

privilegija, senjoras,

vasalas.

 

LAIKAS 11 I d. 72 – 76 p.

Užduočių sąs. I d. 25 p. 1 – 3 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 66, 67.

 

 

 

LAIKAS 11 I d. 1, 2 užduotys.

Užduočių sąs. I d. 26 p. 5 užduotis.

 

Paaiškina pagrindinius viduramžių feodalinės valstybės, valdžios ir visuomenės Vakarų

Europoje bruožus.

3. Luominė viduramžių visuomenė

1. Suformuoti vaizdinius apie viduramžių luominę visuomenę.

2. Ugdyti suvokimą, jog viduramžių šeimoje kiekvienas narys turėjo tam tikrų pareigų.

Pokalbis, darbas su dokumentais, lyginamoji analizė, aiškinimas.

Antisemitizmas, luomas, marginalas ,pogromas.

LAIKAS 11 I d. 74 – 76 p.

Užduočių sąs. I d. 26 p. 6 užduotis.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 66, 67.

 

 

 

 

LAIKAS 11 I d. 4, 6 užduotys.

 

Apibūdinta luominės viduramžių Vakarų

Europos visuomenės ir šeimos modelį.

 

4. Viduramžių valstybė: nuo feodalinio susiskaldymo iki centralizacijos

1. Atskleisti feodalinio susivaldymo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad svarbiausi centralizacijos iniciatoriai viduramžiais buvo karaliai.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Centralizacija, Didžioji laisvių chartija, domenas,

feodalinis susiskaldymas,

kanceliarija, lordas,

luominė monarchija,

parlamentas.

 

LAIKAS 11 I d. 77 – 80 p.

Užduočių sąs. I d. 27 p. 1  užduotis.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 68, 69.

 

 

 

 

 

LAIKAS 11 I d. 3, 5 užduotys.

Užduočių sąs. I d. 28 p. 2 – 4 užduotys.

 

 

Nurodo feodalinio susiskaldymo priežastis, apibūdina centralizaciją viduramžių Europoje remdaamiesi Prancūzijos ir Anglijos pavyzdžiais.

5.  Katalikų bažnyčios galia viduramžiais

1. Suformuoti vaizdinius apie valdžios pasiskirstymą viduramžiais.

2. Ugdyti suvokimą, jog viduramžiais nuolatos varžėsi religinė ir pasaulietinė valdžios.

Aiškinimas, darbas su  dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijomis, diskusija, pokalbis.

Dešimtinė, ekskomunika,

eretikas, inkvizicija,

kardinolas, piligrimas,

relikvija, simonija,

sinodas, Vormso konkordatas.

 

LAIKAS 11 I d. 81 – 84 p.

Užduočių sąs. I d. 29 p. 1, 2 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 63.

 

 

 

 

LAIKAS 11 I d. 6, 7 užduotys.

Užduočių sąs. I d. 29 p. 3, 30 p. 4 užduotis.

 

Apibūdina religinę ir pasaulietinę valdžias, jų varžymąsi dėl įtakos.

Paaiškina Romos popiežiaus statusą ir įtaką

Europos politiniame gyvenime viduramžiais.

 

6. Kryžiaus žygiai

1. Atskleisti kryžiaus žygių priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad kryžiaus žygiai turėjo ir teigiamų, ir neigiamų pusių.

Pasakojimas, diskusija, darbas su dokumentais, žemėlapiu, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Kryžiaus žygis,

kryžininkas,

mongolai (totoriai),

rekonkista.

 

LAIKAS 11 I d. 85 – 89 p.

Užduočių sąs. I d. 31 p. 1 – 3 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 64, 65.

 

 

 

 

LAIKAS 11 I d. 5, 6 užduotys.

Užduočių sąs. I d. 32 p. 4, 5 užduotys.

 

Nurodo kryžiaus žygių priežastis ir padarinius.

7. Viduramžių Europos ūkis

1. Suformuoti vaizdinius apie Europos ūkį viduramžiais.

2. Ugdyti suvokimą, jog viduramžių Europos ūkio pagrindas – feodalizmas.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Burmistras, cechas,

gildija, Hanzos miestų sąjunga, lažas,

mugė, natūrinis ūkis,

pandemija.

 

LAIKAS 11 I d. 90 – 94 p.

Užduočių sąs. I d. 23 p. 1 – 3 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 72, 73.

 

LAIKAS 11 I d. 1, 2 užduotys.

Užduočių sąs. I d. 34 p. 4 užduotis.

 

Apibūdina viduramžių Europos ūkį, nurodo miestų suklestėjimo priežastis.

8.  Viduramžių Europos kultūra

1. Suformuoti vaizdinius apie mokymąsi ir mokslą viduramžiais.

2. Ugdyti suvokimą, jog viduramžiais mokslas tarnavo Dievui.

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Alchemija, astrologija,

miraklis, misterija,

scholastika, teologija,

trubadūras, universitetas,

 

LAIKAS 11 I d. 95 – 99 p.

Užduočių sąs. I d. 36 p. 3, 4 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 71.

 

LAIKAS 11 I d. 1, 2 užduotys.

Užduočių sąs. I d. 36 p. 5 užduotis.

 

Apibūdina viduramžių Europos mokslą ir švietimą.

9. Viduramžių menas: romanikos ir gotikos bruožai

1. Atskleisti esminius romanikos ir gotikos stilių bruožus.

2. Ugdyti suvokimą, kad viduramžių menas buvo glaudžiai susijęs su religija.

Darbas su iliustracijomis, lyginamoji analizė, aiškinimas, diskusija.

Gotika, romanika.

LAIKAS 11 I d. 97 – 98 p.

Užduočių sąs. I d. 35 p. 1  užduotis.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 71.

LAIKAS 11 I d. 4, 5 užduotys.

Užduočių sąs. I d. 35 p. 2 užduotis.

 

Apibūdina romaninę ir gotikinę kultūras

viduramžiais.

10.Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Abatas, arabeska,

basilėjas, beneficija,

bizantinis stilius,

celibatas, dinastija

džihadas,

grafystė, hidžra,

ikona, islamas,

kalifas, Karolingų atgimimas, katalikybė,

kirilica, Koranas,

mečetė, misionierius,

mozaika, musulmonas,

patriarchas, popiežius,

regula, schizma, stačiatikybė,

sunizmas, šariatas,

šiizmas, tema, teokratinis.

 

 

 

LAIKAS 11 I d. 106 – 107 p.

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio I d. 53–60 p. užduotys.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

11. Metodas: Kaip nagrinėti rašytinį šaltinį

1. Lavinti darbo su kontūriniu žemėlapiu įgūdžius.

2. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Darbas su vadovėlio tekstu, lyginamoji analizė, kontūrinio žemėlapio nagrinėjimas, diskusija.

 

LAIKAS 11 I d. 102 ir 103 p.

Išnagrinėti pasirinktą kontūrinį žemėlapį ir pateikti  klasei.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai.  

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

12. Darbas su istorijos šaltiniais

1. Lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

 

Šaltinius parenka  mokytojas savo  nuožiūra, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio I d. 53–60 p. užduotys.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

 

 

 

 

 

 

 

III skyrius. Viduramžių Lietuva: nuo pagonybės laikų iki krikščioniškos valstybės

Siūlomas pamokų skaičius: 12 pamokų

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Nuo baltų iki lietuvių tautos susidarymo

1. Atskleisti baltų genčių ir lietuvių tautos susidarymo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog baltų genčių pagrindu susiformavo lietuvių, latvių bei prūsų tautos.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Asimiliacija,

autochtonai, baltai,

dykra, etnogenezė,

finougrai, gotai, indoeuropiečiai, iranėnai,

prabaltai, prokalbė,

rytų baltai, sanskritas,

slavai, tauta, vakarų baltai.

 

LAIKAS 11 I d. 110 – 114 p.

Užduočių sąs. I d. 37 p. 1, 2 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 16,17.

LAIKAS 11  I d. 2, 6 užduotys.

Užduočių sąs. I d. 38 p. 3–5 užduotys.

 

Apibrėžia ikivalstybinio laikotarpio baltų žemių  teritorinę ir politinę organizaciją.

 

 

 

 

2.  Baltų visuomenė, kultūra ir dvasinis pasaulis

1. Suformuoti vaizdinius apie ikikrikščioniškąją Lietuvos kultūrą ir visuomenę.

2. Ugdyti suvokimą, jog nemaža dalis pagoniškosios kultūros elementų iki šių dienų išliko lietuvių tradicijose ir papročiuose.

Aiškinimas, darbas su  iliustracijomis, dokumentu, diskusija.

Alkas, baltų dievų panteonas, balų rūda, dausos, Damasko plienas, dvasinė kultūra,

gimininė bendruomenė,

karinė demokratija,

kunigaikštis, kūlgrinda, lietuviški ilgieji,  lydiminė žemdirbystė,  materialinė kultūra, pasaulio medis, piliakalnis, pilkapis, teritorinė (lauko) bendruomenė, urna, vėlė, žemė.

 

LAIKAS 11 I d. 115 – 119 p.

Užduočių sąs. I d. 39 p.  1, 2 užduotis.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 18, 19.

LAIKAS 11  I d. 5, 7 užduotys.

Užduočių sąs. I d. 40 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina esminius pagoniškosios visuomenės ir dvasinio  pasaulio bruožus.

3. Lietuvos  valstybės įkūrimas

1. Atskleisti Lietuvos valstybės susiformavimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad kunigaikštis Mindaugas buvo vienas iš Lietuvos valstybės kūrėjų.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Didysis prūsų sukilimas,

Kalavijuočių ordinas,

kieminėjimas, koalicija, Kryžiuočių ordinas, Lietuvos Didžioji kunigaikštystė,

magistras, žemių konfederacija.

 

LAIKAS 11 I d. 120 – 124 p.

Užduočių sąs. I d. 41 p. 1–3  užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 76,77.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010, 24–25 p.

 

 

 

 

LAIKAS 11 I d. 5, 6 užduotys.

Užduočių sąs. I d. 42 p. 4–6 užduotys.

 

 

 

Nurodo valstybės įkūrimo priežastis.

Apibūdina baltų genčių, kurios sudarė lietuvių

tautą, socialinę struktūrą.

4. Gediminaičių Lietuva

1. Suformuoti vaizdinius apie Gediminaičių laikų valstybės valdymą.

2. Ugdyti suvokimą, jog Gediminas daugelį pergalių pasiekė vadovaudamasis diplomatija.

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Diarchija, militaristinė.

 

LAIKAS 11 I d. 125 – 129 p.

Užduočių sąs. I d. 43 p. 1–3  užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 78.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl.  Leidykla Briedis, 2010, 26 p.

 

 

LAIKAS 11 I d. 3, 4 užduotys. Užduočių sąs. I d. 44 p. 4, 5 užduotys.

 

 

 

 

Apibūdina Gediminaičių laikų valstybės valdymą.

5. LDK valdant Jogailai ir Vytautui

1. Suformuoti vaizdinius apie Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę galybės laikotarpiu.

2. Ugdyti suvokimą, kad Vytauto valdymo metais LDK pasiekė galios viršūnę.

Darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

Lietuvos Metrika, personalinė unija, pretekstas.

 

LAIKAS 11 I d. 130 – 135 p.

Užduočių sąs. I d. 45 p. 2, 3  užduotis.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 71.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    28–29 p.

 

 

 

LAIKAS 11 I d. 6, 7 užduotys. Užduočių sąs. I d. 46 p. 4, 5 užduotis.

 

 

 

Apibūdina LDK valstybę ir visuomenę valdant Jogailai ir Vytautui.

6. Krėvos sutartis ir Lietuvos krikštas

1. Atskleisti Lietuvos krikšto priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog krikštas nukreipė Lietuvą europėjimo keliu.

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Personalinė unija, pretekstas.

LAIKAS 11 I d. 130 – 132 p.

Užduočių sąs. I d. 45 p. 1  užduotis.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 80, 81.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    28–29 p.

 

 

Laikas I d. 8 užd.

 

Apibūdiina krikšto reikšmę Lietuvos valstybei ir visuomenei.

7. LDK dinastinių unijų su Lenkija laikais

1. Suformuoti vaizdinius apie LDK politikos kaitą personalinių unijų su Lenkija laikais.

2. Atskleisti personalinių unijų su Lenkija priežastis.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Algininkas, Didikas, kaštelionas, personalinė unija,

Ponų taryba, seimas,  urėdas,

vaivadija.

 

LAIKAS 11 I d. 136 – 140 p.

Užduočių sąs. I d. 47 p. 1–3  užduotis.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 86.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl.  Leidykla Briedis, 2010,   28–30 p.

 

 

LAIKAS 11 I d.  2 užd.

Užduočių sąs. I d. 48 p. 4, 5 užduotys.

 

 

Paaiškina Lietuvos ir Lenkijos dinastinės

unijos priežastis ir esmę.

Apibūdina XIV–XV a. privilegijų reikšmę ir

atskirų visuomenės grupių dalyvavimo valdžioje

galimybes.

Įvertina Lietuvos Statutų reikšmę

Lietuvos visuomenei.

8. Permainos LDK visuomenėje ir ūkyje

1. Suformuoti vaizdinius apie pokyčius Lietuvos visuomenėje  ir ūkyje priėmus krikštą.

 2. Ugdyti suvokimą, jog per labai trumpą laiką

XV–XVI a. LDK perėmė Vakarų Europos šalių kultūrą ir tapo krikščioniškosios Vakarų civilizacijos dalimi.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Bajorų luomas, brolija, „gerieji žmonės“, jurisdika, kaimynai,

kahalas, karaimas, laukininkai,

lietuvininkas, litvakas, Magdeburgo teisė, Mažoji Lietuva, politinė tauta, totorius, vaitas.

 

LAIKAS 11 I d. 141– 145 p.

Užduočių sąs. I d. 49 p. 1–3  užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 86, 87.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    30 p.

 

 

LAIKAS 11 I d. 5, 6 užduotys.

Užduočių sąs. I d. 50 p. 5 užduotis.

 

 

 

Apibūdina pokyčius Lietuvos visuomenėje ir ūkyje  priėmus krikštą.

Apibrėžia politinės tautos sąvoką LDK XVI-XVII a. kontekste.

9. LDK kultūrinė ir religinė įvairovė

1. Suformuoti vaizdinius apie nekrikščionių gyvenimą LDK.

2. Ugdyti suvokimą, jog nekrikščionių atžvilgiu LDK vyravo tolerancijos dvasia.

Darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė, diskusija.

Jidiš, kahalas, karaimas, litvakas, totorius.

 

LAIKAS 11 I d. 146 – 151 p.

Užduočių sąs. I d. 51 p. 1, 2  užduotis.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 84, 85.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    30 p.

 

LAIKAS 11 I d. 3 užd.

Užduočių sąs. I d. 53 p. 3, 4 užduotys.

 

 

Apibūdina LDK etninių ir konfesinių grupių padėtį.

Konkrečiais pavyzdžiais iliustruoja religinės

tolerancijos ir netolerancijos apraiškas LDK

XVI a.–XVII a. vid. 

10. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Aisčiai,algininkas, alkas, asimiliacija, autochtonai, baltai, balų rūda, dvasinė kultūra, finougrai,

gimininė bendruomenė, indoeuropiečiai, iranėnai, jidiš,jurisdika, kahalai, kunigaikštis,  Magdeburgo teisė, Mažoji Lietuva, materialinė kultūra, pilkapis, prabaltai, prokalbė, rytų baltai, slavai, tauta, teritorinė (lauko) bendruomenė, titnagas, totorius, urna, vakarų baltai, vaitas, vėlė, žemė.

 

LAIKAS 11 I d. 156 – 159 p.

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  I d. 53–60 p. užduotys.

 

Užduočių sąs. I d. 53 p. užduotys.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

11. Metodas: kaip tinkamai konspektuoti?

1. Lavinti darbo su rašytiniais šaltiniais įgūdžius.

2. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Darbas su vadovėlio tekstu, lyginamoji analizė, rašytinių šaltinių nagrinėjimas, diskusija.

 

LAIKAS 11 I d. 154155 p.

LAIKAS 11 I d. 1,  2 užduotys.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

12. Darbas su istorijos šaltiniais

1. Lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

2. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

 

Šaltinius parenka  mokytojas savo  nuožiūra, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  I d. 53–60 p. užduotys.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

 

IV skyrius. Naujųjų laikų pradžia

Siūlomas pamokų skaičius: 14 pamokų

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Didieji geografiniai

atradimai

1. Atskleisti didžiųjų geografinių atradimų priežastis.

2. Ugdyti suvokimą,  kad didieji geografiniai atradimai pakeitė to meto pasaulėvaizdį, paskatino mokslo plėtrą.

Darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, iliustracijų ir dokumentų nagrinėjimas, diskusija.

Astroliabija, didieji geografiniai atradima, karavelė, kolonializmas, kompasas, konkistadoras,

Naujasis pasaulis, Nenugalimoji armada,

portulanas, trikampė prekyba.

 

LAIKAS 11 II d. 182 – 186 p.

Užduočių sąs. II d. 1 p. 1–3  užduotis.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 90, 91.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,   32–33 p.

Geografinės kelionės ir atradimai. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS 11 II d. 1, 3 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 2 p.  4, 5 užduotys.

 

 

Įvardija didžiuosius geografinius atradimus, nurodo jų priežastis.

2. Didžiųjų geografinių atradimų rezultatai

1. Atskleisti didžiųjų geografinių atradimų rezultatus.

2. Ugdyti suvokimą,  kad didieji geografiniai atradimai yra vienas iš svarbiausių istorijos procesų, kurie turėjo įtakos viduramžių pabaigai ir naujųjų laikų pradžiai.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Kolonializmas, Nenugalimoji armada, trikampė prekyba.

LAIKAS 11 II d. 185 – 186 p.

Užduočių sąs. II d.  p. 2, 6  užduotis.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 90, 91.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,   32–33 p.

Geografinės kelionės ir atradimai. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS 11 II d. 5, 6 užduotys.

 

 

Nurodo ryšį tarp XV a. pab. – XVII a. vid.

Didžiųjų geografinių atradimų, mokslo, technikos

laimėjimų ir permainų tuometinėje Vakarų Europos

visuomenėje.

3. Renesansas

1. Atskleisti Renesanso epochos priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog ilgainiui Renesanso idėjos pasklido po visą Europą.

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Heliocentrinė teorija,

humanizmas, inteligentija,

perspektyva, Renesansas.

 

LAIKAS 11 II d. 187 – 191 p.

Užduočių sąs. II d. 3 p. 1–3  užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 92, 93.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,     34–35 p.

 

LAIKAS 11 II d. 2, 3 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 4 p. 4,5  užduotys.

 

 

 

Apibūdina Renesanso epochos priežastis. Nurodo svarbiausius Renesanso centrus.

Atpažįsta antikos laikų idėjas ir simbolius

Renesanso laikų kūryboje. Konkrečiais pavyzdžiais iliustruoja

humanizmo idėjų poveikį to meto visuomenei.

4. Reformacija

1. Atskleisti reformacijos atsiradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad reformacijos judėjimas paskatino keistis katalikybę, kuri ilgainiui atsikratė daugumos ydų.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Avinjono nelaisvė, didžioji schizma, indulgencija,

kalvinizmas, Konstancos susirinkimas, nepotizmas,

predestinacijos teorija,

protestantizmas, reformacija, sekuliarizacija,

Valstiečių karas.

 

LAIKAS 11 II d. 192 – 196 p.

Užduočių sąs. II d. 5 p. 1–3  užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 94.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,  36 p.

 

LAIKAS 11 II d. 4, 5 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 6 p. 4, 5 užduotys.

 

 

Apibrėžia reiškinius ir procesus, kurie laikomi

reformacijos  pasireiškimu

Vakarų Europoje.

5. Katalikų bažnyčia atsinaujina

1. Atskleisti katalikų ir reformatų tarpusavio kovos eigą ir svarbiausius etapus.

2. Ugdyti suvokimą, jog ryžtingi katalikų veiksmai padėjo atsikovoti prarastas pozicijas daugelyje Europos šalių.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Barokas, jėzuitas,

katalikiškoji reforma,

kontrreformacija, Nanto ediktas, pompastika,

propaganda, sielovada,

Tridento bažnytinis susirinkimas,

Trisdešimties metų karas.

 

LAIKAS 11 II d. 197 – 200 p.

Užduočių sąs. II d. 7 p. 1–3  užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 95.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    37 p.

 

LAIKAS 11 II d. 3, 4 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 8 p. 4–6 užduotys.

 

 

 

Apibrėžia reiškinius ir procesus, kurie laikomi

kontrreformacijos pasireiškimu

Vakarų Europoje.

6. Reformacijos ir kontrreformacijos poveikis valstybei ir visuomenei

1. Atskleisti reformacijos ir kontrreformacijos poveikį valstybei ir  visuomenei.

2. Ugdyti suvokimą, kad buvusi vientisa katalikiškoji Europa ilgam pasidalino į katalikišką ir protestantišką stovyklas.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

 

LAIKAS 11 II d. 196 – 200 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 95.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010, 36-37 p.

 

LAIKAS 11 II d. 6, 7 užduotys  173 p.

 

 

 Konkrečiais pavyzdžiais iliustruoja

reformacijos ir kontrreformacijos poveikį valstybei ir

visuomenei.

7. Naujųjų laikų pradžios Europos ūkis ir visuomenė

1. Suformuoti vaizdinius apie Europos ūkį ir visuomenę naujaisiais laikais.

2. Ugdyti suvokimą, jog naujų laikų ūkio ir visuomenės varomoji jėga buvo kapitalizmas.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Bajorija, bankas,

buržuazija, čekis,

infliacija, „kainų revoliucija“, kapitalas,

kapitalizmas, manufaktūra,

merkantilizmas, proletariatas, rinka,

vekselis.

 

LAIKAS 11 II d. 201 – 204 p.

Užduočių sąs. II d. 9 p. 1–3  užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 102, 103.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    44 p.

 

 

LAIKAS 11 II d. 1, 2 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 10 p. 4, 5 užduotys.

 

Apibrėžia reiškinius ir procesus, kurie skatino

kapitalizmo formavimąsi Vakarų Europoje.

Nustato kapitalizmo įtaką naujos visuomenės

socialinės struktūros formavimuisi Europoje.

8. Naujųjų laikų pradžios Europos valstybės

1. Atskleisti absoliučiojo valdymo ypatybes.

2. Suformuoti vaizdinius apie apie absoliutizmo laikų Europos valstybes.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Absoliučioji monarchija,

intendantas, konstitucinė monarchija,

lordas protektorius,

Teisių bilis.

 

LAIKAS 11 II d. 205 – 209 p.

Užduočių sąs. II d. 11 p. 1–3  užduotis.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 98–100.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010, 40–42 p.

 

 

LAIKAS 11 II d. 6, 7  užduotys.

Užduočių sąs. II d. 12 p. 4, 5 užduotys.

 

 

Nurodo esminius absoliutizmo bruožus.

9. Apšvietos epocha

1. Atskleisti Apšvietos idėjų apie žmogaus,

valstybės ir visuomenės santykius kilmės priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog švietėjai gyvai domėjosi ne atskira asmenybe, o visuomenės reikalais.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Apšviestasis absoliutizmas, Apšvieta,

kosmopolitizmas,

laisvamanybė, masonas,

mokslų akademija,

švietėjas.

 

LAIKAS 11 II d. 210 – 214 p.

Užduočių sąs. II d. 13 p. 1–3  užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 114, 115.

 

 

LAIKAS 11 II d. 2, 3 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 14 p.  4, 5 užduotys.

 

 

Nurodo Apšvietos idėjas, kurios turėjo įtakos Europos valstybių ir visuomenės raidai.

10. Didžioji Prancūzijos revoliucija

1. Atskleisti Didžiosios Prancūzijos revoliucijos priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog Didžiosioji Prancūzijos revoliucija iki pamatų sugriovė buvusią santvarką.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Diktatūra, giljotina,

jakobinai, Konventas,

Nacionalinis susirinkimas,

pilietinė visuomenė,

sankiulotas, Termidoro perversmas, Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija.

 

LAIKAS 11 II d. 215 – 219 p.

Užduočių sąs. II d. 15 p. 1, 2  užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 118, 119.

 

 

LAIKAS 11 II d. 6, 7 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 16 p.  4 užduotis.

 

 

Nurodo Didžiosios Prancūzijos revoliucijos priežastis.

11. Didžiosios Prancūzijos revoliucijos reikšmė

1. Atskleisti Didžiosios Prancūzijos

revoliucijos įtaką Europos visuomenėse

vykusiems pokyčiams.

2. Ugdyti suvokimą, jog Didžiosios Prancūzijos revoliucijos idėjos skatino pilietinės visuomenės kūrimąsi.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Pilietinė visuomenė, Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija.

 

LAIKAS 11 II d. 218 – 219 p.

Užduočių sąs. II d. 15 p. 3  užduotis.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 118, 119.

 

 

LAIKAS 11 II d. 3, 5 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 16 p. 5 užduotis.

 

 

Didžiosios Prancūzijos revoliucijos pavyzdžiu

atpažįsta Apšvietos ideologų idėjų taikymą

praktikoje. Paaiškina, kokių visuomenės pokyčių sukėlė

Didžioji Prancūzijos revoliucija

12. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Apšvieta, Apšviestasis absoliutizmas, astroliabija, Avinjono nelaisvė, barokas, buržuazija, didieji geografiniai atradimai, didžioji schizma, diktatūra,

heliocentrinė teorija,

humanizmas, indulgencija,

infliacija, jėzuitas, „kainų revoliucija“, kalvinizmas, kapitalas, kapitalizmas, karavelė, katalikiškoji reforma,

kolonializmas, kontrreformacija,

manufaktūra, merkantilizmas, Nanto ediktas, Naujasis pasaulis, nepotizmas, pilietinė visueomenė, predestinacijos teorija, proletariatas, protestantizmas, reformacija, Renesansas,

rinka, sekuliarizacija,

sielovada, Tridento bažnytinis susirinkimas,

trikampė prekyba, Trisdešimties metų karas, vekselis, Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija

 

LAIKAS 11 II d. 224 – 227 p.

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  II d. 55–64 p. užduotys.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

13. Metodas: Kaip nagrinėti vaizdinius istorijos šaltinius?

1. Lavinti darbo su vaizdiniais šaltiniais įgūdžius.

2. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Darbas su vadovėlio tekstu, lyginamoji analizė, vaizdinių šaltinių nagrinėjimas diskusija.

 

LAIKAS 11 II d. 222223 p.

LAIKAS 11 II d. 2 užd.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

pateikiami vertinimai apie istorinius įvykius ir reiškinius. 

 

14. Darbas su istorijos šaltiniais

1. Lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

 

Šaltinius parenka  mokytojas savo  nuožiūra, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  II d. 55–64 p. užduotys.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

V skyrius. LDK Abiejų Tautų Respublikoje

Siūlomas pamokų skaičius: 11 pamokų

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Renesanso ir humanizmo atspindžiai LDK

1. Suformuoti vaizdinius apie renesanso ir humanizmo raidą LDK.

2. Ugdyti suvokimą, jog renesansas LDK neįgijo atskiros kultūrinės epochos bruožų, pasireiškė tik fragmentiškai.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Lietuvos I Statutas, Valakų reforma.

LAIKAS 11 II d. 230 – 233 p.

Užduočių sąs. II d. 17 p. 1, 2  užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 106.

LAIKAS 11 II d. 3, 5 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 18 p. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina renesanso ir humanizmo raidą LDK.

2.  Abiejų Tautų Respublikos įkūrimas ir valdymas

1. Apibūdinti ATR įkūrimo priežastis.

2. Atskleisti pirmųjų renkamų valdovų valdymą.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Bajorų demokratija, Elekcinis seimas,

Henriko artikulai, liberum veto, Liublino unija,

Pacta conventa, pavieto seimelis, polonizacija,

tarpuvaldis, Vyriausiųjų bajorų suvažiavimas.

 

LAIKAS 11 II d. 234 – 238 p.

Užduočių sąs. II d. 19 p. 1– 3  užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 104.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,  46–47 p.

 

 

 

LAIKAS 11 II d.2, 5 užduotys.

 

Užduočių sąs. II d. 20 p. 4–6 užduotys.

 

Paaiškina Liublino unijos tarp LDK ir Lenkijos

karalystės priežastis ir esmę.

Apibūdina svarbiausiųjų LDK pareigūnų

funkcijas susikūrus ATR.

3. Abiejų Tautų Respublikos silpnėjimas

1. Atskleisti karaliaus valdžios silpnėjimo Respublikoje priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie bajorų savivalę Respublikoje

XVII a. II pusėje–

XVIII a.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Anarchija, dinastinis karas, kazokas,

konfederacija,  okupacija, Šiaurės karas.

 

LAIKAS 11 II d. 239 – 243 p.

Užduočių sąs. II d. 21 p. 1, 2  užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 110, 111.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    50–51 p.

 

LAIKAS 11 II d. 4, 5 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 22 p. 3–5 užduotys.

 

Nurodo LDK politinius, demografinius,

ekonominius pokyčius nuo XVII a. vid.  iki XVIII a. vid.

Paaiškina, kaip XVII a. II  pusės – XVIII a. vid. karai veikė LDK valstybės ir visuomenės

raidą.

 

4. Reformacija ir Katalikų bažnyčios reforma LDK

1. Atskleisti protestantizmo kelią į Lietuvą.

2. Ugdyti suvokimą, jog protestantizmas Lietuvoje nenurungė katalikybės.

Darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

Arijonas, bazilijonas,

evangelikas reformatas,

kalvarijos, unitas.

 

LAIKAS 11 II d. 244 – 247 p.

Užduočių sąs. II d. 23 p. 1, 2  užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 107, 108.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl.  Leidykla Briedis, 2010,   48–49 p.

 

LAIKAS 11 II d. 2, 6 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 24 p. 4, 5 užduotis.

 

 

 

 

Konkrečiais pavyzdžiais iliustruoja

reformacijos ir kontrreformacijos poveikį valstybei ir

visuomenei.

 

5. Reformacijos ir kontrreformacijos padariniai LDK

1. Suformuoti vaizdinius apie reformacijos ir kotrreformacijos raidą LDK.

2. Ugdyti suvokimą, kad LDK galutinę pergalė konfesijų kovoje šventė katalikai.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

 

LAIKAS 11 II d. 246 – 247 p.

Užduočių sąs. II d. 23 p. 3  užduotis.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 107, 108.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl.  Leidykla Briedis, 2010,   48–49 p.

 

LAIKAS 11 II d.  7 užd.

 

Nurodo  pagrindinius  reformacijos ir kontrrefrmacijos LDK padarinius.

6. LDK kultūra nuo baroko iki Apšvietos

1. Suformuoti vaizdinius apie mokslą ir kultūrą LDK XVI–XIX a.

2. Parodyti Vilniaus akademijos indėlį į mokslą ir kultūrą Lietuvoje.

Darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

Edukacinė komisija. ekonomija, panegirika, pijoras.

 

LAIKAS 11 II d. 248 – 252 p.

Užduočių sąs. II d. 25 p. 1, 2  užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 112, 113.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    52 p.

 

LAIKAS 11 II d. 4, 5 užduotys.

 

 

Apibūdina barokinės kultūros apraiškas LDK.

 

7. Valstybės reformos

1. Suformuoti vaizdinius apie ATR vykdytas reformas po I padalijimo.

2. Ugdyti suvokimą, jog reformos neišgelbėjo silpnėjančios valstybės.

Darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

Abiejų Tautų tarpusavio įžadas, deputacija, „Familija“,

Ketverių metų seimas,

konfederacija, Lietuvos tautinė aukščiausioji taryba, Nuolatinė taryba.

 

LAIKAS 11 II d. 253 – 257 p.

Užduočių sąs. II d. 27 p. 2  užduotis.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 121.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    50–51 p.

 

LAIKAS 11 II d. 1, 2 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 28 p. 5 užduotis.

 

 

 

Nurodo Ketverių metų seimo siekius

reformuoti ATR.

Apibrėžia 1791 m. gegužės 3-iosios

konstitucijos nuostatas apie valstybės valdymą ir

visuomenės grupes.

 

 

8. Abiejų Tautų Respublikos žlugimas

1. Atskleisti  ATR žlugimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad nesėkmingas sukilimas priartino ATR valstybingumo panaikinimą.

 

Abiejų Tautų tarpusavio įžadas, aneksija,

deputacija, Lietuvos tautinė aukščiausioji taryba, Nuolatinė taryba, Polaneco universalas,

Targovicos konfederacija.

 

LAIKAS 11 II d. 253 – 257 p.

Užduočių sąs. II d. 27 p. 1, 2  užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 120–124.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    50–51 p.

 

LAIKAS 11 II d.  6 užd.

Užduočių sąs. II d. 28 p. 4 užduotis.

 

 

 

Nurodo priežastis, lėmusias užsienio valstybių

kišimąsi į ATR vidaus politiką ir valstybingumo

praradimą.

Pavyzdžiais iliustruoja atskirų LDK visuomenės

grupių pozicijas padalijimų ir valstybės žlugimo

metu.

 Nurodo valstybingumo praradimo padarinius Lietuvos visuomenei.

9. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Abiejų Tautų tarpusavio įžadas, aneksija, arijonas,

bajorų demokratija,

bazilijonas, dinastinis karas,

Edukacinė komisija.

ekonomija, evangelikas reformatas, „Familija“,

Henriko artikulai,

kalvarijos, kazokas,

Ketverių metų seimas,

konfederacija,

liberum veto, Liublino unija,

Nuolatinė taryba, Pacta conventa, pavieto seimelis, pijoras, polonizacija, Šiaurės karas, Targovicos konfederacija, tarpuvaldis,

unitas.

 

LAIKAS 11 II d. 262 – 265 p.

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  II d. 55–64 p. užduotys.

 

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

10. Metodas: Kaip nagrinėti statistikos duomenis?

1. Lavinti darbo su su statistikos duomenimis įgūdžius.

2. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Darbas su vadovėlio tekstu, lyginamoji analizė, statistikos duomenų  nagrinėjimas, diskusija.

 

LAIKAS 11 I d. 260261 p.

LAIKAS 11 I d.    2 užd.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

 

11. Darbas su istorijos šaltiniais

1. Lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

 

Šaltinius parenka  mokytojas savo  nuožiūra, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  II d. 55–64 p. užduotys.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

VI skyrius. Europos visuomenė pramonės perversmo bei nacionalizmo epochoje

Siūlomas pamokų skaičius: 13 pamokų

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Napoleono epocha

1. Atskleisti Napoleono įsigalėjimo valdžioje priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog karjeros aukštumų Napoleonas pasiekė visų pirma dėl asmeninių savybių.

Aiškinimas, diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, žemėlapiu, lyginamoji analizė.

Amnestija, direktorija, gerilija, konkordatas,Napoleono kodeksas, plebiscitas „šimtas dienų“.

LAIKAS II d.  268 – 272 p.

Užduočių sąs. II d. 29 p. 1–3 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 124, 125.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2010,

12, 13 p.

 

LAIKAS II d.  4, 6 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 30 p. 4, 5 užduotys.

 

Nurodo Napoleono įsigalėjimo priežastis. Įvardija Napoleono reformas.

2. Napoleono karai ir jų padariniai

1. Suformuoti vaizdinius apie Napoleono karus, pergales ir pralaimėjimus.

2. Atskleisti Napoleono karų padarinius.

Aiškinimas, darbas su iliustracijomis, vadovėlio tekstu, dokumentais, diskusija.

Korupcija, Napoleono kodeksas, „šimtas dienų“.

LAIKAS II d.  270 –272 p.

Užduočių sąs. II d. 30 p. 6 užduotis.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 126.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2010,

14 p.

 

LAIKAS II d. 5 užduotis.

 

Apibūdina Napoleono karus. Įvardija karų padarinius.

3. XIX a. politinės  ideologijos

1. Suformuoti vaizdinius apie modernių politinių ideologijų kūrimąsi XIX a.

2. Ugdyti suvokimą, jog XIX a. susiformavusi politinė sistema padėjo šiuolaikinių demokratinių valstybių pagrindus.

Darbas su  vadovėlio tekstu, dokumentais, iliustracijomis, žemėlapiu, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Anarchizmas, dešinieji, kairieji, komunizmas, konservatizmas, liberalizmas, socialdemokratija, socializmas.

LAIKAS II d. 273 – 276 p.

 

Užduočių sąs. II d. 31 p. 1–3 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 128.

 

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2010,

16 p.

 

LAIKAS II d.  3, 5 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 32 p.  4 užduotis.

 

Apibūdina XIX a. politines ideologijas. Nurodo anarchizmo, konservatizmo, liberalizmo ir socializmo esminius bruožus.

4.  Nacionalizmo epochos Europa

1. Atskleisti Vienos kongreso rezultatus.

2. Ugdyti suvokimą, kad nuo XIX a. vis svarbesnį vaidmenį ima vaidinti tauta ir tautinės valstybės idėja.

Aiškinimas, diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, žemėlapiu, lyginamoji analizė.

Kancleris, moderni tauta, nacionalizmas, politinė tauta, restauracija, šovinizmas, „Tautų pavasaris“, Vienos kongresas.

LAIKAS II d. 277–281 p.

Užduočių sąs. II d. 33 p. 1–4 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 128, 130–132.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2010, 15, 16, 18–21 p.

LAIKAS II d.  4, 5 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 34 p. 5, 6 užduotys.

 

Apibūdina Vienos kongreso rezultatus. Paaiškina tautinių sąjūdžių ir konfliktų XIX a. Europoje priežastis ir padarinius, poveikį naujų

valstybių susidarymui ir demokratizavimui.  Skiria nacionalizmą nuo šovinizmo.

5.  Pramonės perversmas

1. Atskleisti pramonės perversmo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog pramonės revoliucija paskatino kapitalizmo suklestėjimą.

Darbas su  vadovėlio tekstu, dokumentais, iliustracijomis, žemėlapiu, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Akcija, birža, fabrikas, industrializacija, monopolija, pramonės revoliucija, savikaina.

LAIKAS II d. 282–285 p.

Užduočių sąs. II d. 35 p. 1–4 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 134.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2010,

1, 22 p.

 

LAIKAS II d.  5, 6 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 36 p. 5, 6 užduotys.

 

Nurodo pramonės perversmo priežastis. Apibūdina pramonės perversmo sukeltus pokyčius technologijų, ekonomikos, socialinėje sferose.

 

 

6.  Pramonės perversmo įtaka visuomenei

1. Suformuoti vaizdinius apie pramonės revoliucijos įtaką Europai.

2. Ugdyti suvokimą, kad pramonės revoliucija iš esmės pakeitė žmonių gyvenimą.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, žemėlapiu, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Buržuazija, demografinis sprogimas, emigracija, industrinė visuomenė, inteligentija, migracija, proletariatas, profesinė sąjunga, urbanizacija.

LAIKAS II d. 286–289 p.

Užduočių sąs. II d. 37 p. 1–3 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 127.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2010,

1, 22 p.

 

LAIKAS II d.  3, 4 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 38 p. 4, 5 užduotys.

 

Paaiškina pramonės perversmo įtaką Europos visuomenės kaitai.

 

7.  Europos kultūros pokyčiai

1. Suformuoti vaizdinius apie kultūros pokyčius

XIX a.

2. Ugdyti suvokimą, jog sparčiai besikeičianti XIX a. kultūra atspindėjo tuo metu visuomenėje vykstančias permainas.

Lyginamoji analizė,  diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, žemėlapiu, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

„Ketvirtoji valdžia“, modernizmas, realizmas, romantizmas, žiniasklaida.

LAIKAS II d. 290–293 p.

 

Užduočių sąs. II d. 39 p. 1–3 užduotys.

 

 

LAIKAS II d.  4, 6 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 40 p. 4, 5 užduotys.

 

Apibūdina Europos kultūros pokyčius XIX a., išskiria svarbiausius raidos bruožus.

Paaiškina urbanizacijos, industrializacijos poveikį kultūros raidai.  Nurodo naujų technikos išradimų įtaką kultūrai.

8. Didžiųjų valstybių imperinė užsienio politika

1. Atskleisti imperializmo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog imperializmas paskatino konfliktų ir  įtampos augimą pasaulyje.

Aiškinimas, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijomis, diskusija, pokalbis.

Būras, dekolonizacija, dominija, imperializmas, metropolija, protektoratas, rasizmas.

LAIKAS II d. 294–298 p.

Užduočių sąs. II d. 41 p. 1, 2 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 138.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2010,

26–30 p.

LAIKAS II d. 4, 5 užduotys.

 

Užduočių sąs. II d. 42 p. 4 užduotis.

 

Nurodo imperializmo priežastis, išskiria svarbiausius imperializmo bruožus, įvardija XIX a.- XX a. imperialistines valstybes.

9. Imperializmo padariniai

1. Atskleisti imperializmo padarinius.

2. Suformuoti vaizdinius apie imperialistinės politikos įtaką kolonijų raidai.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Būras, dekolonizacija, dominija, imperializmas, metropolija, protektoratas, rasizmas.

LAIKAS II d. 297–298 p. Užduočių sąs. II d. 41 p. 3 užduotis.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 139, 140.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2010,

26–30 p.

LAIKAS II d. 3 užduotis.

Užduočių sąs. II d. 42 p. 5 užduotis.

 

Apibūdina imperializmo padarinius. Paaiškina, kaip imperialistiniai konfliktai įtakojo privedė prie Pirmojo pasaulinio karo.

10. Pirmasis pasaulinis karas

1. Atskleisti Pirmojo pasaulinio karo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad didžiausias iki tol vykęs konfliktas buvo imperialistinių konfliktų padarinys.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, žemėlapiu, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Antantės sąjunga, genocidas, pretekstas, Tautų apsisprendimo teisė, Trilypė sąjunga.

LAIKAS II d.

299–303 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 43 p. 1, 2 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 153–156.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2010,

40–47 p.

 

LAIKAS II d.  2, 3 užduotys.

 

Užduočių sąs. II d. 44 p. 4–6 užduotys.

 

Nurodo Pirmojo pasaulinio karo priežastis, eigą ir padarinius. Paaiškina ryšį tarp Pirmojo pasaulinio karo rezultatų ir naujų visuomenės raidos sąlygų.

11. Pirmojo pasaulinio karo padariniai

1. Atskleisti Pirmojo pasaulinio karo padarinius.

2. Ugdyti suvokimą, kad Pismasis pasaulinis karas buvo didžiausias iki tol vykęs konfliktas.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, žemėlapiu, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Genocidas

LAIKAS II d.

302–303 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 43 p. 3 užduotis.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 160.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2010,

40–47 p.

 

LAIKAS II d.  6 užduotis.

 

Užduočių sąs. II d. 44 p. 4–6 užduotys.

 

Nurodo Pirmojo pasaulinio karo  padarinius. Paaiškina ryšį tarp Pirmojo pasaulinio karo rezultatų ir naujų visuomenės raidos sąlygų.

12. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, lyginamoji analizė, diskusija.

Antanatės sąjunga, amnestija, anarchizmas,  buržuazija, dekolonizacija, demografinis sprogimas,  dešinieji,  direktorija, dominija,

emigracija, genocidas, imperializmas,  industrinė visuomenė, kairieji, komunizmas, konservatizmas, liberalizmas, metropolija Napoleono kodeksas, rasizmas, Trilypė sąjunga,

„šimtas dienų“.

LAIKAS II d. 306 ir 309 p. užduotys.

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  II d. 55–64 p. užduotys.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

pateikiami vertinimai apie istorinius įvykius ir reiškinius. 

 

13. Darbas su istorijos šaltiniais

1. Lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

 

Šaltinius parenka mokytojas, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  II d. 55–64 p. užduotys.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir pateikiami istorinių įvykių, reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorinius ir kitus informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie praeitį.

VII skyrius. Lietuvos visuomenė Rusijos carų valdžioje

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Rusijos imperija ir jos politika buvusioje LDK

1. Atskleisti Rusijos imperijos  politinius tikslus XIX a. buvusioje LDK.

2. Ugdyti suvokimą, jog vienas iš pagrindinių Rusijos imperijos tikslų buvo rusinti Lietuvą.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Aneksija, gubernija, katorga, „lenkų pradų naikinimo“ politika, okupacija, rusifikacija, „rusų pradų atkūrimo“ programa.

LAIKAS II d.  312 – 316 p.

 

Užduočių sąs. I d. 13 p. 1–3 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 160.

 

 

 

LAIKAS II d.  2, 5 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 14 p. 4 užd.

 

 

Apibūdina Rusijos imperijos XIX a. politiką buvusioje LDK Paaiškina, kokių rezultatų tokia politika siekta.

2. Mėginimai išsivaduoti iš carinės Rusijos priespaudos: 1830–1831 m. sukilimas.

1. Suformuoti vaizdinius apie mėginimus išsivaduoti iš carinės Rusijos priespaudos.

2. Ugdyti suvokimą, kad net sunkiausiu tautai metu viltis išlikti, išsaugoti kalbą neišblėso.

Darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijomis, žemėlapiu, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Baltieji, internavimas, kontribucija, Krymo karas, marionetė, prancūzmetis, raudonieji.

LAIKAS II d. 317 – 321 p.

 

Užduočių sąs. II d. 47 p. 2, 3 užduotys.

 

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2010,

17, 31 p.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 143.

 

LAIKAS II d.  1, 2 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 48 p. 4 užd.

 

 

 

Apibūdina kovos su caro priespauda būdus, nurodo išsivadavimo priežastis.

3. 1863–1864 m. sukilimas

1. Atskleisti 1863–1864 metų sukilimo priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie sukilimo eigą bei padarinius.

Darbas su  vadovėlio tekstu, dokumentais, iliustracijomis, žemėlapiu, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Baltieji, internavimas, kontribucija, Krymo karas, marionetė, kontribucija, prancūzmetis, raudonieji.

LAIKAS II d. 320 – 321 p.

Užduočių sąs. II d. 47 p. 1 užd.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 143.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2010,

31 p.

 

LAIKAS II d. 5 užduotis.

Užduočių sąs. II d. 48 p. 5 užd.

 

Nurodo 1863–1864   metų sukilimo priežastis bei padarinius, įvardija svarbiausius etapus, palygina su 1830–1831 sukilimu ir jo reikšme Lietuvos visuomenei.

4. XIX a. Lietuvos visuomenė ir ūkis

1. Suformuoti vaizdinius apie XIX a. Lietuvos visuomenę.

2. Ugdyti suvokimą, kad XIX a. Lietuva buvo visų pirma žemės ūkio kraštas.

Aiškinimas, darbas su iliustracijomis, dokumentais, darbas su vadovėlio tekstu, diskusija.

Diskriminacija, manifestas, rangų sistema, rekrūtas.

LAIKAS II d. 322 – 326 p.

Užduočių sąs. II d. 49 p. 1–3 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 144, 149.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2010,

37 p.

LAIKAS II d.  3, 6 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 50 p. 4, 5 užduotys.

 

 

Apibūdina XIX a. Lietuvos visuomenę, įvardija svarbiausius jos bruožus. Nurodo labiausiai išplėtotas ūkio kryptis.

5. XIX–XX a. pradžios Lietuvos kultūros bruožai

1. Suformuoti vaizdinius apie kultūrinį gyvenimą Lietuvoje XIXXX a.

2. Ugdyti suvokimą, jog Vilniaus universitetas           XIX a. pradžioje buvo Lietuvos kultūros centras

Darbas su  vadovėlio tekstu, dokumentais, iliustracijomis, žemėlapiu, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Daraktorius, graždanka, knygnešys, knygnešystė, lietuvių tautinis atgimimas, spaudos draudimas.

LAIKAS II d. 327 – 330 p.

Užduočių sąs. II d. 51 p. 1–3 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 145.

 

 

 

LAIKAS II d.  3, 4 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 52 p. 4, 5 užduotys.

 

 

Apibūdina XIX a. Lietuvos kultūrą, į vardija svarbiausius jos bruožus.

6. Lietuvių tautinis atgimimas

1. Atskleisti lietuvių tautinio atgimimo priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie žymiausius lietuvių tautinio atgimimo veikėjus ir jų nuopelnus.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, žemėlapiu, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

„Aušra“,  autonomija, bendrinė (literatūrinė) kalba, Didysis Vilniaus seimas, klojimo teatras, krajovcai, „Varpas“. 

LAIKAS II d. 331–335 p.

Užduočių sąs. II d. 53 p. 2, 3 užduotys.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 146–148.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2010,

32–35 p.

LAIKAS II d.  1, 2 užduotys.

Užduočių sąs. II d. 54 p. 4, 5 užduotys.

 

Nurodo lietuvių tautinio atgimimo priežastis ir esminius jo bruožus.

7. Lietuvių tautinio atgimimo rezultatai

1. Atskleisti lietuvių tautinio atgimimo rezultatus.

2. Ugdyti suvokimą, kad prasidėjęs tautinis atgimimas paskatino modernios lietuvių tautos formavimąsi.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

„Aušra“,  autonomija, bendrinė (literatūrinė) kalba, Didysis Vilniaus seimas, klojimo teatras, krajovcai, „Varpas“. 

LAIKAS II d. 334–335 p.

Užduočių sąs. II d. 53 p. 1 užd.

Didysis istorijos atlasas mokyklai. Leidykla Briedis, 2014, p. 146–148.

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2010,

32–35 p.

 

LAIKAS II d. 5, 6 užduotys.

 

Įvardija tautinio atgimimo rezultatus, paaiškina kaip atgimimas įtakojo modernios lietuvių tautos formavimąsi.

8. Apibendrinamoji pamoka

 

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Aneksija, „Aušra“,  autonomija, bendrinė (literatūrinė) kalba, Didysis Vilniaus seimas, diskriminacija, graždanka, knygnešys, knygnešystė, krajovcai,  „lenkų pradų naikinimo“ politika, okupacija, „rusų pradų atkūrimo“ programa, „Varpas“. 

LAIKAS II d. 338 – 341 p. užduotys.

 

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  II d. 55–64 p. užduotys.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir pateikiami istorinių įvykių, reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorinius ir kitus informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie praeitį.

9. Darbas su istorijos šaltiniais

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

 

Šaltinius parenka mokytojas, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  II d. 55–64 p. užduotys.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir pateikiami istorinių įvykių, reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorinius ir kitus informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie praeitį.

Kartojimas

Siūlomas pamokų skaičius: 6 pamokos

1. Kartojimo pamoka

1. Įtvirtinti kurso medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

 

 

Užduotis parenka mokytojas, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  I d. 53–60 p. užduotys arba II d. 55–64 p. užduotys.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir pateikiami istorinių įvykių, reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorinius ir kitus informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie praeitį.

2. Kartojimo pamoka

1. Įtvirtinti kurso medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

 

 

Užduotis parenka mokytojas, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  I d. 53–60 p. užduotys arba  II d. 55–64 p. užduotys.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir pateikiami istorinių įvykių, reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorinius ir kitus informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie praeitį.

3. Kartojimo pamoka

1. Įtvirtinti kurso medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

 

 

Užduotis parenka mokytojas, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  I d. 53–60 p. užduotys arba  II d. 55–64 p. užduotys.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir pateikiami istorinių įvykių, reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorinius ir kitus informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie praeitį.

4. Kartojimo pamoka

1. Įtvirtinti kurso medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

 

 

Užduotis parenka mokytojas, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  I d. 53–60 p. užduotys arba II d. 55–64 p. užduotys.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir pateikiami istorinių įvykių, reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorinius ir kitus informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie praeitį.

5. Kartojimo pamoka

1. Įtvirtinti kurso medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

 

 

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  I d. 53–60 p. užduotys arba  II d. 55–64 p. užduotys.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir pateikiami istorinių įvykių, reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorinius ir kitus informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie praeitį.

6. Kartojimo pamoka

1. Įtvirtinti kurso medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

 

 

Pasirinktinai: Užduočių sąsiuvinio  I d. 53–60 p. užduotys arba  II d. 55–64 p. užduotys.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir pateikiami istorinių įvykių, reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorinius ir kitus informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie praeitį.