Teminis planas vadovėliui LAIKAS 11, BRIEDIS, 2011, bendrasis kursas

 

Įvadas

Siūlomas pamokų skaičius: 5 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Istorijos mokslas

1. Atskleisti istorijos tyrimo būdus.

2. Ugdyti domėjimąsi Europos istorija.

Darbas su  dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Analai, Analų mokykla,

istorijos filosofija,

kronika, metraštis

priešistorė.

 

LAIKAS 11  I d.  6 ir  9 p.

 

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009,

2 p.

 

LAIKAS 11 I d. 3, 8 užduotys.

 

 

Apibūdina istorijos tyrimo būdus.

2. Istorijos šaltiniai ir tyrimai

1. Suformuoti  vaizdinius apie istorijos šaltinių įvairovę.

2. Ugdyti suvokimą, kad būtina kritiškai vertinti istorijos šaltinius.

Diskusija, darbas su iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Akmens amžius,

bronzos amžius,

geležies amžius,

Grigaliaus kalendorius,

Julijaus kalendorius,

mezolitas,

neolitas,

paleolitas.

 

LAIKAS 11 I d. 10 ir 13 p.

 

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009,

2 p.

 

LAIKAS 11  I d. 3, 5 užduotys.

 

 

Apibūdina istorijos šaltinius ir  jų tipus,

3. Laikas ir erdvė istorijoje

1. Suformuoti  erdvės ir laiko suvokimo  istorijoje vaizdinius.

2. Ugdyti suvokimą, kad istorija skirstoma į įvairius laikotarpius.

Diskusija, darbas su iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Genealogija, heraldika,

interpretacija,

istorijos šaltinis,

numizmatika,

paleografija,

sfragistika.

 

LAIKAS 11 I d. 14 ir 17 p.

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009,

2p.

 

LAIKAS 11 I d. 4, 6 užduotys.

 

 

Apibūdina erdvės ir laiko vietą istorijoje.

4. Darbas su istorijos šaltiniais

1. Lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

 

Šaltinius parenka  mokytojas savo  nuožiūra, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

5. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Akmens amžius, analai,

Analų mokykla,

bronzos amžius,

geležies amžius,

genealogija,

Grigaliaus kalendorius,

heraldika,

istorijos šaltinis,

Julijaus kalendorius,

kronika, metraštis,

mezolitas, neolitas,

numizmatika, paleolitas,

priešistorė, sfragistika.

 

 

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

pateikiami vertinimai apie istorinius įvykius ir reiškinius. 

 

Antikos civilizacijos

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Senovės Graikija: nuo Kretos civilizacijos iki Aleksandro Makedoniečio imperijos

1. Suformuoti vaizdinius apie graikų civilizaciją ir jos laimėjimus.

2. Ugdyti suvokimą, kad graikų mokslo, kultūros palikimu naudojamės ir šiandien.

Darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė, diskusija.

Akropolis, aristokratija,

Atika, demokratija,

Helada, helenizmas,

kolonizacija,

metropolija, pilietis, polis, tironas.

 

LAIKAS 11 I d. 38 ir 42 p.

 

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 22–28 p.

 

LAIKAS 11  I d. 7, 8 užduotys.

 

Nurodo, kurios senovės Graikijoje atsiradusios valstybės

valdymo formos, režimai gyvavo vėlesniais laikais.

 

2.  Senovės Graikijos

kultūra

1. Suformuoti vaizdinius apie graikų religiją.

2. Ugdyti suvokimą, jog senovėje olimpinės žaidynės buvo ne tik sporto, bet ir religinė šventė.

Diskusija, darbas su dokumentais, žemėlapiu, liustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Akademija, drama

epinė poezija,

lyrika, orakulas

simpoziumas.

 

LAIKAS 11 I d. 43 ir 46 p.

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 22–28 p.

 

LAIKAS 11  I d. 4, 7 užduotys.

 

 

 

Nurodo, kurie senovės graikų kultūros laimėjimai buvo naudojami vėlesniais laikais.

3. Senovės Romos  valstybė

1. Suformuoti vaizdinius apie romėnų civilizaciją ir jos laimėjimus.

2. Ugdyti suvokimą, jog romėnų mokslinis, kultūrinis palikimas naudojamas ir mūsų dienomis.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Barbaras, didysis tautų kraustymasis, dominatas,

germanai, hunai,

liaudies tribūnas,

oligarchija, patricijas, plebėjas, principatas,

provincija, respublika,

romėniškoji taika, senatas,

tetrarchija, veto teisė.

 

LAIKAS 11 I d. 47 ir 51 p.

 

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 30–41 p.

 

LAIKAS 11  I d. 6, 8 užduotys.

 

 

Nurodo, kurios senovės Romoje atsiradusios valstybės

valdymo formos, režimai gyvavo vėlesniais laikais.

 

4. Romėnų civilizacijos  kultūros palikimas

1. Suformuoti vaizdinius apie  gyvenimą senovės Romoje.

2. Ugdyti suvokimą, kad Roma buvo didžiausias to meto pasaulio miestas.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija.

Akvedukas, amfiteatras

autarkija, latifundija,

mecenatystė, muzėjonas,

nekaltumo prezumpcija,

panteonas, romanizacija,

sentencija, stoicizmas,

termos, vestalė.

 

LAIKAS 11 I d. 52 ir 55 p.

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 30–41 p.

LAIKAS 11  I d. 5, 6 užduotys.

 

 

Nurodo, kurios romėnų teisės idėjos ir institucijos gyvavo vėlesniais laikais.

5. Krikščionybės atsiradimas

1. Atskleisti krikščionybės atsiradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog krikščionybė  yra viena iš pasaulinių religijų.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Apaštalas, dogma,

evangelija, katakomba,

krikščionybė, mesijas,

Milano ediktas,

Nikėjos susirinkimas,

pagonybė, pontifikas,

vyskupas.

 

LAIKAS 11 I d. 56 ir 59 p.

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009,   40 p.

 

LAIKAS 11  I d. 6, 8 užduotys.

 

 

Nustato kas padėjo

krikščionybei plisti Europoje nuo jos pripažinimo iki

tapimo viešpataujančia viduramžių Europos religija.

6. Europos visuomenės antikinės ištakos

1. Suformuoti vaizdinius apie antikos paveldo įtaką įvairių laikotarpių Europos visuomenėms.

2. Ugdyti suvokimą, kad antikos paveldas išliko iki mūsų dienų.

Aiškinimas, diskusija, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, iliustracijomis ir dokumentais.

Akvedukas, amfiteatras, demokratija, drama, krikščionybė, lyrika, nekaltumo prezumpcija,, oligarchija, pilietis,  respublika, senatas, sentencija, vyskupas.

LAIKAS 11 I d. 38 ir 59 p. (Mokytojas savo nuožiūra parenka tai, kas svarbiausia).

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas. Leidykla Briedis, 2009, 22–28  p. Užduotys.

 

 

 

LAIKAS 11  I d.

4 užd. 42 p., 4, 6 užduotys 46 p., 8 užd. 51 p., 7 užd. 55 p.

 

Atpažįsta antikos laikais atsiradusias politines, kultūrines ir

teisines idėjas vėlesnių laikų panašiuose

reiškiniuose.

7. Metodas: Kaip nagrinėti istorijos schemas?

1. Lavinti darbo su istorijos schemomis įgūdžius.

2. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Darbas su vadovėlio tekstu, lyginamoji analizė, schemos nagrinėjimas,

diskusija.

 

LAIKAS 11 I d. 62 ir 63 p.

LAIKAS 11  I d.

2 užd.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

 

8. Darbas su istorijos šaltiniais

1. Lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

2. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

 

Šaltinius parenka  mokytojas savo  nuožiūra, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

9. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Akademija, akropolis,

akvedukas, amfiteatras,

apaštalas, aristokratija,

demokratija, didysis tautų kraustymasis, epinė poezija, evangelija,

helenizmas, krikščionybė, latifundija, metropolija, Milano ediktas, nekaltumo prezumpcija, Nikėjos susirinkimas, oligarchija, orakulas, pagonybė, panteonas, patricijas, pilietis, plebėjas, polis,  pontifikas,

respublika, romėniškoji taika, senatas, sentencija, veto teisė,

vyskupas.

 

LAIKAS 11 I d. 64 ir 65 p.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

 Lietuvos priešistorė

Siūlomas pamokų skaičius: 5 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1.  Ūkio raida

1. Suformuoti vaizdinius apie priešistorės žmonių gyvenimą ir verslus nuo paleolito iki neolito laikotarpių.

2. Formuoti supratimą, jog neolito laikotarpiu priešistorės žmonių gyvenime įvyko esminių permainų.

 

Diskusija, darbas su iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Ariamoji (pūdyminė) žemdirbystė, balų rūda,

Damasko plienas,

gintaras, juvelyras,

kūlgrinda, lietuviški ilgieji,

lydiminė žemdirbystė,

materialinė kultūra,

piliakalnis, pilis, titnagas.

 

LAIKAS 11 I d. 68 ir 71 p.

 

LAIKAS 11  I d. 4, 7 užduotys.

 

Įvertina gamtos vaidmenį priešistorės žmonių gyvenime.

Apibūdina ūkio raidą priešistorės laikotarpiu.

2. Nuo baltų iki lietuvių tautos susidarymo

1. Atskleisti baltų genčių ir lietuvių tautos susidarymo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog baltų genčių pagrindu susiformavo lietuvių, latvių bei prūsų tautos.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Aisčiai, asimiliacija,

autochtonai, baltai,

dykra, etnogenezė,

finougrai, gotai, indoeuropiečiai, iranėnai,

prabaltai, prokalbė,

rytų baltai, sanskritas,

slavai, tauta, vakarų baltai.

 

LAIKAS 11 I d. 72 ir 75 p.

 

LAIKAS 11  I d. 2, 7 užduotys.

 

Apibūdina ikivalstybinio laikotarpio baltų žemių  teritorinę ir politinę organizaciją.

 

 

 

 

3. Visuomenė ir dvasinis pasaulis

1. Suformuoti vaizdinius apie ikikrikščioniškąją Lietuvos kultūrą ir visuomenę.

2. Ugdyti suvokimą, jog nemaža dalis pagoniškosios kultūros elementų iki šių dienų išliko lietuvių tradicijose ir papročiuose.

Aiškinimas, darbas su  iliustracijomis, dokumentu, diskusija.

Alkas, baltų dievų panteonas, dausos,

dvasinė kultūra,

gimininė bendruomenė,

karinė demokratija,

kunigaikštis, matriarchatas,

ochra, pasaulėžiūra,

pasaulio medis,

patriarchatas, pilkapis,

teritorinė (lauko) bendruomenė, urna, vėlė,

žemė.

 

LAIKAS 11 I d. 76 ir 79 p.

 

LAIKAS 11  I d. 5, 7 užduotys.

Apibūdina esminius pagoniškosios visuomenės ir dvasinio  pasaulio bruožus.

4. Darbas su istorijos šaltiniais

1. Lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

2. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

 

Šaltinius parenka  mokytojas savo  nuožiūra, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

5. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Aisčiai, alkas, asimiliacija, autochtonai,

baltai, balų rūda, dvasinė kultūra, etnogenezė, finougrai,

gimininė bendruomenė,

gintaras, gotai, indoeuropiečiai, iranėnai,

kunigaikštis, materialinė kultūra, ochra, pasaulėžiūra,

pilkapis, prabaltai,

prokalbė, rytų baltai,

sanskritas, slavai,

tauta, teritorinė (lauko) bendruomenė, titnagas,

urna, vakarų baltai,

vėlė, žemė.

 

LAIKAS 11 I d. 82 ir 83 p.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

Ankstyvieji viduramžiai Europoje

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Bizantijos imperija

1. Suformuoti vaizdinius apie Bizantijos politinį ir visuomeninį gyvenimą.

2. Ugdyti suvokimą, jog Bizantijos palikimas padarė didelę įtaką tolesnei Europos raidai.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Basilėjas, bizantinis stilius,

ikona, katalikybė, kirilica,

mozaika, patriarchas,

popiežius, schizma,

stačiatikybė, tema.

 

LAIKAS 11 I d. 86 ir 89 p.

 

LAIKAS 11  I d. 2, 7 užduotys.

 

 

Apibūdina Bizantijos imperijos politinę ir administracinę struktūrą. Atpažįsta Bizantijos imperijos kultūrinį palikimą vėlesniais laikais.

2. Arabai ir islamo atsiradimas

1. Atskleisti islamo atsiradimo priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie Arabų  kalifato raidą.

Diskusija, darbas su dokumentais, žemėlapiu, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Arabeska, džihadas,

emyras, hidžra,

islamas, kalifas,

Koranas, mečetė,

musulmonai, sunizmas

šariatas, šiizmas,

teokratinis.

 

LAIKAS 11 I d. 90 ir 93 p.

 

LAIKAS 11  I d. 3, 7 užduotys.

 

 

Nurodo islamo atsiradimo aplinkybes. Įvardina būdus, kuriais arabų kultūros laimėjimai viduramžiais pasiekė Europą

3.  Krikščionybės plitimas Europoje

1. Atskleisti krikščionybės paplitimo Europoje priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog krikščionybė – viena iš pasaulinių religijų.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Abatas, celibatas,

grigališkasis choralas,

misionierius, regula,

vienuolis.

 

LAIKAS 11 I d. 94 ir 97 p.

 

LAIKAS 11  I d. 4, 8 užduotys.

 

 

Nustato kas padėjo

krikščionybė plisti Europoje iki

tapimo viešpataujančia viduramžių Europos religija. 

 

4. Krikščionybės įsigalėjimo Europoje reikšmė

1. Atskleisti krikščionybės paplitimo Europoje priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad barbarų krikštas sujungė barbarų germanų bei antikos kultūrą ir sudarė sąlygas susikurti Europos krikščioniškąja civilizacijai.

Aiškinimas, darbas su  iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

 

LAIKAS 11 I d. 94 ir 97 p.

 

LAIKAS 11  I d. 1, 6 užduotys.

 

 

Nusako krikščionybės įtaką visuomenei, valstybei ir kultūrai viduramžių Europoje.

 

5. Karolio Didžiojo imperija ir Europos valstybių kūrimasis

1. Suformuoti vaizdinius apie frankų imperijos sukūrimą.

2. Atskleisti frankų imperijos nuopelnus Europos kultūriniam palikimui.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Beneficija, dinastija,

frankai, grafas,

grafystė, Karolingų atgimimas, saracėnas,

vikingas.

 

LAIKAS 11 I d. 98 ir 101 p.

Ankstyvieji viduramžiai Europoje. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS 11 I d. 1, 2 užduotys.

 

 

 

 

Apibūdina frankų valstybės valdymą. Įvardija valstybes įkurtas  suirus frankų imperijai.

6. Metodas: Kaip nagrinėti kontūrinį žemėlapį?

1. Lavinti darbo su kontūriniu žemėlapiu įgūdžius.

2. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Darbas su vadovėlio tekstu, lyginamoji analizė, kontūrinio žemėlapio nagrinėjimas, diskusija.

 

LAIKAS 11 I d. 104 ir 105 p.

Išnagrinėti pasirinktą kontūrinį žemėlapį ir pateikti  klasei.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

7. Darbas su istorijos šaltiniais

1. Lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

 

Šaltinius parenka  mokytojas savo  nuožiūra, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

8.Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Abatas, arabeska,

basilėjas, beneficija,

bizantinis stilius,

celibatas, dinastija

džihadas,

grafystė, hidžra,

ikona, islamas,

kalifas, Karolingų atgimimas, katalikybė,

kirilica, Koranas,

mečetė, misionierius,

mozaika, musulmonas,

patriarchas, popiežius,

regula, schizma, stačiatikybė,

sunizmas, šariatas,

šiizmas, tema, teokratinis.

 

 

 

LAIKAS 11 I d. 106 ir 107 p.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

Brandieji ir vėlyvieji viduramžiai Europoje

Siūlomas pamokų skaičius: 10 pamokų

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Feodalizmas

1. Atskleisti feodalizmo atsiradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad viduramžiais žmonės priklausė  tam tikroms įstatymuose apibrėžtoms visuomenės grupėms – luomams.

Aiškinimas, darbas su  iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

Baudžiauninkas, feodalizmas, feodas,

imunitetas, investitūra,

luomas, marginalas,

privilegija, senjoras,

vasalas.

 

LAIKAS 11 I d. 110 ir 113 p.

 

 

LAIKAS 11 I d. 1, 2 užduotys.

 

Paaiškina feodalizmo bruožus Vakarų

Europoje viduramžiais.

2. Luominė visuomenė ir šeimos samprata viduramžiais

1. Suformuoti vaizdinius apie viduramžių luominę visuomenę.

2. Ugdyti suvokimą, jog viduramžių šeimoje kiekvienas narys turėjo tam tikrų pareigų.

Pokalbis, darbas su dokumentais, lyginamoji analizė, aiškinimas.

Antisemitizmas, luomas, marginamas ,pogromas,  privilegija.

LAIKAS 11 I d. 110 ir 113 p.

 

 

LAIKAS 11 I d. 4, 6 užduotys.

 

Apibūdinta luominės viduramžių Vakarų

Europos visuomenės ir šeimos modelį.

 

3.  Viduramžių valstybė: nuo feodalinio susiskaldymo iki centralizacijos

1. Atskleisti feodalinio susivaldymo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad svarbiausi centralizacijos iniciatoriai viduramžiais buvo karaliai.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Centralizacija, Didžioji laisvių chartija, domenas,

feodalinis susiskaldymas,

kanceliarija, lordas,

luominė monarchija,

parlamentas.

 

LAIKAS 11 I d. 114 ir 117 p.

 

 

 

LAIKAS 11 I d. 3, 5 užduotys.

 

Nurodo feodalinio susiskaldymo priežastis, apibūdina centralizaciją viduramžių Europoje.

4. Katalikų bažnyčios galia viduramžiais

1. Suformuoti vaizdinius apie valdžios pasiskirstymą viduramžiais.

2. Ugdyti suvokimą, jog viduramžiais nuolatos varžėsi religinė ir pasaulietinė valdžios.

Aiškinimas, darbas su  dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijomis, diskusija, pokalbis.

Dešimtinė, ekskomunika,

eretikas, inkvizicija,

kardinolas, piligrimas,

relikvija, simonija,

sinodas, Vormso konkordatas.

 

LAIKAS 11 I d. 118 ir 121 p.

 

 

LAIKAS 11 I d. 6, 7 užduotys.

 

Apibūdina religinę ir pasaulietinę valdžias.

Paaiškina Romos popiežiaus statusą ir įtaką Europos politiniame gyvenime viduramžiais.

 

5. Kryžiaus žygiai

1. Atskleisti kryžiaus žygių priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad kryžiaus žygiai turėjo ir teigiamų, ir neigiamų pusių.

Pasakojimas, diskusija, darbas su dokumentais, žemėlapiu, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Kryžiaus žygis,

kryžininkas,

mongolai (totoriai),

rekonkista.

 

LAIKAS 11 I d. 122 ir 125 p.

 

 

LAIKAS 11 I d. 5, 6 užduotys.

 

Nurodo kryžiaus žygių priežastis ir padarinius.

6. Viduramžių Europos ūkis

1. Suformuoti vaizdinius apie Europos ūkį viduramžiais.

2. Ugdyti suvokimą, jog viduramžių Europos ūkio pagrindas – feodalizmas.

Aiškinimas, diskusija, pasakojimas, darbas su dokumentais, iliustracijomis, vadovėlio tekstu.

Burmistras, cechas,

gildija, Hanzos miestų sąjunga, lažas,

mugė, natūrinis ūkis,

pandemija.

 

LAIKAS 11 I d. 126 ir 129 p.

 

LAIKAS 11 I d. 1, 2 užduotys.

 

Apibūdina viduramžių Europos ūkį, nurodo miestų suklestėjimo priežastis.

7. Viduramžių Europos kultūra

1. Suformuoti vaizdinius apie mokymąsi ir mokslą viduramžiais.

2. Ugdyti suvokimą, jog viduramžiais mokslas tarnavo Dievui.

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Alchemija, astrologija,

miraklis, misterija,

scholastika, teologija,

trubadūras, universitetas,

 

LAIKAS 11 I d. 130 ir 133 p.

 

LAIKAS 11 I d. 1, 2 užduotys.

 

Apibūdina brandžiųjų ir vėlyvųjų viduramžių Europos mokslą ir švietimą.

8. Metodas: kaip nagrinėti rašytinį šaltinį?

1. Lavinti darbo su rašytiniais šaltiniais įgūdžius.

2. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Darbas su vadovėlio tekstu, lyginamoji analizė, rašytinių šaltinių nagrinėjimas, diskusija.

 

LAIKAS 11 I d. 136 ir 137 p.

LAIKAS 11 I d. 2 užd.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

9. Darbas su istorijos šaltiniais

1. Lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

2. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

 

Šaltinius parenka  mokytojas savo  nuožiūra, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

10.Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Alchemija, astrologija,

burmistras, cechas,

Didžioji laisvių chartija,

domenas, ekskomunika, gotika, Hanzos miestų sąjunga, imunitetas, investitūra,

kanceliarija,

luominė monarchija, mongolai (totoriai), mugė, natūrinis ūkis, pandemija,

parlamentas, piligrimas,

privilegija, rekonkista,

relikvija, romanika, scholastika,

simonija,

sinodas, teologija,

trubadūras, universitetas.

 

LAIKAS 11 I d. 138 ir 139  p.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

 

Naujųjų laikų pradžia

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Didieji geografiniai

atradimai

1. Atskleisti didžiųjų geografinių atradimų priežastis.

2. Ugdyti suvokimą,  kad didieji geografiniai atradimai pakeitė to meto pasaulėvaizdį, paskatino mokslo plėtrą.

Darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, iliustracijų ir dokumentų nagrinėjimas, diskusija.

Astroliabija, didieji geografiniai atradimai, Didžioji armada,

karavelė, kolonializmas,

kompasas, konkistadoras,

Naujasis pasaulis,

portulanas, trikampė prekyba.

 

LAIKAS 11 II d. 158 ir 161 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,   32–33 p.

Geografinės kelionės ir atradimai. Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

 

LAIKAS 11 II d. 1, 3 užduotys.

 

Įvardija didžiuosius geografinius atradimus, nurodo jų priežastis.

2. Renesansas

1. Atskleisti Renesanso epochos priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog ilgainiui Renesanso idėjos pasklido po visą Europą.

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Heliocentrinė teorija,

humanizmas, inteligentija,

perspektyva, Renesansas.

 

LAIKAS 11 II d. 162 ir 165 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,     34–35 p.

 

LAIKAS 11 II d. 2, 3 užduotys.

 

 

Apibūdina Renesanso epochos esminius bruožus. Nurodo svarbiausius Renesanso centrus.

 

3. Reformacija

1. Atskleisti reformacijos atsiradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad reformacijos judėjimas paskatino keistis katalikybę, kuri ilgainiui atsikratė daugumos ydų.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Avinjono nelaisvė, didžioji schizma, indulgencija,

kalvinizmas, Konstancos susirinkimas, nepotizmas,

predestinacijos teorija,

protestantizmas, reformacija, sekuliarizacija,

Valstiečių karas.

 

LAIKAS 11 II d. 166 ir 169 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,  36 p.

 

LAIKAS 11 II d. 4, 5 užduotys.

 

Apibrėžia reiškinius ir procesus, kurie laikomi

reformacijos  pasireiškimu

Vakarų Europoje.

4. Katalikų bažnyčia atsinaujina

1. Atskleisti katalikų ir reformatų tarpusavio kovos eigą ir svarbiausius etapus.

2. Ugdyti suvokimą, jog ryžtingi katalikų veiksmai padėjo atsikovoti prarastas pozicijas daugelyje Europos šalių.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Barokas, jėzuitas,

katalikiškoji reforma,

kontrreformacija, Nanto ediktas, pompastika,

propaganda, sielovada,

Tridento bažnytinis susirinkimas,

Trisdešimties metų karas.

 

LAIKAS 11 II d. 170 ir 173 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    37 p.

 

LAIKAS 11 II d. 3, 4 užduotys.

 

 

Apibrėžia reiškinius ir procesus, kurie laikomi

kontrreformacijos pasireiškimu

Vakarų Europoje.

5. Reformacijos ir kontrreformacijos poveikis valstybei ir visuomenei

1. Atskleisti reformacijos ir kontrreformacijos poveikį valstybei ir  visuomenei.

2. Ugdyti suvokimą, kad buvusi vientisa katalikiškoji Europa ilgam pasidalino į katalikišką ir protestantišką stovyklas.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

 

LAIKAS 11 II d. 169 ir 173 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010, 36-37 p.

 

LAIKAS 11 II d. 6, 7 užduotys  173 p.

 

Nurodo  reformacijos ir kontrreformacijos poveikį valstybei ir

visuomenei.

6. Naujųjų laikų pradžios Europos ūkis ir visuomenė

1. Suformuoti vaizdinius apie Europos ūkį ir visuomenę naujaisiais laikais.

2. Ugdyti suvokimą, jog naujų laikų ūkio ir visuomenės varomoji jėga buvo kapitalizmas.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Bajorija, bankas,

buržuazija, čekis,

infliacija, „kainų revoliucija“, kapitalas,

kapitalizmas, manufaktūra,

merkantilizmas, proletariatas, rinka,

vekselis.

 

LAIKAS 11 II d. 174 ir 177 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    44 p.

 

 

LAIKAS 11 II d. 1, 2 užduotys.

 

Apibrėžia reiškinius ir procesus, kurie skatino

kapitalizmo formavimąsi Vakarų Europoje.

 

7. Metodas: Kaip nagrinėti vaizdinius istorijos šaltinius?

1. Lavinti darbo su vaizdiniais šaltiniais įgūdžius.

2. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Darbas su vadovėlio tekstu, lyginamoji analizė, vaizdinių šaltinių nagrinėjimas diskusija.

 

LAIKAS 11 II d. 180 ir 181 p.

LAIKAS 11 II d. 2 užd.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

pateikiami vertinimai apie istorinius įvykius ir reiškinius. 

 

8. Darbas su istorijos šaltiniais

1. Lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

 

Šaltinius parenka  mokytojas savo  nuožiūra, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

9. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Astroliabija, Avinjono nelaisvė, barokas, buržuazija, didieji geografiniai atradimai, didžioji schizma,

heliocentrinė teorija,

humanizmas, indulgencija,

infliacija, jėzuitas, „kainų revoliucija“, kalvinizmas, kapitalas, kapitalizmas, karavelė, katalikiškoji reforma,

kolonializmas, kontrreformacija,

manufaktūra, merkantilizmas, Nanto ediktas, Naujasis pasaulis, nepotizmas, predestinacijos teorija, proletariatas, protestantizmas, reformacija, Renesansas,

rinka, sekuliarizacija,

sielovada, Tridento bažnytinis susirinkimas,

trikampė prekyba, Trisdešimties metų karas,

Valstiečių karas, vekselis.

 

LAIKAS 11 II d. 182 ir 183 p.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

Nuo absoliutizmo iki revoliucijų

Siūlomas pamokų skaičius: 7 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Naujųjų laikų pradžios Europos valstybės

1. Atskleisti absoliučiojo valdymo ypatybes.

2. Suformuoti vaizdinius apie apie absoliutizmo laikų Europos valstybes.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Absoliučioji monarchija,

intendantas, konstitucinė monarchija,

lordas protektorius,

Teisių bilis.

 

LAIKAS 11 II d. 186 ir 190 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010, 40–42 p.

 

 

LAIKAS 11 II d. 6, 7  užduotys.

 

Nurodo esminius absoliutizmo bruožus.

2. Apšvietos epocha

1. Atskleisti Apšvietos idėjų apie žmogaus,

valstybės ir visuomenės santykius kilmės priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog švietėjai gyvai domėjosi ne atskira asmenybe, o visuomenės reikalais.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Apšviestasis absoliutizmas, Apšvieta,

kosmopolitizmas,

laisvamanybė, masonas,

mokslų akademija,

švietėjas.

 

LAIKAS 11 II d. 191 ir 194 p.

 

LAIKAS 11 II d. 2, 3 užduotys.

 

Apibūdina esminius apšvietos bruožus ir idėjas.

3. Jungtinių Amerikos Valstijų įkūrimas

1. Suformuoti vaizdinius apie Jungtinių Amerikos Valstijų susikūrimą.

2. Ugdyti suvokimą, kad amerikiečių pergalė Nepriklausomybės kare skatino ir europiečius vaduotis iš karalių priespaudos.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Boikotas, federacija,

kongresas, konstitucija,

nacija, Nepriklausomybės deklaracija, prezidentas,

tautinė savimonė.

 

LAIKAS 11 II d. 195 ir 198 p.

 

LAIKAS 11 II d. 4, 5 užduotys.

 

Apibūdina amerikiečių kelią į nepriklausomybę.

4. Didžioji Prancūzijos revoliucija

1. Atskleisti Didžiosios Prancūzijos revoliucijos priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog Didžioji Prancūzijos revoliucija iki pamatų sugriovė buvusią santvarką.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Diktatūra, giljotina,

jakobinai, Konventas,

Nacionalinis susirinkimas,

pilietinė visuomenė,

sankiulotas, Termidoro perversmas, Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija.

 

LAIKAS 11 II d. 199 ir 203 p.

 

 

LAIKAS 11 II d. 6, 7 užduotys.

 

Nurodo Didžiosios Prancūzijos revoliucijos priežastis.

5. Didžiosios Prancūzijos revoliucijos reikšmė

1. Atskleisti Didžiosios Prancūzijos

revoliucijos įtaką Europos visuomenėse

vykusiems pokyčiams.

2. Ugdyti suvokimą, jog Didžiosios Prancūzijos revoliucijos idėjos skatino pilietinės visuomenės kūrimąsi.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Pilietinė visuomenė, Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija.

 

LAIKAS 11 II d. 199 ir 203 p.

 

 

LAIKAS 11 II d. 3, 5 užduotys.

 

Paaiškina, kokių visuomenės pokyčių sukėlė

Didžioji Prancūzijos revoliucija

6. Darbas su istorijos šaltiniais

1. Lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

2. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

 

Šaltinius parenka  mokytojas savo  nuožiūra, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

7. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Absoliučioji monarchija, apšviestasis absoliutizmas, Apšvieta, boikotas, diktatūra, federacija, giljotina, intendantas, jakobinai, kongresas, konstitucija, konstitucinė monarchija, Konventas,

kosmopolitizmas,

laisvamanybė,

lordas protektorius,

masonas, mokslų akademija,

nacija, Nacionalinis susirinkimas,

Nepriklausomybės deklaracija, pilietinė visuomenė, prezidentas,

švietėjas, tautinė savimonė,

Teisių bilis, Termidoro perversmas, Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija.

 

LAIKAS 11 II d. 206 ir 207 p.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

Viduramžių Lietuva

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Lietuvos visuomenė valstybės susidarymo išvakarėse

1. Suformuoti vaizdinius apie Lietuvos visuomenę valstybės susidarymo išvakarėse.

2. Atskleisti ikivalstybinio laikotarpio baltų žemių

teritorinę  politinę organizaciją.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Kalavijuočių ordinas, žemių konfederacija.

LAIKAS 11 II d. 210 ir 213 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010, 24–25 p.

 

LAIKAS 11 II d. 1, 3 užduotys.

 

Apibūdina ikivalstybinio laikotarpio baltų žemių teritorinę – politinę organizaciją.

2. Gediminaičių Lietuva

1. Suformuoti vaizdinius apie Gediminaičių laikų valstybės valdymą.

2. Ugdyti suvokimą, jog Gediminas daugelį pergalių pasiekė vadovaudamasis diplomatija.

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Diarchija, diplomatija,

„gerieji žmonės“, gudai (rusėnai), kaimynas,

laukininkai, metropolija,

šeimynykštis, tolerancija.

 

LAIKAS 11 II d. 214 ir 218 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl.  Leidykla Briedis, 2010, 26 p.

 

 

LAIKAS 11 II d. 3, 4 užduotys.

 

 

Apibūdina Gediminaičių laikų valstybės valdymą.

3. LDK valdant Jogailai ir Vytautui

1. Suformuoti vaizdinius apie Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę galybės laikotarpiu.

2. Ugdyti suvokimą, kad Vytauto valdymo metais LDK pasiekė galios viršūnę.

Darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

Lietuvos Metrika, Magdeburgo teisė,

personalinė unija,

pretekstas.

 

LAIKAS 11 II d. 219 ir 223 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    28–29 p.

 

 

 

LAIKAS 11 II d. 6, 7 užduotys.

 

Apibūdina LDK valstybę ir visuomenę valdant Jogailai ir Vytautui.

4. LDK personalinių unijų su Lenkija laikais

1. Suformuoti vaizdinius apie LDK politikos kaitą personalinių unijų su Lenkija laikais.

2. Atskleisti personalinių unijų su Lenkija priežastis.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Algininkas, kaštelionas,

I Lietuvos Statutas,

Ponų taryba, urėdas,

vaivada, vaivadija.

 

LAIKAS 11 II d. 224 ir 227 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl.  Leidykla Briedis, 2010,   28–30 p.

 

 

LAIKAS 11 II d.  2 užd.

 

Paaiškina Lietuvos ir Lenkijos dinastinės

unijos priežastis ir esmę.

Įvertina Lietuvos Statutų reikšmę

Lietuvos visuomenei.

5. Luominės visuomenės susidarymas LDK

1. Suformuoti vaizdinius apie pokyčius Lietuvos visuomenėje priėmus krikštą.

2. Ugdyti suvokimą, jog krikštas žymėjo naujo LDK visuomenės etapo pradžią.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Didikas, jidiš,

kahalas, karaimas,

lietuvininkas, litvakas,

Mažoji Lietuva, politinė tauta, totorius,

veldamas.

 

LAIKAS 11 II d. 228 ir 231 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    30 p.

 

 

LAIKAS 11 II d. 5, 6 užduotys.

 

 

Apibūdina pokyčius Lietuvos visuomenėje priėmus krikštą.

Apibrėžia politinės tautos sąvoką LDK XVI-XVII a. kontekste.

6. Kultūros ir ūkio pokyčiai priėmus krikščionybę

1. Suformuoti Lietuvos ūkio ir kultūros pokyčių vaizdinius.

2. Ugdyti suvokimą, jog per labai trumpą laiką

XV–XVI a. LDK perėmė Vakarų Europos šalių kultūrą ir tapo krikščioniškosios Vakarų civilizacijos dalimi.

Apklausa, darbas su dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Brolija, činšas, gatvinis kaimas, jurisdika, vaitas,

Valakų reforma.

 

LAIKAS 11 II d. 232 ir 235 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    31 p.

 

LAIKAS 11 II d. 3, 4 užduotys.

 

Apibūdina Lietuvos ūkio ir kultūros  pokyčius priėmus krikštą.

7. Metodas: Kaip tinkamai konspektuoti?

1. Lavinti konspektavimo įgūdžius.

2. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Darbas su vadovėlio tekstu, lyginamoji analizė, konspektavimas, diskusija.

 

LAIKAS 11 I d. 238 ir 239 p.

LAIKAS 11 II d. 2 užd.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškinti, kaip formuluojami argumentai ir

pateikiami vertinimai apie istorinius įvykius ir reiškinius. 

 

8. Darbas su istorijos šaltiniais

1. Lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

 

Šaltinius parenka  mokytojas savo  nuožiūra, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

9. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Algininkas, brolija,

činšas, didikas, diplomatija,

gatvinis kaimas, „gerieji žmonės“, gudai (rusėnai),

jidiš, jurisdika,

kahalas, kaimynas,

karaimas, lietuvininkas,

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Lietuvos Metrika, I Lietuvos Statutas,

litvakas, Mažoji Lietuva, politinė tauta, Ponų taryba, tolerancija, totorius, urėdas, vaitas, vaivada, vaivadija, Valakų reforma, veldamas, žemių konfederacija.

 

LAIKAS 11 II d. 240 ir 241 p.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

LDK Abiejų Tautų Respublikoje

Siūlomas pamokų skaičius: 12 pamokų

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1.  Abiejų Tautų Respublikos įkūrimas ir valdymas

1. Apibūdinti ATR įkūrimo priežastis.

2. Atskleisti pirmųjų renkamų valdovų valdymą.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Bajorų demokratija, Elekcinis seimas,

Henriko artikulai, liberum veto, Liublino unija,

Pacta conventa, pavieto seimelis, polonizacija,

tarpuvaldis, Vyriausiųjų bajorų suvažiavimas.

 

LAIKAS 11 II d. 244 ir 248 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,  46–47 p.

 

 

LAIKAS 11 II d. 5 užd.

Pasirinktinai:

271 p. užduotys.

 

 

 

Paaiškina Liublino unijos tarp LDK ir Lenkijos

karalystės priežastis.

Apibūdina svarbiausiųjų LDK pareigūnų

funkcijas susikūrus ATR.

2. Abiejų Tautų Respublikos silpnėjimas

1. Atskleisti karaliaus valdžios silpnėjimo Respublikoje priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie bajorų savivalę Respublikoje

XVII a. II pusėje–

XVIII a.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Anarchija, dinastinis karas, kazokas,

konfederacija,  okupacija, Šiaurės karas.

 

LAIKAS 11 II d. 249 ir 253 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    50–51 p.

 

LAIKAS 11 II d. 4, 5 užduotys.

 

Nurodo LDK politinius, demografinius,

ekonominius pokyčius nuo XVII a. vid.  iki XVIII a. vid.

Paaiškina, kaip XVII a. II  pusės – XVIII a. vid. karai veikė LDK valstybės ir visuomenės

raidą.

 

3. Reformacija ir Katalikų bažnyčios reforma LDK

1. Atskleisti protestantizmo kelią į Lietuvą.

2. Ugdyti suvokimą, jog protestantizmas Lietuvoje nenurungė katalikybės.

Darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

Arijonas, bazilijonas,

evangelikas reformatas,

kalvarijos, unitas.

 

LAIKAS 11 II d. 254 ir 257 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl.  Leidykla Briedis, 2010,   48–49 p.

 

LAIKAS 11 II d. 2, 6 užduotys.

 

 

 

Apibūdina

reformacijos ir kontrreformacijos poveikį  LDK.

 

4. LDK kultūra nuo baroko iki Apšvietos

1. Suformuoti vaizdinius apie mokslą ir kultūrą LDK XVI–XIX a.

2. Parodyti Vilniaus akademijos indėlį į mokslą ir kultūrą Lietuvoje.

Darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

Edukacinė komisija. ekonomija, panegirika, pijoras.

 

LAIKAS 11 II d. 258 ir 262 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    52 p.

 

LAIKAS 11 II d. 4, 5 užduotys.

 

 

Apibūdina barokinės kultūros apraiškas LDK.

 

5. Valstybės reformos

1. Suformuoti vaizdinius apie ATR vykdytas reformas po I padalijimo.

2. Ugdyti suvokimą, jog reformos neišgelbėjo silpnėjančios valstybės.

Darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

Abiejų Tautų tarpusavio įžadas, deputacija, „Familija“,

Ketverių metų seimas,

konfederacija, Lietuvos tautinė aukščiausioji taryba, Nuolatinė taryba.

 

LAIKAS 11 II d. 263 ir 267 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    50–51 p.

 

LAIKAS 11 II d. 1, 2 užduotys.

 

 

Nurodo Ketverių metų seimo reformas.

Apibrėžia 1791 m. gegužės 3-iosios

konstitucijos nuostatas apie valstybės valdymą ir

visuomenės grupes.

 

 

6. Abiejų Tautų Respublikos žlugimas

1. Atskleisti  ATR žlugimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad nesėkmingas sukilimas priartino ATR valstybingumo panaikinimą.

 

Abiejų Tautų tarpusavio įžadas, aneksija,

deputacija, Lietuvos tautinė aukščiausioji taryba, Nuolatinė taryba, Polaneco universalas,

Targovicos konfederacija.

 

LAIKAS 11 II d. 263 ir 267 p.

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas 8 kl. Leidykla Briedis, 2010,    50–51 p.

 

LAIKAS 11 II d.  6 užd.

 

 

Nurodo priežastis, lėmusias užsienio valstybių

kišimąsi į ATR vidaus politiką ir valstybingumo

praradimą.

Nurodo valstybingumo praradimo padarinius Lietuvos visuomenei.

7. Metodas: Kaip nagrinėti statistikos duomenis?

1. Lavinti darbo su su statistikos duomenimis įgūdžius.

2. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Darbas su vadovėlio tekstu, lyginamoji analizė, statistikos duomenų  nagrinėjimas, diskusija.

 

LAIKAS 11 I d. 270 ir 271 p.

LAIKAS 11 I d.    2 užd.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

.

8. Darbas su istorijos šaltiniais

1. Lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, diskusija.

 

Šaltinius parenka  mokytojas savo  nuožiūra, atsižvelgdamas į klasės gebėjimus.

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.

9. Kartojimo pamoka

1. Įtvirtinti svarbiausius istorinius įvykius, reiškinius, procesus, lėmusius

dabartinės visuomenės raidą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

 

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

 

Užduotys ir aptarimas parenkami mokytojo nuožiūra, atsižvelgiant į klasės gebėjimus, sunkiausiai įsisavintas, svarbiausias temas.

 

 

 

10. Kartojimo pamoka

1. Įtvirtinti svarbiausius istorinius įvykius, reiškinius, procesus, lėmusius

dabartinės visuomenės raidą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

 

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

 

Užduotys ir aptarimas parenkami mokytojo nuožiūra, atsižvelgiant į klasės gebėjimus, sunkiausiai įsisavintas, svarbiausias temas.

 

 

11. Kartojimo pamoka

1. Įtvirtinti svarbiausius istorinius įvykius, reiškinius, procesus, lėmusius

dabartinės visuomenės raidą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

 

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

 

Užduotys ir aptarimas parenkami mokytojo nuožiūra, atsižvelgiant į klasės gebėjimus, sunkiausiai įsisavintas, svarbiausias temas.

 

 

 

12. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Abiejų Tautų tarpusavio įžadas, aneksija, arijonas,

bajorų demokratija,

bazilijonas, dinastinis karas,

Edukacinė komisija.

ekonomija, evangelikas reformatas, „Familija“,

Henriko artikulai,

kalvarijos, kazokas,

Ketverių metų seimas,

konfederacija,

liberum veto, Liublino unija,

Nuolatinė taryba, Pacta conventa, pavieto seimelis, pijoras, polonizacija, Šiaurės karas, Targovicos konfederacija, tarpuvaldis,

Unitas.

 

LAIKAS 11 II d. 272 ir 273 p.

 

 

Įvairiomis formomis – žodine,

rašytine, vaizdine – apibendrina ir pateikia

informaciją.

Paaiškina, kaip formuluojami argumentai ir

Pateikiami istorinių įvykių ir reiškinių vertinimai. 

Paaiškina, kaip reikia atrinkti istorijos ir kitus

informacijos šaltinius norint gauti informacijos apie

praeitį.