TEMINIS PLANAS GAMTOS MOKSLŲ VADOVĖLIUI EUREKA! 5

 

Edvardas Baleišis, Rimvyda Dagienė, Kęstutis Grinkevičius, Alvida Lozdienė

BRIEDIS, 2005

 

1 skyrius: GYVYBĖS ĮVAIROVĖ

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Gyvas ar...?

Gyvieji ir negyvieji objektai, gyvybės požymiai, gyvieji organizmai.

Vadovėlis, 11 p., 1–3 užd.; užduočių sąsiuvinis 1 p., 2 užd., 2 p. 3 užd.

Vadovėlis, 11 p. 4 užd.; užduočių sąsiuvinis 1 p., 1 užd.

 Žino gyvųjų ir negyvųjų objektų skirtumus. Naudoja klausimyną „Gyvas ar negyvas?“ gyviesiems ir negyviesiems gamtos objektams atskirti. Paaiškina, kas yra gyvasis organizmas.

2. Organizmų grupavimas

Gyvūnai, augalai, mikroorganizmai, grybai, stuburiniai ir bestuburiai gyvūnai.

Vadovėlis, 13 p., 1–4 užd.; užduočių sąsiuvinis 2 p., 4 užd., 3 p., 5 užd.

Užduočių sąsiuvinis 3 p., 6 užd., 4 p., 7 užd.

Supranta bendriausius organizmų grupavimo principus. Žino pagrindines organizmų grupes: gyvūnus, augalus, mikroorganizmus ir grybus. Įvardija svarbiausius skirtingoms grupėms priskiriamų organizmų bruožus. Skiria stuburinius gyvūnus nuo bestuburių.

3. Stuburiniai gyvūnai

Žinduoliai, paukščiai, ropliai, varliagyviai, žuvys, šiltakraujai gyvūnai, šaltakraujai gyvūnai.

Vadovėlis, 15 p., 1–4 užd.; užduočių sąsiuvinis 4 p., 7, 8 užd.;

 

Užduočių sąsiuvinis 5, 6 p., 9–11 užd.

Žino pagrindines stuburinių gyvūnų grupes. Įvardija svarbiausius žinduolių, paukščių, roplių, varliagyvių ir paukščių bruožus. Geba priskirti stuburinį gyvūną prie šiltakraujų arba šaltakraujų.

4. Projektas „Zoologijos sodas“

 

Vadovėlis, 16, 17 p. – projektinio darbo atlikimo metodika; Išvyka į Lietuvos zoologijos sodą Kaune arba vietinį žvėryną; darbas grupėse.

Pasirengimas darbo pristatymui grupėse.

Žino projektinio darbo etapus. Geba planuoti darbus ir komunikuoti grupėje. Drąsiai išsako savo idėjas. Savarankiškai ieško ir randa informacijos, moka ją apibendrinti ir pateikti.

5. Projektas „Zoologijos sodas“

 

Projektinio darbo pristatymas ir įvertinimas.

 

Įdomiai ir išradingai pristato darbą. Atsako į klausimus, dalyvauja diskusijose.

6. Bestuburiai gyvūnai

Plokščiosios, apvaliosios, žieduotosios kirmėlės, moliuskai ir nariuotakojai. Vėžiagyviai, voragyviai, vabzdžiai, lerva, lėliukė.

Vadovėlis, 21 p., 1–5 užd.; užduočių sąsiuvinis, 7 p., 12, 13 užd.

Užduočių sąsiuvinis 7, 8 p., 14–16 užd.

Žino pagrindines bestuburių gyvūnų grupes ir bendriausius jų bruožus. Pateiktus nariuotakojus priskiria prie vėžiagyvių, voragyvių arba vabzdžių. Nurodo, kaip vystosi vabzdžiai (drugiai).

7. Žaliasis augalų pasaulis

Žiediniai augalai, šaknys, stiebas, lapai, žiedai, organai.

Vadovėlis, 23 p., 1, 3–5 užd.;

Vadovėlis, 23 p., 2 užd.; užduočių sąsiuvinis, 9 p., 17, 18 užd.

Žino pagrindines augalų grupes ir bendriausius jų bruožus. Išvardija žiedinio augalo organus ir nurodo jų paskirtį. Atpažįsta keletą žiedinių augalų.

8. Panašumai ir skirtumai

Rūšis, paveldėti ir įgyti požymiai.

Vadovėlis, 25 p., bandymas „Susuktas liežuvis“, 1–5 užd., 26–27 p., atpažinimo raktų sudarymas; užduočių sąsiuvinis, 9 p., 19 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 10 p., 20–22 užd.

Apibendrintai paaiškina biologinės rūšies sąvoką. Žino, kad tos pačios rūšies organizmai kiek skiriasi. Įvardija kelis paveldėtus ir įgytus požymius. Sudaro paprastą gyvūnų arba augalų atpažinimo raktą.

Skyriaus apžvalga, žinių ir gebėjimų patikra

Vadovėlis, 28 p.

 

2 skyrius: MEDŽIAGOS

Siūlomas pamokų skaičius: 11 pamokų

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Iš ko pagaminti daiktai?

Medžiaga, gyvūninės ir augalinės medžiagos,

organinės ir neorganinės medžiagos, gamtinės ir dirbtinės medžiagos.

Vadovėlis, 31 p., 1, 2, 4 užd.; užduočių sąsiuvinis, 11 p., 1–3 užd.

Vadovėlis, 31 p., 3 užd.

užduočių sąsiuvinis, 12 p., 4 užd.

Supranta sąvokos „medžiaga“ mokslinę prasmę. Skirsto medžiagas pagal kilmę.

2. Projektas „Kaip atpažinti medžiagas?“

Medžiagos savybės, medžiagos aprašas,

metalai ir

nemetalai.

Darbas grupėse, rezultatų pristatymas; vadovėlis, 33 p., 1–4 bandymai;

užduočių sąsiuvinis, 13, 14 p. 8, 9 užd.

 

Vadovėlis, 33 p., 5 bandymas; užduočių sąsiuvinis, 12, 13 p., 5–7 užd.

Apibūdina medžiagų savybes. Sudaro medžiagos aprašą. Skiria metalus nuo nemetalų. Pagal aprašymą susiplanuoja ir savarankiškai atlieka paprastus bandymus. Rezultatus pateikia žodžiu, raštu, lentele, formuluoja išvadas.

3. Medžiagos ir jų panaudojimas

 

Vadovėlis, 34 p., 1–3 užd.; užduočių sąsiuvinis, 14 p., 10, 12 užd.

Vadovėlis, 34 p., 4 užd.; užduočių sąsiuvinis, 15 p., 11 užd.

Savarankiškai tiria kasdienėje aplinkoje aptinkamų medžiagų savybes. Sieja medžiagos savybes su jos panaudojimu.

4. Kaip sudarytos medžiagos?

Medžiagos dalelės, grynoji medžiaga, medžiagų mišinys.

Vadovėlis, 37 p., 1, 2 užd.; užduočių sąsiuvinis, 16 p., 14, 15 užd.

Vadovėlis, 37 p., 3, 4 užd.;

užduočių sąsiuvinis, 16 p., 13 užd.

Žino, kad medžiagos sudarytos iš daugybės labai mažų dalelių. Skiria grynąją medžiagą nuo medžiagų mišinio.

5. Kaip išskirstyti medžiagų mišinį?

Medžiagų mišinio išskirstymas, nusistojimas, filtravimas, garinimas, košimas, sijojimas.

Vadovėlis, 39 p., 2–4 užd.; užduočių sąsiuvinis, 17 p., 16 užd.

Vadovėlis, 37 p., 1 užd.; užduočių sąsiuvinis, 17 p., 17 užd.

Supranta, kad medžiagų mišiniui išskirstyti, reikia žinoti jo sudedamųjų dalių savybes. Pateikia paprasčiausių, buityje naudojamų mišinių išskirstymo būdų.

6. Projektas „Gėrimai“

 

Vadovėlis, 40–45 p., darbo planavimas ir aptarimas,

susiskirstymas į grupes:

1. Arbatos;

2. Sultys;

3. Gaivieji gėrimai.

Vadovėlis, 40–41 p., 1–5 bandymai, 42–43 p., 1–5 bandymai, 44–45 p., 1–7 bandymai, pasiruošimas darbo pristatymui.

Pagal aprašymą susiplanuoja ir savarankiškai atlieka paprastus bandymus, tyrimus, apklausas. Taiko paprasčiausius medžiagų mišinių išskirstymo būdus. Savarankiškai pasigamina įvairių tirpalų. Matuoja tūrį, masę, naudodamas buitinius matavimo prietaisus. Nurodo pagrindinius masės, tūrio vienetus ir juos naudoja.

7. Projektas „Gėrimai“

 

Darbo pristatymas

 

Įdomiai ir išradingai pristato darbą. Atsako į klausimus. Rezultatus pateikia žodžiu, raštu, lentele, diagrama, formuluoja išvadas.

8. Šiukšlinas pasaulis

Atliekos, sąvartynas.

Vadovėlis, 47 p., 3, 4 užd.; užduočių sąsiuvinis, 18 p., 18–20 užd.

Vadovėlis, 47 p., 1, 2, 5 užd., bandymas „Pasidaryk muilo burbulų pūtimo mašiną“; užduočių sąsiuvinis, 19 p., 21, 22 užd.

 

Aiškina, siedamas su tarša, kodėl svarbu taupiai naudoti įvairias medžiagas, pateikia taupymo buityje pavyzdžių.

9. Išmesti ar perdirbti?

Žaliavos, makulatūra, pakartotinis panaudojimas, antrinės žaliavos, rūšiavimas.

Vadovėlis, 48 p., 1, 2 užd.

Vadovėlis, 48 p., 3 užd.;

užduočių sąsiuvinis, 20 p., 23, 24 užd.

Išvardija kelias antrines žaliavas. Suvokia atliekų rūšiavimo ir pakartotinio panaudojimo svarbą.

10. Gamta irgi perdirba

Irimas (puvimas), pūdinys (kompostas).

Vadovėlis, 51 p., 1–5 užd.

Vadovėlis, 51 p., bandymas „Pasidaryk šiukšlyną“; užduočių sąsiuvinis, 21 p., 25, 26 užd.

Apibendrintai paaiškina biologinio irimo (puvimo) sąvoką. Supranta irimo reikšmę. Neigiamai vertina aplinkos šiukšlinimą. Nurodo atliekas, iš kurių galima gaminti pūdinį (kompostą). Įvardija pūdinį kaip trąšą.

Skyriaus apžvalga, žinių ir gebėjimų patikra

Vadovėlis, 52 p.

 

3 skyrius: ŠILUMA

Siūlomas pamokų skaičius: 5 arba 6 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Šilumos šaltiniai

Šilumos šaltiniai, gamtiniai ir dirbtiniai šilumos šaltiniai.

Vadovėlis, 55 p., 1–3 užd.; užduočių sąsiuvinis, 21 p., 1, 5 užd.

 

Vadovėlis, 55 p., 4 užd.; užduočių sąsiuvinis, 22, 23 p., 2–4 užd.

Paaiškina, kurie objektai vadinami šilumos šaltiniais. Pateikia gamtinių ir dirbtinių šilumos šaltinių pavyzdžių. Apibūdindamas šilumą, naudoja energijos sąvoką.

2. Matuojame temperatūrą

Termometras, skysčio termometras, lydymosi, virimo temperatūra.

Vadovėlis, 57 p., 1–4 užd., 58 p. bandymai: „Pasidaryk skardinį stovą!“ ir „Išmatuok temperatūrą“; užduočių sąsiuvinis, p. 23, 24, 6–7 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 24, 25 p., 8–12 užd.

Žino laboratorinio skysčio termometro sandarą ir geba juo nustatyti aplinkos temperatūrą. Žino temperatūros matavimo vienetą – Celsijaus laipsnį. Nubraižo temperatūros stulpelinę diagramą.

3. Šildomas plečiasi, šaldomas traukiasi

Objektų plėtimasis ir traukimasis.

Vadovėlis, 61 p. 1–4 užd., 64 p., bandymai: „Didėjanti moneta“ ir „Kylantis vanduo“.

Vadovėlis, 61 p., bandymas „Balionas butelyje“, 64, 65 p., bandymai: „Vaiduoklis butelyje“ ir „Augantis virbalas“; užduočių sąsiuvinis, 26 p., 13–15 užd.

Žino, jog daugelis objektų šildomi plečiasi, o vėsdami traukiasi. Paaiškina skysčio termometro veikimo principą.

4. Kaip sklinda šiluma?

Geri ir prasti šilumos laidininkai.

Vadovėlis, 63 p., 1–4 užd., 65 p., bandymas „Kaip šiluma sklinda virbalu“;

užduočių sąsiuvinis, 27 p. 16 užd.

Vadovėlis, 65 p., bandymai: „Šildanti lempa“ ir „ Kas geriau išsaugo šilumą?“; užduočių sąsiuvinis, 27 p. 17, 18 užd.

Žino, kad skirtingos medžiagos nevienodai perduoda šilumą. Išvardija kelis gerus ir prastus šilumos laidininkus. Paaiškina, kaip šildomame kambaryje susidaro šilumos srautas. Žino, kad šiluma gali būti perduodama nematomais spinduliais.

5. Projektas „Šiluma“ (jei 3.3 ir 3.4 temoje neatliekami bandymai)

 

Vadovėlis, 64, 65 p., 1–7 bandymai, darbas grupėse. Darbo rezultatų pristatymas.

 

Pagal aprašymą susiplanuoja ir savarankiškai atlieka paprastus bandymus. Įdomiai ir išradingai pristato darbą. Atsako į klausimus. Rezultatus pateikia žodžiu, raštu, lentele, diagrama, formuluoja išvadas.

6. „Pabėganti“ šiluma

Šilumos izoliatoriai, termosas.

Vadovėlis, 67 p., 1, 2, 4, 5 užd.; užduočių sąsiuvinis, 28 p., 20 užd.

Vadovėlis, 67 p., 3 užd.; užduočių sąsiuvinis, 27, 28 p., 19, 21 užd.

Supranta šilumos taupymo būtinybę. Išvardija kelis šilumos izoliatorius. Nurodo kelis namo (buto) šiltinimo būdus. Žino termoso sandarą. Paaiškina, kodėl į šį indą įpiltas karštas (šaltas) skystis ilgai išlieka karštas (šaltas).

Skyriaus apžvalga, žinių ir gebėjimų patikra

Vadovėlis, 70 p.

 

4 skyrius: APLINKA IR EVOLIUCIJA

Siūlomas pamokų skaičius: 6 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Gyvūnų ir augalų namai

Buveinė, aplinka, ekosistema.

Vadovėlis, 73 p., 1–4 užd.; užduočių sąsiuvinis, p. 29, 2 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 29 p., 1 užd.

Supranta, kodėl organizmai gyvena skirtingose buveinėse. Pateikia buveinių pavyzdžių. Žino, jog kartu gyvenantys organizmai glaudžiai susiję vieni su kitais, juos taip pat veikia negyvosios gamtos veiksniai.

2. Kaip išlikti?

Prisitaikymas.

Vadovėlis, 75 p., 1–3 užd.; užduočių sąsiuvinis, 30 p. 3 užd.

Vadovėlis, 75 p., 4 užd.

Pateikia keletą organizmų prisitaikymo prie aplinkos sąlygų pavyzdžių. Supranta prisitaikymo svarbą.

3. Metų laikų kaita

Ramybės būsena, žiemos sąstingis, žiemos miegas, žieminis ir vasarinis kailis, šėrimasis, migracija.

Vadovėlis, 77 p., 1–5 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 31 p., 4–6 užd.

Nurodo kelis augalų ir gyvūnų žiemojimo būdus. Pateikia žinduolių ir paukščių prisitaikymo prie metų laikų kaitos pavyzdžių. Aktyviai dalyvauja šeriant žiemojančius paukščius arba žvėris.

4. Žemės ir gyvybės istorija

Didysis sprogimas.

Vadovėlis, 81 p., 1–3 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 33 p., 7 užd.

Išsako mokslinį požiūrį į gyvybės atsiradimą ir vystymąsi. Žino svarbiausius gyvybės raidos Žemėje tarpsnius. Orientuojasi laike.

5. Evoliucija

Evoliucija, išmirimas, fosilijos.

Vadovėlis, 83 p., 1–4 užd.; užduočių sąsiuvinis, 34 p., 8, 9 užd.

Vadovėlis, 85 p., bandymas „Pasidaryk fosiliją“; užduočių sąsiuvinis, 35 p., 10–12 užd.

Supranta gyvybės evoliuciją kaip lėtą organizmų kaitą nuo paprastų iki sudėtingesnių formų. Žino, kad gyvybės raidoje būta staigių masinių išmirimų. Paaiškina, kaip susidaro fosilijos.

6. Kaip atsirado žmogus?

Žmoginės beždžionės, pirmykščiai žmonės, protingasis žmogus.

Vadovėlis, 87 p., 1–5 užd.; užduočių sąsiuvinis, 36 p., 13 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 36 p., 14, 15 užd.

Išsako mokslinį požiūrį į žmogaus kilmę ir evoliuciją. Žino svarbiausius žmogaus vystymosi tarpsnius. Nurodo keletą žmogaus raidą lėmusių veiksnių. Palygina žmogaus ir žmoginių beždžionių išvaizdą ir elgseną.

Skyriaus apžvalga, žinių ir gebėjimų patikra

Vadovėlis, 88 p.

 

5 skyrius: VANDUO

Siūlomas pamokų skaičius: 7 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Vandens būsenos

Garavimas, kondensacija, kietėjimas, lydymasis, kietoji, skystoji ir dujinė vandens būsena, dalelinis modelis.

Vadovėlis, 91 p., 1–4 užd.; Užduočių sąsiuvinis, 37 p., 1, 2 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 37 p., 3, 4 užd.

Įvardija vandens būsenas. Žino, kad medžiagos būsena priklauso nuo temperatūros. Naudodamas dalelinį modelį palygina vandens būsenas ir paaiškina garavimo, kondensacijos, kietėjimo ir lydymosi reiškinius.

2. Išskirtinė vandens savybė

Vandens anomalija.

Vadovėlis, 93 p., bandymai „Ledkalnis vandenyje“ ir „Kokia vandens temperatūra po ledu?“, 1–5 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 38 p., 5–7 užd.

Naudodamas vandens ir vaško kietėjimo pavyzdį apibūdina vandens anomaliją. Įvardija neigiamas ir teigiamas vandens anomalijos puses.

3. Plūduriuoja ar skęsta?

Skendimas ir plūduriavimas.

Vadovėlis, 95 p., 1–4 užd.; Užduočių sąsiuvinis, 38 p., 8 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 39 p., 9, 10 užd.

Įvertina vienodo tūrio skirtingų medžiagų masę, lygina ją su vandens mase ir naudoja šią patirtį kūnų plūduriavimui aiškinti.

4. Vanduo – pagrindinis tirpiklis

Tirpimas, tirpiklis, kristalai, tirpalas, gėlas vanduo, sotusis tirpalas, kietas ir minkštas vanduo.

Vadovėlis, 97 p., bandymai „Tirpus ar netirpus?“ ir „Jūros vanduo“, 1–4 užd.

Vadovėlis, 97 p., bandymas „Kuris greičiau ištirps?“, 5 užd.; užduočių sąsiuvinis, 40 p., 11, 12 užd.

Išvardija keletą tirpių ir netirpių vandenyje medžiagų. Naudodamas dalelinį modelį paaiškina tirpimo reiškinį. Palygina jūros ir gėlą vandenį. Moka pasidaryti sotųjį tirpalą.

5. Be vandens nėra gyvybės

Vandens pusiausvyra, prakaitas.

Vadovėlis, 99 p., bandymas „Vanduo vaisiuose ir daržovėse“, 1–4 užd.

Vadovėlis, 99 p., 5 užd.; užduočių sąsiuvinis, 41 p., 13, 14 užd.

Supranta vandens svarbą gyviesiems organizmams. Paaiškina, kaip žmogus netenka vandens ir kaip atkuria vandens pusiausvyrą organizme.

6. Vanduo Žemėje

Krituliai, paviršiniai ir požeminiai vandenys, šaltinis, vandens apytakos ratas.

Vadovėlis, 101 p., 1–5 užd.; užduočių sąsiuvinis, 41 p., 15 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 42 p., 16 užd.

Analizuoja vandens pasiskirstymo Žemėje diagramą. Palygina sūraus ir gėlo vandens išteklius. Supranta vandens apytakos reiškinį, pateikia jo svarbą įrodančių teiginių.

7. Pigus ar brangus geriamasis vanduo?

Vandenvietė, geriamasis vanduo, nuotekos, vandens skaitiklis.

Vadovėlis, 101 p., 1–2 užd.; užduočių sąsiuvinis, 44 p., 18 užd.

Vadovėlis, 101 p., 3 užd.; užduočių sąsiuvinis, 43, 44 p., 17, 19 užd.

Nurodo, kaip gyventojams tiekiamas vanduo. Apibūdina vandens suvartojimą buityje. Analizuoja vandens skaitiklio rodmenis. Žino vandens taupymo būdų.

Skyriaus apžvalga, žinių ir gebėjimų patikra

Vadovėlis, 108 p.

 

6 skyrius: MAISTAS

Siūlomas pamokų skaičius: 7 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Pietums – saulės spinduliai

Vanduo, anglies dioksidas, saulės šviesa, angliavandeniai, deguonis, fotosintezė, chlorofilas.

Vadovėlis, 119 p., 1–5 užd.; užduočių sąsiuvinis, 1–2 p., 1–3 užd.

Vadovėlis, 119 p., 6 užd.

Suvokia fotosintezę kaip augalų apsirūpinimo maistu procesą. Nurodo fotosintezei būtinas medžiagas, energijos šaltinį ir susidarančias medžiagas. Žino, kuriose augalų dalyse vyksta fotosintezė.

2. Šaknis – požeminis augalo siurblys

Šakniaplaukiai, mineralinės medžiagos (mineralai), azotas, fosforas, kalis, trąšos.

Vadovėlis, 121 p., 1–4 užd.; užduočių sąsiuvinis, 3 p., 4, 5 užd.

Vadovėlis, 121 p., 5, 6 užd.;

Nurodo šaknų paskirtį. Supranta, kaip vanduo ir mineralinės medžiagos iš dirvožemio patenka į augalo organus. Išvardija augalams svarbiausias mineralines medžiagas. Suvokia kultūrinių augalų tręšimo reikšmę.

3. Gyvūnams reikia maisto medžiagų

Angliavandeniai, baltymai, riebalai, maisto medžiagos.

Vadovėlis, 123 p., 1–5 užd.; užduočių sąsiuvinis, 3 p., 6 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 4, 5 p., 7, 8 užd..

Angliavandenius, baltymus ir riebalus įvardija kaip maisto medžiagas. Paaiškina maisto medžiagų reikšmę žmogaus ir gyvūnų organizmui. Nurodo, kuriuose produktuose yra gausu skirtingų maisto medžiagų.

4. Sveika mityba

Mineralinės medžiagos, vitaminai.

Vadovėlis, 125 p., 1, 2, 4 užd.; užduočių sąsiuvinis, 6 p., 10–12 užd.

Vadovėlis, 125 p., 3 užd.; į kitą užsiėmimą atsinešti sveiko maisto gaminį.

Supranta visavertės mitybos reikšmę. Nurodo maisto produktų, kuriuose gausu skirtingų mineralinių medžiagų ir vitaminų. Analizuoja sveikos mitybos piramidę.

5. Projektas „Labas rytas pusryčiai!”

 

Vadovėlis, 126 p., 1 užd., sveiko maisto gaminio pristatymas.

Vadovėlis, 126 p., 2–6 užd., darbas grupėse; 127 p. 1–4 bandymai (pasirinktinai).

Įvertina maisto gaminius. Siūlo tinkamus visavertei mitybai produktus, siūlymus pagrindžia. Pagal aprašymą susiplanuoja ir savarankiškai atlieka paprastus tyrimus ar stebėjimus. Rezultatus pateikia žodžiu, raštu, lentele, diagrama, formuluoja išvadas.

6. Kas ką ėda?

Gamintojai, vartotojai, mitybos grandinė, augalėdžiai, plėšrūnai, visaėdžiai.

Projekto „Labas rytas pusryčiai!“ rezultatų aptarimas;

vadovėlis, 129 p., 1–6 užd.;

Užduočių sąsiuvinis, 7, 8 p., 13–15 užd.

Paaiškina, kodėl augalai vadinami gamintojais, o gyvūnai – vartotojais. Sudaro paprastas mitybos grandines. Suvokia, kad rodyklių kryptis grandinėje rodo, kur keliauja maisto medžiagos ir energija. Palygina gyvūnų mitybą ir nurodo, kaip jie skirstomi pagal šį kriterijų.

7. Dantys

Kandžiai, kapliai, krūminiai ir iltiniai dantys (iltys), pieniniai ir nuolatiniai dantys.

Vadovėlis, 131 p., 1, 3, 4 užd.; užduočių sąsiuvinis, 8–10 p., 16, 17, 19–21 užd.

Vadovėlis, 131 p., 2 užd.; užduočių sąsiuvinis, 9 p., 18 užd.; rasti spaudoje arba internete straipsnių apie organų persodinimą ir atsinešti į kitą užsiėmimą.

Nurodo dantų rūšis, įvardija jų paskirtį. Dantų formą ir dydį sieja su gyvūno mityba, pateikia pavyzdžių. Žino dantų priežiūros taisykles. Moka taisyklingai valyti dantis.

Skyriaus apžvalga, žinių ir gebėjimų patikra

Vadovėlis, 134 p.

 

7 skyrius: ŽMOGUS

Siūlomas pamokų skaičius: 6 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Žvilgsnis į žmogaus vidų

Organai, organų sistema, virškinimo sistema, organų persodinimas, donoro kortelė.

Vadovėlis, 137 p., 1–5 užd., diskusija apie organų persodinimą; užduočių sąsiuvinis, 11 p., 1 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 11, 12 p., 2–6 užd.

Žino kelis organus. Parodo, kur šie organai yra žmogaus kūne, įvardija jų paskirtį. Žino kelias organų sistemas. Supranta darnios organų veiklos reikšmę. Teigiamai vertina organų persodinimą.

2. Kaulai ir raumenys

Kaukolė, krūtinės ląsta, stuburas, slanksteliai, dubens kaulai, galūnių kaulai, sąnariai, raumenys, sausgyslės, lenkiamieji ir tiesiamieji raumenys.

Vadovėlis, 139 p., 1–5 užd.; užduočių sąsiuvinis, 15 p., 9–11 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 13, 14 p., 7, 8 užd.

Supranta griaučių paskirtį. Žino svarbiausias žmogaus griaučių dalis. Paaiškina, kaip lenkiamasis ir tiesiamasis raumuo lanksto ranką.

3. Pasportuokime!

Kvėpavimo sistema kraujotakos sistema, širdis, kraujagyslės.

Vadovėlis, 141 p., 1–5 užd., 142, 143 p., – lengvojo kultūrizmo pratimų aptarimas; užduočių sąsiuvinis, 16 p., 12, 13 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 16, 17 p., 14, 15 užd.

Žino svarbiausius kvėpavimo ir kraujotakos sistemos organus. Nurodo, kaip kinta pulsas ir kvėpavimas fizinio krūvio metu bei paaiškina priežastis. Supranta fizinių pratimų naudą organizmui.

4. Virškinimo mašina

Virškinimas, virškinamasis traktas, seilės, stemplė, skrandis, žarnos, kepenys.

Vadovėlis, 147 p., bandymai „Saldi duona“ ir „Kam reikalingos seilės?“, 1–5 užd.,; užduočių sąsiuvinis, 18 p., 17 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 17 p., 16 užd.

Paaiškina, kas yra virškinimas. Supranta šio proceso svarbą. Žino svarbiausius virškinimo sistemos organus.

5. Penki žmogaus jutimai

Žmogaus jutimai: rega, klausa, uoslė, skonis, lyta. Jutimo organai, dirgikliai, nervai, galvos smegenys.

Vadovėlis, 149 p., bandymai „Atrask aplinkinį pasaulį“ ir „Kvapieji augalai“, 1–4 užd.,; užduočių sąsiuvinis, 19 p., 21 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 17, 18 p., 18–20 užd.

Supranta jutimų svarbą žmogaus orientavimuisi aplinkoje. Išvardija svarbiausius žmogaus jutimo organus ir nurodo jų priimamą informaciją. Supranta, jog pojūčiai susidaro galvos smegenyse.

6. Projektas „Žmogaus organizmas“

 

Vadovėlis, 144, 145 p. ir 150, 151 p.,– bandymų ciklai „Širdis ir plaučiai“, „Jutimų pasaulis“. Darbas grupėse. Rezultatų pristatymas ir įvertinimas.

 

Pagal aprašymą suplanuoja ir savarankiškai atlieka tyrimą. Taiko matematikos žinias gautiems rezultatams apdoroti. Išmatuoja pulsą. Moka apibendrinti ir pateikti informaciją. Įdomiai ir išradingai pristato darbą. Tolerantiškai vertina neregius ir kurčiuosius žmones.

Skyriaus apžvalga, žinių ir gebėjimų patikra

Vadovėlis, 152 p.

 

8 skyrius: NUOLATINIAI MAGNETAI

Siūlomas pamokų skaičius: 6 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Magnetai, magnetai...

Magnetas, magnetinė trauka, magnetinės medžiagos, nuolatiniai magnetai.

Vadovėlis, 155 p., bandymai: „Traukia ar netraukia?“ ir „Magnetinė trauka“, 1–3 užd.,; užduočių sąsiuvinis, 20 p., 1, 2 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 20, 21 p., 3–6 užd.

Žino magnetinės traukos reiškinį, kelias magnetines medžiagas. Pateikia nuolatinių magnetų naudojimo buityje ir technikoje pavyzdžių.

2. Magnetai ir jų savybės

Magnetiniai poliai, magnetinis laukas.

Vadovėlis, 157 p., 1–3 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 22 p., 7–10 užd.

Parodo strypinio magneto polius. Žino, kad poliuose magnetinė trauka stipriausia. Supranta magnetinį lauką kaip sritį, kurioje veikia magnetinė trauka.

3. Projektas „Magnetų savybės“

 

Vadovėlis, 157 p., bandymas „Sklandanti sąvaržėlė“, 158, 159 p,– bandymų ciklas „Magnetų savybės“. Darbas grupėse. Rezultatų pristatymas ir įvertinimas.

Vadovėlis, 159 p., bandymai „Labirintas“ ir „Sąvaržėlių lenktynės“.

Pagal aprašymą suplanuoja ir savarankiškai atlieka tyrimą. Moka apibendrinti ir pateikti informaciją. Įdomiai ir išradingai pristato darbą.

4. Magneto poliai turi pavadinimus

Šiaurinis ir pietinis magneto polius, magnetinė sąveika.

Vadovėlis, 160 p., 1–3 užd., 161 p., bandymai: „Magnetinė sąveika“ ir „Kabantis kompasas“; užduočių sąsiuvinis, 23 p., 11–13 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 23, 24 p., 14–16 užd.

Paaiškina magneto polių pavadinimų kilmę. Nurodo magneto polių spalvas ir žymėjimus. Supranta magnetinės sąveikos reiškinį.

5. Žemė – milžiniškas magnetas

Kompasas, kompaso rodyklė.

Vadovėlis, 163 p., bandymas „Kompaso savybių tyrimas“, 1–4 užd.; užduočių sąsiuvinis, 24 p., 17 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 24, 25 p., 18, 19 užd.

Apibūdina Žemės rutulį kaip milžinišką magnetą, kuris turi polius ir magnetinį lauką. Žino kompaso sandarą, paaiškina, kaip jis veikia.

6. Kaip paaiškinti magnetizmą?

Įmagnetinimas ir išmagnetinimas.

Vadovėlis, 165 p., bandymas „Atsuktuvas–magnetas“ ir „Kompasas iš adatos“, 1–3 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 25 p., 20, 21 užd.

Žino įmagnetinimo bei išmagnetinimo reiškinius ir apibendrintai nusako jų priežastis.

Skyriaus apžvalga, žinių ir gebėjimų patikra

Vadovėlis, 166 p.; užduočių sąsiuvinis, 26 p., 22 užd.

 

9 skyrius: NAMINIAI GYVŪNAI

Siūlomas pamokų skaičius: 6 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Diskusija „Šuo – ištikimas žmogaus draugas“

 

Diskusija apie šuns auklėjimą ir priežiūrą. Galima diskusija apie katės ar mažųjų augintinių priežiūrą.

Užduočių sąsiuvinis, 27, 28 p., 1, 2 užd.

Realiai vertina galimybes įsigyti ir laikyti šunį, katę ar kitą augintinį. Žino, kaip pasirūpinti augintiniu, supranta rūpinimosi būtinybę. Aktyviai dalyvauja diskusijose, išsako savo nuomonę.

2. Nuo vilko iki šuns

Šunų veislės, tarnybiniai, medžiokliniai ir dekoratyviniai šunys, papadės, mėsėdis gyvūnas.

Vadovėlis, 171 p., 1, 2, 4 užd.; užduočių sąsiuvinis, 28 p., 3 užd.

Vadovėlis, 171 p., 3, 5 užd.; užduočių sąsiuvinis, 29, 30 p., 4–6 užd.

Žino šuns kilmę. Išvardija kelias šunų veisles, priskiria jas prie tarnybinių, medžioklinių arba dekoratyvinių. Priskiria šunį prie plėšrūnų, įvardija jo prisitaikymus. Lygina vilko ir šuns elgseną.

3. Naminė katė – sėlinanti medžiotoja

Įtraukiamieji nagai, naktinė medžiotoja.

Vadovėlis, 175 p., 1–4 užd.; užduočių sąsiuvinis, 31 p., 7, 8 užd.

Vadovėlis, 175 p., 5 užd.; užduočių sąsiuvinis, 31, 32 p., 9–14 užd.

Žino katės kilmę. Priskiria katę prie plėšrūnų, įvardija jos prisitaikymus.

4. Pirma praryja, paskui kramto

Galvijai, mėsiniai ir pieniniai galvijai, kanopos, porakanopiai, atrajotojai.

Vadovėlis, 181 p., 1–4 užd.; užduočių sąsiuvinis, 33 p., 15, 16 užd.

Vadovėlis, 181 p., 5 užd.; užduočių sąsiuvinis, 33, 34 p., 17, 18 užd.

Žino naminių galvijų kilmę. Palygina mėsinių ir pieninių galvijų išvaizdą. Paaiškina, kodėl galvijai vadinami porakanopiais. Priskiria galvijus prie augalėdžių, įvardija jų prisitaikymus. Nurodo keletą iš galvijų mėsos ir pieno gaminamų produktų.

5. Laukinė ir naminė kiaulė

 

Vadovėlis, 183 p., 1–5 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 34 p., 19, 20 užd.

Žino naminės kiaulės kilmę. Palygina šerno ir naminės kiaulės išvaizdą. Priskiria kiaulę prie visaėdžių gyvūnų. Nurodo keletą iš kiaulienos gaminamų produktų.

6. Eiklusis žirgas

Neporakanopiai, sportiniai, darbiniai arkliai ir poniai.

Vadovėlis, 185 p., 1–4 užd.; užduočių sąsiuvinis, 35 p., 21, 22 užd.

Užduočių sąsiuvinis, 36 p., 23–25 užd.

Žino arklio kilmę. Nurodo, kaip arklys prisitaikęs greitai bėgti. Paaiškina, kodėl arkliai vadinami neporakanopiais. Priskiria arklį prie augalėdžių. Palygina sportinio ir darbinio arklio išvaizdą.

Skyriaus apžvalga, žinių ir gebėjimų patikra

Vadovėlis, 188 p.

 

10 skyrius: ŽMONĖS AUGINA AUGALUS

Siūlomas pamokų skaičius: 6 pamokos

Pamokos tema

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbų užduotys

Pasiekimai

1. Daržo augalai

Kultūriniai augalai, stiebagumbis, šakniavaisis.

Vadovėlis, 191 p., 1–3 užd.; užduočių sąsiuvinis, 37, 38 p., 1–3 užd.

Vadovėlis, 191 p., 4 užd., 193 p., 1–5 bandymai.

Suvokia augalų kultūrinimo tikslus. Įvardija maistui naudojamas kultūrinių augalų dalis, pateikia pavyzdžių.

2. Bulvė – svarbus maistinis augalas

Ūgliai, krakmolas, kolorado vabalas, bulviapūdis.

Vadovėlis, 195 p., 1–3 užd., 197 p., bandymas „Bulvės stiebagumbio tyrimas“; užduočių sąsiuvinis, 38 p., 4 užd.

Vadovėlis, 195 p., 4, 5 užd., 197 p., bandymai: „Tamsa ir šviesa“ bei „Nematomas rašalas“; užduočių sąsiuvinis, 38 p., 5–7 užd.

Supranta, kaip bulvės stiebagumbiuose kaupiasi krakmolas. Žino, kad bulvės vaisiai yra nuodingi. Išvardija kelis bulvių kenkėjus.

3. Obelis ir jos vaisiai

Nektaras, žiedadulkės, apdulkinimas, gemalas.

Vadovėlis, 199 p., 1, 3 užd., bandymas „Obuolio tyrimas“; užduočių sąsiuvinis, 40 p., 8 užd.

Vadovėlis, 199 p., 2 užd., bandymas „Obels žiedo sandara“; užduočių sąsiuvinis, 40 p., 9, 10 užd.

Žino obels žiedo ir vaisiaus sandarą. Supranta, kad iš apdulkinto žiedo išauga vaisius, kuriame glūdi sėklos. Nurodo, kaip obelis prisitaikiusi platinti sėklas.

4. Mus maitina javai

Javai, šiaudas, bambliai, varpos, akuotai, žieminiai ir vasariniai javai.

Vadovėlis, 201 p., 1–6 užd.; užduočių sąsiuvinis, 41 p., 11, 12 užd.

Vadovėlis, 203 p., bandymai: „Sudaigink grūdus“ ir „Duonos receptai“; užduočių sąsiuvinis, 41, 42 p., 13, 14 užd.

Paaiškina, kas yra javai. Skiria dažniausiai Lietuvoje auginamus javus: kviečius, rugius, miežius ir avižas. Žino javų stiebo sandarą. Paaiškina, kodėl šiaudas yra pakankamai tvirtas. Palygina obels ir kviečio žiedus. Skiria žieminius ir vasarinius javus.

5. Žemės ūkio kaita

Ūkio specializacija, ekologinis ūkis.

Vadovėlis, 209 p., 1–4 užd.; užduočių sąsiuvinis, 42 p., 15 užd.; vadovėlis 210, 211 p., projekto „Pas ūkininką“ aptarimas.

Vadovėlis, 209 p., 5 užd.; išvyka į ūkininko fermą, darbas grupėse, pasirengimas darbo pristatymui.

Palygina tarpukario ir dabartinį ūkį. Įvardija kelias šiuolaikinio ūkininkavimo problemas. Žino, kuo ekologinis ūkis skiriasi nuo įprastinio. Pagal aprašymą suplanuoja ir savarankiškai atlieka tyrimą.

6. Projektas „Pas ūkininką“

(projektinis darbas skirtas kaimiškoms ir nedidelių miestų mokykloms)

 

Darbo pristatymas.

 

Moka apibendrinti ir pateikti informaciją. Nubraižo ir analizuoja ūkio planą. Įdomiai ir išradingai pristato darbą.

Skyriaus apžvalga, žinių ir gebėjimų patikra

Vadovėlis, 214 p.

 

 

Edvardas Baleišis, Rimvyda Dagienė, Kęstutis Grinkevičius, Alvida Lozdienė