Europos sienų kaita (XX a.). Žemėlapis, 170x115 cm, laminuotas, su laikikliais

Kodas: 576
105,00 €
+-

4 že­mė­la­piai, vaiz­duo­jan­tys Eu­ro­pos vals­ty­bių sie­nų kai­tą nuo 1914 m. iki šių die­nų. Pa­ro­do­ma vals­ty­bių pri­klau­so­my­bė įvai­riems po­li­ti­niams blo­kams, au­to­ri­ta­ri­niai re­ži­mai, ka­ri­niai kon­flik­tai ir kt. Kon­sul­ta­vo is­to­ri­kai – hu­ma­nit. moks­lų dak­ta­ras Č. Lau­ri­na­vi­čius, R. Jo­ki­mai­tis.

170×115 cm